مبانی انسان شناختی

نیاز به محبت و تعلق داشتن در کودکان و سایر اعضای خانواده، در محیط خانوادگی به خوبی می‌تواند ارضا شود. عضویت در خانواده‌ای که مملو از عشق و محبت است، پاسخگوی بسیار بنیادی به این نیاز... دنباله مطلب

دلبستگی به خانواده

7. مشکلات و مسائل جزیی به سادگی به بحران یا تشنج تبدیل می‌شود به بیان دیگر خانواده هر آن بر اثر یک اصطکاک جزیی اماده انفجار رفتاری است، اغلب حریم‌ها شکسته و اماده فروپاشی است. 8.... دنباله مطلب

ارتباطات سیاسی

3) مرز: هر سیستم دارای مرزی است که آن سیستم را از سایر سیستم‌ها جدا میکند، که بر اثر آن محیط داخلی و خارجی شکل می‌گیرد. یک سیستم در درون یک محیط عمل میکند و با بقیه سیستم‌های موجود در... دنباله مطلب

شبکه روابط اجتماعی

2- سیستم‌ها با محیط پیرامونی خود رابطه داده و ستانده دارند. یعنی از محیط تاثیر می‌پذیرند و بر محیط تاثیر می‌گذارند.  3- سیستم‌ها گرایش به نظم دارند یعنی وجود هر نوع بی نظمی در سیستم،... دنباله مطلب

وابستگی متقابل

ج) خانواده، عامل توسعه فرهنگی؛ ارتباط‌های فکری و فرهنگی میان اعضای خانواده، فرصت و بستر مساعدی برای توسعه فرهنگی پایدار مهیا میکند. د) خانواده، عامل تکوین هویت؛ تشکیل خانواده، به... دنباله مطلب

تکنولوژی پیشرفته

2-16-5. کاهش کارکرد خانواده از مهم‌ترین اسباب و عواملی که بر درست شدن بنیاد خانواده تاثیر منفی و ویران‌گر بر جای نهاده و پیوند‌های خانوادگی را دچار گست نموده و می‌نماید، فراموشی یا... دنباله مطلب

دیدگاه کارکردگرایی

برخی نقاط ضعف رویکرد فوکو عبارتست از: 1) برخی از مارکسیست‌ها ممکن است به بحث در این باره بپردازند که اگر چه فوکو اشاره می‌کند که چگونه خانواده اعضایش و به ویژه جوانان را کنترل می‌کند... دنباله مطلب

نظریه کارکردگرایی

2-16. مکتب کارکردگراییسخن از کارکرد‌های خانواده معمولا به مکتب ساختی‌ـ‌کارکردی پیوند داده می‌شود. چرا که صاحب نظران این مکتب بیش از همه در جهت توضیح و تبیین این کارکرد‌ها... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

باورمن معتقد است: انسان، دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد. (باورمن، 1937) افراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر همسان‌شان باشد تا نا همسان‌شان. در... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

6) ازدواج خصوصی: در این نوع ازدواج نه‌تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی نیز نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می‌رسد و به... دنباله مطلب