منابع پایان نامه درمورد مدل رگرسیون، مطالعه موردی، علوم انسانی

الکترونیک. مجله رهیافت، 26، 38-31.6. بهشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسن (1388). بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی... دنباله مطلب

Read More

منابع پایان نامه درمورد تحلیل های آماری، روابط بین الملل، کشورهای پیشرفته

محاسبه شده و هم پوشانی آنها تست می شود. این رویه در هر دو روش جدول عمر و برآوردکننده حد محصول امکان پذیر است. روش دوم محاسبه آماره های آزمون خاصی برای مقایسه دو یا چند تابع بقا می... دنباله مطلب

Read More

منابع پایان نامه درمورد تحلیل داده، تحلیل داده های تاریخی، داده های سانسور شده

های انتقالی را امکان پذیر می سازد. این برنامه توسط فایل های متنی کنترل می شود، کاربر یک فایل ورودی ایجاد می کند که شامل دستورات برنامه است و با ارجاع دادن به آن فایل ورودی، منتظر می... دنباله مطلب

Read More

منابع پایان نامه درمورد تحلیل داده، تحلیل بقا، علوم اجتماعی

نتیجه گیری شد که احتمال بقای شرکت های متوسط(10 تا 99 نفر کارمند) از شرکت های کوچک (زیر 10 نفر کارمند) بیشتر است. محسن عرب نجف آبادی (1390) در پایان نامه خود تحت عنوان خروج و عوامل مؤثر بر آن... دنباله مطلب

Read More

منابع پایان نامه درمورد مطالعه موردی، استان مازندران، اندازه شرکت

است. نکته ششم، نرخ ورود در طول عمر صنعت دارای نوسان است و این نوسانات مانند موجی است که در اولیل عمر صنعت به حداکثر خود می رسد و موج های متفاوت ورودی انواع نتفاوت ورود را سبب می شود، به... دنباله مطلب

Read More

منابع پایان نامه درمورد اندازه شرکت، بنگاه های کوچک، کشورهای پیشرفته

نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. مثلاً در زمینه ی اشتغال می توان به نقش 30درصدی صنعت در اشتغال کشور در سال 1387 اشاره کرد که ددر حقیقت حدود یک سوم کل اشتغال کل کشور است... دنباله مطلب

Read More

منابع پایان نامه درمورد محدودیت ها، استان مازندران، تحلیل داده

و خروج از آن تعریف می شود. 1-8- روش انجام کار تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی... دنباله مطلب

Read More