جلوگیری از انحرافات اجتماعی

خانواده از طریق جایگزین سازی و یا تخصیص پایگاه به اعضای جدید خود برخی از موقعیت‌های اجتماعی را تفویض می‌کند. از طریق تولد مشروع، موقعیت فرزند در مجموعه روابط و تعهدات خویشاوندی... دنباله مطلب

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

این‌ها همه تلاش‌هایی است برای اینکه بجای نظام همسری و نهاد خانواده، نسخه دیگری را برای انسان‌ها بپیچند، درحالی که طبیعت و فطرت انسانی و هم چنین تجربه‌های علمی‌ حکایت از این دارد... دنباله مطلب

نظریه کارکردگرایی

2-16. مکتب کارکردگراییسخن از کارکرد‌های خانواده معمولا به مکتب ساختی‌ـ‌کارکردی پیوند داده می‌شود. چرا که صاحب نظران این مکتب بیش از همه در جهت توضیح و تبیین این کارکرد‌ها... دنباله مطلب

دیدگاه کارکردگرایی

برخی نقاط ضعف رویکرد فوکو عبارتست از: 1) برخی از مارکسیست‌ها ممکن است به بحث در این باره بپردازند که اگر چه فوکو اشاره می‌کند که چگونه خانواده اعضایش و به ویژه جوانان را کنترل می‌کند... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

6) ازدواج خصوصی: در این نوع ازدواج نه‌تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی نیز نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می‌رسد و به... دنباله مطلب

حقوق مدنی و سیاسی

از طرف دیگر او معتقد است که خانواده گذشته از آن که روابط اقتداری را به افراد می‌اموزد، تنها مکانی است که افراد آن مشکلات خود را به راحتی بیان می‌کنند. مکانی که روابط افراد براساس... دنباله مطلب

فناوری اطلاعات و ارتباطات

با نمایان شدن آثار سوء وضعیت حاکم بر نظام تعرفه کشور(دولتی بودن ساختار تجارت خارجی و دسترسی به درآمدهای نفتی) و تضاد این امر با استراتژی توسعه صادرات و حضور گسترده تر در بازارهای... دنباله مطلب

عوامل اجتماعی و فرهنگی

1-4- پیشینه تحقیقبطورکلی، در زمینه نقش کشاورزی در توسعه مناطق روستایی تحقیقات زیادی صورت گرفته است. ولی مطالعات مربوط به موانع توسعه بخش کشاورزی و عوامل بازدارنده آن در مناطق روستایی... دنباله مطلب

انگیزه پیشرفت تحصیلی

حسینزاده،فتحالله(1372).بررسینابرابریهایدستیابیبهفرصتهایآموزشیبینمناطق اداره کلآموزشوپرورشاستانبوشهر. استانبوشهردرسالتحصیلی1372-1373.حسینی ، س، ( 1387). معیارهای عدالت اقتصادی از منظر... دنباله مطلب