تأمین مالی از طریق بدهی

نمودار 2-14 توزیع احتمالات بازدهی سهم 1000 ریالی در شرایط مختلف اقتصادی…………………………………………………..93نمودار 2-15 توزیع احتمالات نرخ بازدهی... دنباله مطلب

نااطمینانی اقتصاد کلان

جدول 2-7 تابع توزیع احتمالات نرخ بازدهی سهام الف در شرایط مختلف اقتصادی………………………………………………….. 93جدول 2-8 ضریب اهمیت گروه‌های اصلی... دنباله مطلب

نااطمینانی اقتصاد کلان

3-5-3-4- آزمون‌های معناداری روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته…………………………………………………………………204فصل چهارم:... دنباله مطلب