پایان نامه ارشد:تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

گرایش :تربیتی عنوان : تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رحمانی، علی و اسماعیلی، غریبه(1389)کاراییشبکه هایعصبی،رگرسیونلجستیک وتحلیلتمایزیدرپیشبینینکول. فصلنامهاقتصادمقداری(بررسیهایاقتصادیسابق)،دوره7،شماره4،زمستان1389 ،صفحات151- 172.رستگار... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محیط مدرسه سالم و حمایت کننده معیاری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید. از جمله عوامل جو مدرسه می توان به جو عمومی مدرسه به عنوان ادراک رفتار عادلانه، احساس شایستگی،... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

معلم به عنوان یکی از عوامل اصلی مربوط به مدرسه است که بر روی موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار است(دولت آبادی،1386). معلم باید مانند والدین دارای کفایت و کاردانی باشد، او اغلب موضوع... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه روانشناسی : پیشرفت تحصیلی

مقابل، چنانچه افراد به واسطه ترس از شکست برانگیخته شده باشند ممکن است اهداف عملکرد گرایشی را برگزینند. در این مورد، آنها برای دست یافتن به مؤفقیت تلاش می کنند زیرا تفوق بر مؤفقیت به... دنباله مطلب

خرید پایان نامه : پیشرفت تحصیلی

ا بهزیستی روان شناختی، کنار آمدن با استرس، تنظیم پریشانی هیجانی، عزت نفس، شایستگی اجتماعی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی همراه بوده است (بیوکنن، 2007؛ سماوی و همکاران، 2012).  لیست همه... دنباله مطلب

تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی

مهارتهای شغلی در اختیار دانش آموزان می‌گذارد(احمدی، 1383).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مرحله ششم) کمک به دانش آموزان در کسب... دنباله مطلب

تحقیق درباره مشکلات تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فرد به عنوان عامل اساسی، که بر سلامت روان اثر می‌گذارد، تأکید می‌ورزند. این الگوها بر تقویت انگیزش و... دنباله مطلب

تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی

ش آموزان بدون انگیزه باور ندارند که راهی وجود دارد که آنها بتوانند بر آنچه برای آنها اتفاق می‌افتد تأثیر داشته باشند. ادراک خویشتن این افراد از کفایت و کنترل آن قدر پایین است که... دنباله مطلب

تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  استفاده بهینه نمایند، مشکلات تحصیلی خود را حل کنند و با محیط آموزشی سازگار شوند (احمدی،1380).تعریف... دنباله مطلب