پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی، نظام سیاسی، توسعه اقتصادی

شود که جز نیروی یدی خود چیز دیگری جهت ارائه به بازار ندارند ( نعمانی و بهداد ،۱۳۸۷ :۱۴۰ ) . از طرف دیگر این ویژگی خاص باعث تمایز این گروه از طبقه متوسط سنتی می شود که ممکن است از لحاظ ویژگی اقتصادی با آن هم رتبه باشد . در آمد مالی نسبتا مناسب […]

منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی، نظام سیاسی، توسعه اقتصادی

یدی خود چیز دیگری جهت ارائه به بازار ندارند ( نعمانی و بهداد ،۱۳۸۷ :۱۴۰ ) . از طرف دیگر این ویژگی خاص باعث تمایز این گروه از طبقه متوسط سنتی می شود که ممکن است از لحاظ ویژگی اقتصادی با آن هم رتبه باشد . در آمد مالی نسبتا مناسب : با توجه به […]

نظریه و مدل های مربوط به رکود اقتصادی

2-1-3-نظریه و مدل های مربوط به رکود اقتصادی2-1-3-1-نظریه بقا محورنظریه بقا محورهمانند نظریه حداکثر سازی سود در ابتدا در رشته اقتصاد معرفی شد.‌ محققانی چون شومپیتر (1934) آلچین (1950) هارود(1939)و مارشال (1949) از جمله اولین کسانی بودند که ایده تفکر تکاملی و انتخاب طبیعی را به مفاهیم علم اقتصاد افزودند.‌ بنابراین نباید تعجب کرد که […]

حفظ سهم بازار در رکود اقتصادی

2-1-2-5-3-تبلیغات در رکود اگر تبلیغات شرکت اطلاعات مناسب و مرتبط با موقعیت مشتریان طی بحران اقتصادی فراهم نکند، بایستی لغو شود. پول شرکت بهتر است برای حمایت و توسعه سهم بازار شرکت در بازارهایی استفاده شود که قوی و قدرتمند است. نیاز حقیقی انتقال برخی وجوه به رسانه های دیجیتال جدیدی است که کم هزینه […]

شرایط نامطلوب اقتصادی

طی چهار دهه اخیر، ادبیات علمی زیادی در مورد بقا در شرایط رکود اقتصادی و افول شکل گرفته است. برخی محققان معتقدند که باید به مطالعات بیشتری به بررسی نحوه بقا و زنده ماندن شرکت ها در دوره ی رکود اقتصادی بپردازند(پیرس و مایکل، 1997). از جمله پیشگامان و نظریه پردازان این عرصه می توان […]

کشورهای توسعه یافته

1.ترجیحات اعطایی عملا ً غیر متقابل نبوده اند. 2. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و اعمال شرایط تجاری تفاوت گذاشته اند. 3. بی ثباتی منافع ناشی از ترجیحات اعطایی 4. اندک بودن سهمیه های تعرفه ای 5. قواعد سخت گیرانه مبدا 6. […]

سازمان همکاری اقتصادی

موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد […]

توسعه منابع انسانی

نسبت اشتغال در فعالیت های غیر کشاورزی 5 9 232.6 7.27 ثبات اقتصادی کاهش آسیب پذیری و تنوع بخشی ضریب ثبات شغلی 6 9 234.8 7.34 سطح عملکردی شهر در شاخص اقتصادی 6 9 249.9 7.81 تنوع عملکردی شهر در شاخص اقتصادی 6 9 241.6 7.55 نرخ اشتغال در جمعیت فعال 6 9 246.7 7.71ج_ […]

شاخص های توسعه پایدار

عرصه سنجش پایداری، عرصه ایست که کارهای پژوهشی و اجرایی بسیاری در آن به انجام رسیده است. ابزارها و روش های مختلفی برای اندازه گیری پیشرفت به سمت توسعه پایدار طراحی شده اند، لیکن با وجود دیدگاههای متفاوت در مورد پایداری، عدم وجود یک روش پذیرفته شده همگانی و قابل کاربرد در تمام مناطق و […]

توسعه پایدار شهری

اکولوژیکی 1-رشد فعالیت های سازگار با محیط زیست این شهرها، 2-آشنایی شهروندان به محدویت های زیست محیطی، 3- توجه به کیفیت محیط زیست این شهرها، 4-توسعه مساکن پایدار، 5-کاهش آلودگی آب رودخانه ها و منابع آبی، 6-تغییر از رشد پراکنده شهر به سمت فشرده،7- ایجاد فضای باز عمومی، اجتماعی 1- تقویت همبستگی فضای محلی، منطقه […]