انتقال مالکیت

یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده تسلیط است، که گاهی به آن «قاعدۀ تسلط»یا «قاعدۀ تسلیط» تعبیر می کنند. اما در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است.گفتار اول : تعریف قاعده تسلیط قاعده تسلیط، قاعده ای است که بیان کنندۀ آن است که مالک در ملک خود می تواند هرگونه تصرفی اعم از مادی […]

پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، انعطاف پذیری

برای مدتی به اختراعات داده اند، اما در این میان اختراعاتی وجود دارد که اعطای این حق به آن ها و ایجاد انحصار برای مخترع مغایر با منافع سلامت و بهداشت عمومی خواهد بود. از جمله این موارد، اختراعات مربوط به حوزه سلامت عمومی می باشد. موافقت نامه تریپس به کشورها اجازه داده است که […]

پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، کشورهای در حال توسعه، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری

کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966(ماده 12)؛ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 (بند 1 ماده 11، ماده12و بند 2 ماده 14)؛ کنوانسیون حقوق کودکان مصوب 1989 (ماده 24)؛ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مصوب1990 (ماده 28، بند 5 ماده43 […]

پایان نامه با موضوع دانش سازمانی، انتقال دانش، مدل مفهومی، سلسله مراتب

دانش سازمانی را تشکیل میدهد. همانگونه که داونپورت اظهار کرده دانش فردی از ترکیب اطلاعات، تفسیر، انعکاس و تجربه در یک موقعیت خاص ظهور میکند. برای خلق دانش سازمانی، دانش فردی (عینی و ضمنی) باید برونی شود. دانش سازمانی از ترکیب این دو بعد ایجاد میشود. دانش فردی باید به افراد و گروههای دیگر منتقل […]

منبع پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، پدیدآورنده، اثر مشترک، نظام های حقوقی

-۱- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه ۳۴ ۲-۱-۱-۱- اشاعه در قانون مدنی ۳۴ ۲-۱-۱-۲- اشاعه در سایر قوانین ۳۶ ۲-۱-۲- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری ۳۷ ۲-۱-۲-۱- ارث ۳۷ ۲-۱-۲-۲- آثار دانشگاهی ۳۹ الف- فرض مالکیت پدیدآورنده ۴۰ ب- فرض مالکیت دانشگاه ۴۱ ۱- مدل دکترین کار در برابر مزد ۴۱ ۲- مدل قاعده […]

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، فعالیتهای اقتصادی، هزینه مبادله

است. کلاسیکهای جدید تلاش کردهاند تا پدیدههای اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمتها انعطافپذیر هستند و به سرعت تعدیل میشوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را بهوجود میآورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، ۱۳۸۴ : صفحه ۳۹۳) این مکتب با استفاده از انتظارات عقلایی۳۵ به […]

قوانین موضوعه

در فراگیری این حقوق برای جنین ناشی از تلقیح مصنوعی از زمان انعقادش در رحم و نیز جنین ناشی از لقاح آزمایشگاهی از زمان انتقالش به رحم، تردیدی نیست، زیرا عنوان حمل که در روایات و فقه و نیز قوانین، موضوع دارا شدن حقوقی قرار گرفته، برآن صادق است.آن چه دارای ابهام و بحث برانگیز […]

منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات

به اجرا، فسخ، اقاله و ابراء، اخذ خسارت قراردادی یا قضایی و پیشبینی حق استرداد از طریق معاملات مشروط.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          الزام به اجرا جزء ضمانت اجراهای قانونی مفروضی است که قانونگذاران اکثر نظامهای حقوقی پیشبینی کردهاند و در رده ضمانتاجراهای قراردادی نمیآید. ابراء و […]

منابع و ماخذ تحقیق اموال غیر منقول

منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده 786 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :”ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه […]

منابع و ماخذ تحقیق ق.ث.

در ازای پرداخت وجهی که دریافت کرده و اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد برای خود حفظ می کند معامله باحق استرداد که معامله شرطی نیز نامیده می شود عقد واحدی است که از نظر حقوقی دارای ارزش قرض و وثیقه است.” بر مبنای این تعریف معامله با حق استرداد یک معامله مستقلی است که […]