وضعیت اجتماعی اقتصادی

ایجاد زمینه‌های همکاری بیشتر مدیریت مدارس با انجمن اولیاء و مربیان برای نظارت بیشتر و جلوگیری از به تعطیلی کشاندن زود هنگام مدارس توسط دانش‌آموزان، قبل از ایام امتحانات و فرا... دنباله مطلب

آموزش و پرورش

23پیرانشهر8/41/83/57/524صومای برادوست1/39/42/47/4مأخذ: (محاسبات نگارنده، 1393)طبق بررسی‌های صورت گرفته، بیشترین میانگین قوت‌ها، مربوط به منطقه نفده به میزان 8.6 است و کمترین میزان نقاط قوت، 1/3... دنباله مطلب

استفاده از فناوری

مناطق آموزشی واقع در این استراتژی:شاهین دژ- سیلوانا- چایپاره- سردشت- میاندواب- پلدشت- مهابادتهدیدات محیطی عمدهنمودار 4-7. ماتریس تحلیلی SWOT: نوع استراتژی و مناطققواعد حاکم بر ماتریس... دنباله مطلب

انگیزه کارکنان

تقویت شیوه های سنجش یادگیری دانش آموزانتاکید بر جنبه های پرورشی برنامه های درسیتغییرات برنامه های درسی مراکز تربیت معلم در جهت ایجاد دانش و بینش لازم در معلمان برای مقابله با... دنباله مطلب