تعریف تصمیم گیری و ماهیت آن

خاص ترین

تعریف تصمیم گیری تصمیم یک عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یک رأی یا یک فکر و کنار گذاشتن تردیدو همچنین... دنباله مطلب

اختلال شخصیت نمایشی

خاص ترین

اختلال شخصیت نمایشی 2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی ویژگی اصلی اختلال شخصیت نمایشی، رفتار توجه طلبانه و هیجان پذیر مفرط و فراگیر است. این الگو در اوایل بزرگسالی آغاز و در زمینه های گوناگون... دنباله مطلب