برنامه ریزی راهبردی

شاخص های برونداد نهایی0.06414.3شکل4-3 مقـادیر واقعی برخورداری مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را با مقادیر پیش‌بینی شده شبکه‌های عصبی نشان می‌دهد. نمودار نشانگر دقت قابل قبول... دنباله مطلب

مدرسه و پیشرفت تحصیلی

شاخص فرایند مدرسه0.3510.0020.587226.738000/0شاخص های پیشرفت تحصیلی(شناختی)0.0200.0030.0176.551000/0شاخص های برونداد نهایی0.1230.0020.17462.145000/0متغیر وابسته: شاخص‌های بخش تلفیقی(نابرابری آموزشی). مأخذ: (محاسبات... دنباله مطلب

شاخص های آموزشی

نام شاخص0.5220.910.3070.3150.5420.3350.8280.4.30.39ضریب پراکندگی4-2-3. فرضیه های تحقیقفرضیه 1.میان مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی تفاوت وجود دارد.برای بررسی... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

0.274105صومای برادوست200.196411نازلو210.195344شاهیندژ220.154536پلدشت230.11207مهاباد240.105902پیرانشهر9.21شکاف توسعهرتبه بندی مناطق آموزشی از نظر شاخص پیشرفت تحصیلی(شناختی)برای رتبه بندی مناطق آموزش و... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

220.0665پیرانشهر230.0626مهاباد240.0314تکاب3.18شکاف توسعهرتبه بندی مناطق از نظر شاخص بروندادهای غیر شناختیبرای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در دسته شاخص بروندادهای... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

پلدشت1.5شکاف توسعهرتبه بندی مناطق آموزشی از نظر شاخص فرایند مدرسه برای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در شاخص فرایند مدرسه از میانگین متغیرهای ادراک دانش آموزاز... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

0.397108تکاب200.345503اشنویه210.266666مهاباد220.195182پیرانشهر230.183638بوکان240.1647سردشت5.20شکاف توسعهرتبه بندی مناطق آموزشی بر اساس شاخص اقتصادیبرای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

2.70رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش بر اساس شاخص نیروی انسانیبرای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در شاخص نیروی انسانی از شاخص های زیر استفاده شده... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

0.20134822شوط0.12977123مرحمت آباد0.10947324شکاف توسعه6.01رتبه بندی مناطق از نظر شاخص‌ دانش‌آموزیشاخص دانش آموزی از تلفیق شاخص های زیر تشکیل شده... دنباله مطلب

تصمیم گیری چند معیاره

چالدران12.58شکاف توسعهرتبه بندی مناطق آموزشی با استفاده ازشاخص امکانات فیزیکی فضا های آموزشیبرای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در دسته شاخص امکانات فیزیکی... دنباله مطلب