پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد مستمر، معنادار بودن

‌هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران می‌بخشد.از شاخص های این بعد، لذت بردن از کار، انرژی و روحیه گرفتن از کار، مرتبط بودن کار فرد با آنچه فکر می کند در زندگی مهم است،... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تعهد اخلاقی، تعهد عاطفی

می تواند از طریق فنونی همچون انصراف عمدی از پیوند های اجتماعی قبلی یا شرکت در سمینار هایی که همبستگی گروهی را ارتقاء می بخشد، میسر می گردد. سازمان ها تلاش زیادی برای بهبود دلبستگی... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، بهبود کیفیت

زندگی کهنسالان به ارائه یک الگوی هشت بعدی به این شرح پرداختند: 1-رضایت ذهنی 2-محیط فیزیکی 3-محیط اجتماعی 4-عوامل فرهنگی 5-سلامت جسمانی 6-عوامل شخصیتی 7-عوامل اقتصادی 8-استقلال شخصی.2-8-... دنباله مطلب

توسعه روستایی

تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست، نتایج حاصل از این پژوهش میتواند رهنمودی علمی جهت برنامهریزان و سیاستگذاران ملی و منطقهای به منظور ارزیابی عینی و عملی از چگونگی بازدهی طرحها و... دنباله مطلب

عملکرد سازمان

به نحوی فضای مساعد برای آدم های خلاق، مبتکر و مصمّم به وجود آورد که این ها دشمنان قسم خورده کار یکنواخت و وضع موجودند و همواره آماده اند تا با نوآوری و ارائه راه های بهتر انجام کارها،... دنباله مطلب

یادگیری سازمانی

قابلیّت هایی است که توسط گروه و در درون آن به دست می آید (مارکوارد، 1996؛ ترجمه زالی، 1385 : 35). یادگیری سازمانی : یادگیری سازمانی، فرایندی است که طی آن با تغییر قوانین و راهبردهای... دنباله مطلب

یادگیری سازمانی

آریه دوگاس منتشر شد.1997 کتاب ” درباره یادگیری سازمانی ” توسط کریس آرجریس منتشر شد.1997 کتاب ” رقص تغییر ” توسط پیتر سنگه و همکارانش منتشر شد.1999 منبع : برگرفته از بوانی، 2003 ؛ ... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد سازمان

چارچوب فرایندهای کلیدی– مدیریت جذب و استخدام، توسعه مسیر پیشرفت شغلی و برنامه ریزی جانشینی– افزایش و تضمین انصاف در همه شرایط استخدامی از جمله خطمشیها، استراتزیها و... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت عملکرد

چندی از آن ارائه شده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.– اصطلاح مدیریت عملکرد به تمامی رویکردهای یکپارچه و استراتژیک گفته میشود که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای نیل به اهداف... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دانش

و تحلیل شدند، نتایج و یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مهارتهای انسانی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد(ربوبی، 1379) .در تحقیقی که توسط اعظم السادات پزشک و قربانعلی سلیمی‌(1379) با... دنباله مطلب