ادارات ثبت اسناد و املاک

الف- مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.ب- احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.ج – وسایل در دسترس و منقولی […]

قانون تجارت الکترونیکی

ضمائم 93پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 94پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386 111پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 120پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 131پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 139پیوست 6. متن انگلیسی […]

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده […]

حکومت عباسیان

فصل اول: تحولات فرهنگیتعریف موسیقی:معنی کلمه موسیقی ترکیب الحان است و این لفظ یونانی می باشد، و به طور کلی موسیقی عبارت از غناست، و غنا عبارت است از ادا کردن احساسات با سرود و آواز و این امر طبیعی افراد بشر و در سرشت و فطرت هرکس به ودیعت نهاده شده است. خنیاگری در […]

رفتار غیر ارادی

در حقوق جزا در واژۀ اراده و اختیار نقش مهمی ایفا می کنند و به نظر می رسد آشنایی دقیق با مفهوم و قلمرو اختیار تا حدی در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهای جزایی است. پس ذیلاً به مفهوم و نقش اراده می پردازیم:اراده1 در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل […]

اعاده دادرسیمسئولیت کیفریجرایم اقتصادیدلالت شناسیمناطق آزاد تجاریتقیّهامر به معروف و نهی از منکرقاعده لاضرراسناد بین‌المللفورس ماژورثبت اسناداقتصاد متعارفحق تصرفعملکرد سازمانمعافیت مالیاتیروش ­های بودجه ­ریزیمدیریت بدنعاطفه مثبتصدق و کذبزبان اخلاقجهان خارجنسبیت خاصدینامیکیبهزیستی روانشناختیزیست محیطیمنابع طبیعیمدل سازیتفکر نقادانهارائه صورت‌های مالیمعماری شهریسود حسابداری تعهدیعقل مستفادعالم مجرداتعقول مفارقوحدت وجودتحلیل گفتمانلاکلا و موفساختگراییسنت و مدرنیتهمدیریت سودعدم تقارنعدم تقارن اطلاعاتورشکستگیضمان معاوضیدادگاه […]

منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات

به اجرا، فسخ، اقاله و ابراء، اخذ خسارت قراردادی یا قضایی و پیشبینی حق استرداد از طریق معاملات مشروط.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          الزام به اجرا جزء ضمانت اجراهای قانونی مفروضی است که قانونگذاران اکثر نظامهای حقوقی پیشبینی کردهاند و در رده ضمانتاجراهای قراردادی نمیآید. ابراء و […]

دانلود تحقیق در مورد پیامدهای اجتماعی

تاثیر گذار می باشد . در مواردی نیز با حضور مستقیم در جلسات دادرسی از نزدیک اطلاعات جامعی به دست آمد که در نهایت با جمع آوری دقیق این اطلاعات به دست آمده اعم از مطالعات پرونده های طلاق و مشاهدات مستقیم در دادرسی ، جدول و نمودارهایی ترسیم گردیده و به تبیین و تحلیل […]