تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲

جدول ۲-۲:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی ۳۳جدول ۳-۱: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. ۶۱جدول ۳-۲:طیفلیکرت ۶۱جدول ۳-۳:بخشمسئولیتاقتصادی ۶۲جدول ۳-۴:بخشمسئولیتقانونی ۶۲جدول ۳-۵:بخشمسئولیتاجتماعی ۶۲جدول ۳-۶:بخشمسئولیتاخلاقی ۶۲جدول ۳-۷ بخشتمکینمالیاتی ۶۳جدول ۳-۸-:آلفایکرونباخپرسش‌نامه‌ها ۶۴جدول ۴-۱: فراوانیودرصدفراوانیجنسیتآزمودنیها ۶۸جدول ۴-۲

Read more