توسعه اقتصادی و اجتماعی

– شاخص باید واضح و بدون ابهام باشد؛– شاخص باید مربوط و سازگار باشد؛– شاخص باید قابل کمّی کردن باشد و در عین حال محدود به آمار و اطلاعات در دسترس باشد (امکان‌پذیری)؛– شاخص... دنباله مطلب

آموزش و پرورش اسلامی

بعدروانیانساننقشیمهم،دررشدوارتقایاودارد . بنابراین، اهدافوبرنامههایآموزشوپرورشبایددرراستایرشداحساسارزشمندیومهمبودن دانشآموزشکلبگیرد... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محیط مدرسه سالم و حمایت کننده معیاری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید. از جمله عوامل جو مدرسه می توان به جو عمومی مدرسه به عنوان ادراک رفتار عادلانه، احساس شایستگی،... دنباله مطلب

عملکرد دانش آموزان

اکنون حدود 30 سال است که پذیرفته شده است، مفهوم اختصاصی آموزش مدرسه ای تأثیر معینی بر آموزش و طرز فکر دانش آموزان دارد که فراتر از آثار عمدی اجتماعات آن ها یا توانایی های اولیه در... دنباله مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

معلم به عنوان یکی از عوامل اصلی مربوط به مدرسه است که بر روی موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار است(دولت آبادی،1386). معلم باید مانند والدین دارای کفایت و کاردانی باشد، او اغلب موضوع... دنباله مطلب

عملکرد دانش آموزان

اما از جمله مسائلی که در قرآن کریم مطرح شده است موضوع خلقت زن می باشد. قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید: زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر مردان آفریده ایم. یعنی در قرآن... دنباله مطلب

کشورهای درحال توسعه

2. سرمایهفرهنگی:گرایشهاوعادات دیرپاکهدرطیفرآیندجامعهپذیری حاصلمیشوندو نیزاهداففرهنگیارزشمندنظیرصلاحیتهایتحصیلیو فرهیختگیراشاملمیگردد.3. سرمایهاجتماعی:... دنباله مطلب

بازتولید فرهنگی

رح میشود، این است که نظام آموزشی چه تأثیری برکاهش یا افزایش نابرابریهای اجتماعی دارد؟ در این زمینه دو نظر وجوددارد: یک دسته از صاحب‌نظران معتقدند که نظام آموزشی، تأثیری بر... دنباله مطلب

سلسله مراتب اجتماعی

ازسویدیگر،ارتباطمیانطبقۀاجتماعیوآموزشدرنظریاتجامعه شناساننیزبهاثبات رسیدهاست.تحقیقاتتجربیاخیردرکانادانیزنشانمیدهدکهمنشأاجتماعی نابرابریهادردسترسیآموزشیدست... دنباله مطلب

سلسله مراتب اجتماعی

سومین، واحد مقایسه قوم یا گروه اجتماعی است که مجموعهای از ویژگیهای فرهنگی، بخصوص زبان را دربر می‌گیرد (این نگرش، ویژگیهای جسمانی را در نظر نمیگیرد). شاید اولین پژوهش گسترده در این... دنباله مطلب