دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۴

جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی در جدول ۴-۱۵ نشان داده شده

Read more

تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۳

۰۰۱/۰p< آماره آزمون تحلیل واریانس: ۴۵/۶۹۳۵ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۷۳/۰ضریب تعیین مدل رگرسیونی: ۹۴۸/۰ آماره دوربین واتسون: ۸۳۷/۱ ضریب تعیین بدست

Read more

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۲

ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری بعد قانونی ۹۸۶/۰ ۰۰۸/۰ ۹۸۷/۰ ۸۳۰/۱۱۸ ۰۰۱/۰p< آماره آزمون تحلیل واریانس: ۵۷/۱۴۱۲۰ سطح معناداری

Read more

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲۱

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی

Read more

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۴

– خدمات به مشتریان: تشکیلات مالیاتی باید به مودیان در انجام تعهدات خود کمک کند.مودیان باید اطلاعات روشنی دریافت کنند که تعهدات آنها،مالیات‌های متعلقه ،

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۲

قوانین و مقررات (ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوه اجرا) نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی آموزش نیروی انسانی مکانیزه کردن امور

Read more