نظریه ها و عوامل کمک کننده به ایجاد اضطراب نگرانی

  نظریه های اضطراب :  اضطراب به عنوان یک تعارض ناهشیار :  فروید اضطراب روان رنجور را نتیجه یک تعارض ناهشیاری می دانست که بین تکانه های نهاد و محدودیتهای که خود و فراخود اعمال می... دنباله مطلب

Read More