منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، تساوی جنسیت، ارزش های فرامادی

اجتماعیطبقاتفراوانیدرصددرصد تجمعیطبقه پایینطبقه متوسط پایینطبقه متوسططبقه متوسط بالاطبقه بالا۱۴۴۴۸۳۴۴۰۶۴۶/۴۳۵/۱۴۳/۱۰۱/۱۲۴/۱۹۶/۴۳۲/۵۸۵/۶۸۶/۸۰۱۰۰جمع۳۳۰۱۰۰۱۰۰۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی :جدول زیر وضعیت پاسخگویان را حیث گرایش به ارزش های فرامادی

Read more