کشورهای صادرکننده نفت

در رابطه با این اصول، طرفداران سازمان جهانی تجارت می گویند؛ نتیجه اِعمال صحیح این اصول، حاکمیت جهانی اقتصاد و تجارت را به دنبال خواهد داشت، و با آزاد سازی هر چه بیش تر جریان کالاها و... دنباله مطلب

رشد و توسعه اقتصادی

از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین... دنباله مطلب

سازمان های بین المللی

خود محروم سازی از دسترسی به بازار دول نفت خیز نتیجه نهایی شکایت علیه آنها……………………………. 230گفتار چهارم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند... دنباله مطلب

موافقتنامه تجارت آزاد

موافقتنامه تجارت آزاد “مرکوسور” و نفت………………………………………………………………………………….. 161موافقتنامه... دنباله مطلب

سازمان جهانی تجارت

گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی…………………………………………………………………….. 40بند اوّل- معضل در اولویت... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری

لازم به ذکر است که ین پژوهش بر مبنای اساسنامه و امید نامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری در سهام صورت گرفته است .لذا منظور از اساسنامه و امیدنامه نمونه در تمامی پژوهش این اساسنامه و... دنباله مطلب