دلالت‌های تربیتی

7) بسیاری از پژوهش‌ها‌ی انجام شده در این زمینه در عین ارزشمندی فراوان، بر معضلات و مشکلات بوجود آمده پس از ازدواج و آن هم از منظر روان‌شناسی، حقوقی، جامعه‌‌شناسی و امثال آن متمرکز... دنباله مطلب

ماهیت حقوقی اسقاط

استدلال بیشتر فقیهان برای اسقاط بودن حقیقت ابراء این است که اگر ابراء تملیک باشد به قبول نیاز خواهد داشت زیرا چنین کاری تصرف در محدوده اختیارات فرد دیگری است . از اینرو رضایت او... دنباله مطلب

قانون مدنی ایران

2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین در حقوق مدنی ابراء و هبه دین ریشه در فقه اسلامی دارد و احکام آن متاثر از فقه امامیه است . که در قانون مدنی موادی را به خود اختصاص داده است . ابراء و هبه طلب... دنباله مطلب

قاعده لاضرر

3- ابراء ایقاع است و با حفظ حق رد فوری مدیون . این نظر جمع بین دو نظر قبلی است . نظام حقوقی ما با الهام گرفتن از فقه ابراء را ایقاع می داند و اراده طلبکار را بدون هیچ سهمی برای بدهکار که... دنباله مطلب

آیین دادرسی مدنی

طرح بحث: در این فصل به کنکاش تغایر بین ابراء و بخشش دین از منظر فقهی و حقوقی با دیدگاه نظری به بیان قیاس منطقی و بازتاب آن در ساختار تشخیصی دو نهاد مشارالیه و ترسیم نمودن تعلقات،... دنباله مطلب

فرار از دین

9- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نافذ است.10- ابراء به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.11- علم اجمالی به موضوع ابراء کافی است (ماده 216 ق.م) زیرا هدف ابراء گذشت و ارفاق... دنباله مطلب

حق عینی و دینی

1-6-2-6-1. اقسام تهاتر در تألیفات حقوقی، تهاتر به اقسام سه گانه، قهری، قراردادی و قضایی تقسیم گردیده است:الف)تهاتر قهری:طبق ماده 295 ق.م تهاتر قهری(قانونی)است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط... دنباله مطلب

قصد و رضای طرفین

2- ملکیت و منفعت عین معادل مفهوم به حق عینی اصلی و ارکان این حق یعنی مالک و مملوک و ارکان(یعنی مالک ومملوک) و اوصاف این حق را دارد . 3- از لحاظ حقوقی هرگونه حق مطالبه انجام عمل دارای ارزش... دنباله مطلب

تعریف اصطلاحی

1-6-1-2. حق عینی حق دینی در مقابل حق عینی به کار می‌رود. حق عینی، حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد. در تمیز حق عینی از حق دینی می توان گفت : 1ـحق عینی، مطلق و حق دینی نسبی است2ـحق عینی،... دنباله مطلب

مشروع بودن تصرف

طلب را هم نمی توان به کسی جایزه داد، شخص مافوق نمی تواند طلبی که از مادون دارد به وی جایزه دهد چون مال به عنوان جایزه باید خارج از ذمه قبلی فی مابین باشد .د)صدقه –صدقه عقدی است که به... دنباله مطلب