ماهیت حقوقی اسقاط

استدلال بیشتر فقیهان برای اسقاط بودن حقیقت ابراء این است که اگر ابراء تملیک باشد به قبول نیاز خواهد داشت زیرا چنین کاری تصرف در محدوده اختیارات فرد دیگری است . از اینرو رضایت او... دنباله مطلب

قانون مدنی ایران

2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین در حقوق مدنی ابراء و هبه دین ریشه در فقه اسلامی دارد و احکام آن متاثر از فقه امامیه است . که در قانون مدنی موادی را به خود اختصاص داده است . ابراء و هبه طلب... دنباله مطلب

قاعده لاضرر

3- ابراء ایقاع است و با حفظ حق رد فوری مدیون . این نظر جمع بین دو نظر قبلی است . نظام حقوقی ما با الهام گرفتن از فقه ابراء را ایقاع می داند و اراده طلبکار را بدون هیچ سهمی برای بدهکار که... دنباله مطلب

آیین دادرسی مدنی

طرح بحث: در این فصل به کنکاش تغایر بین ابراء و بخشش دین از منظر فقهی و حقوقی با دیدگاه نظری به بیان قیاس منطقی و بازتاب آن در ساختار تشخیصی دو نهاد مشارالیه و ترسیم نمودن تعلقات،... دنباله مطلب

موضوع معین که مورد معامله باشد

در هبه طلب ، به دلیل منجر بودن انتقال طلب به مالکیت ما فی الذمه مدیون ، طلب در حکم تلف بوده و موردی برای رجوع به خاطر عدم بقاء موضوع هبه ، نخواهد بود . 2- هبه عقدی است تشریفاتی:به طور کلی... دنباله مطلب

قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران تعرضی به مرض موت نکرده و آنرا از جمله موجبات نشمرده است . از آنجایی که مقررات حجر از قوانین امری می باشد لذا محاکم نیز نمی توانند مریض را محجور فرض کرده و در تصرفات... دنباله مطلب

مقررات قانونی

1-4-4.احکام ابراء1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء بعد از مشخص شدن تعریف و ماهیت ابراء و همچنین ارکان و شرایط آن نوبت به این می‌رسد که ببینیم آیا این عمل یک طرفه حقوقی رایگان است یا نه و می... دنباله مطلب