رتبه بندی شرکت ها

امروزه توجه به فرصتها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکتها در رویارویی با عدم قطعیتها و ریسکهای موجود ضروری و مهم بوده و مدیریت ریسکهای زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت میباشد. مدیریت ریسک، فرایند شناسایی عوامل ریسک، ارزیابی آنها و برنامه ریزی برای کاهش اثرات نامطلوب ریسکها […]

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 184

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری […] پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با […]

منابع مقاله درمورد دانشگاه علوم پزشکی، روانشناسی تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی: بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش : تربیتی عنوان : بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد […]

پایان نامه با موضوع شرکت های پذیرفته شده

این تحقیق می‌تواند دید جامعی به مدیران در شناسائی ریسک‌های اقتصادی بدهد و آنها را برای پیش‌بینی آنها و مقابله با اثرات مخرب آن آماده سازد. در کشور هیچ‌گونه تحقیقی که عوامل ایجاد کننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شناسائی کرده باشد یافت نگردید. در ضمن […]

پایان نامه با موضوع اجتناب از ریسک

تعریف مدیریت ریسکبرای مدیریت ریسک نیز مانند واژه ریسک ، تعاریفی ارائه شده است که البته همه در بر گیرنده مفهومی یکسان هستند و تمرکز روی فرایند مدیریت ریسک دارند و ما گذری بر مهمترین آنها خواهیم داشت :مدیریت ریسک فر آیند شناسائی ریسک ، کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی […]

منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی های بازاریابی

1392 راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادیبین راهبردهای سازماندهی مجدد بدهی، کاهش هزینه، کاهش دارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در مجموعه دارایی ها، تغییر در عرضه محصول، تغییر بازار و عملکرد تجاری شرکتهای بحران زده رابطه معناداری وجود دارد. اما بین راهبرد واگذاری یا فروش مجموعه دارایی ها و عملکرد تجاری رابطه معناداری […]

منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار

3-3-1-تعیین مدل ارزیابی شکل 3-1-چارچوب پژوهشساختار مدل که بر اساس نظرات نخبگان ، مصاحبه اکتشافی با مدیر عاملان شرکت های جامعه آماری و همچنین ادبیات تحقیق(پیشینه وجدول عملیاتی سازی) مدیریت نقدینگی(پیرس و رابینسون، 1392)؛ کاهش هزینه ها، حفظ مشتریان وفادار و افزاایش سهم بازار و فروش(واکرو همکاران، 1383)؛ قابلیت قیمت گذاری(حسینی و همکارن،1390) استراتژی تمرکز […]

روشهای تصمیم گیری چند معیاره

مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید وورود به بازار های جدید طی چند سال گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی خود به آن پرداخته است.‌رحمان سرشت و همکاران(1392)، همبریک و شکتر(1983)، اسلاتر و لاوت(1999)، هو و همکاران(2003)، کیتچینگ و همکاران(2009)، دیدی و وریس(1998)استراتژی رهبری هزینهیک استراتژی رقابتی از نوع هزینه […]

سطوح تصمیم گیری

مسأله باید به شکل روشن بیان شده و مانند یک شبکه به یک سیستم عقلایی مجزا شوند. این ساختار شبکهای میتواند توسط تصمیم گیرندهها در جلسات طوفان مغزی و یا به دیگر روشها تعیین شود(اکبرزاده، 1389). گام دوّم: ماتریس مقایسات زوجی و بردارهای اولویت در ANP نیز همانند روش AHP، اهمّیت نسبی زوجهای عناصر تصمیم […]

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

جدول5-23: ماتریس داده های بی مقیاس سازی شده…………………………………………………………………………………………..238جدول 5-24: انتروپی، انحراف معیار و وزن شاخص های ابعاد پایداری…………………………………………………………………238جدول5-25: چهارچوب جامع تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………..240جدول5-26: فهرست SWOT(نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید)شهرهای کوچک در استان مازندران…………………….244جدول 5-27: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و عوامل داخلی(IFE)………………………………………………………….245جدول5-28: امتیازات نهایی به دست آمده برای عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………………..253جدول(5-29): سناریوهای تعیین شده مربوط […]