وابستگی متقابل

ج) خانواده، عامل توسعه فرهنگی؛ ارتباط‌های فکری و فرهنگی میان اعضای خانواده، فرصت و بستر مساعدی برای توسعه فرهنگی پایدار مهیا میکند. د) خانواده، عامل تکوین هویت؛ تشکیل خانواده، به... دنباله مطلب

تکنولوژی پیشرفته

2-16-5. کاهش کارکرد خانواده از مهم‌ترین اسباب و عواملی که بر درست شدن بنیاد خانواده تاثیر منفی و ویران‌گر بر جای نهاده و پیوند‌های خانوادگی را دچار گست نموده و می‌نماید، فراموشی یا... دنباله مطلب

دیدگاه کارکردگرایی

برخی نقاط ضعف رویکرد فوکو عبارتست از: 1) برخی از مارکسیست‌ها ممکن است به بحث در این باره بپردازند که اگر چه فوکو اشاره می‌کند که چگونه خانواده اعضایش و به ویژه جوانان را کنترل می‌کند... دنباله مطلب

نظریه کارکردگرایی

2-16. مکتب کارکردگراییسخن از کارکرد‌های خانواده معمولا به مکتب ساختی‌ـ‌کارکردی پیوند داده می‌شود. چرا که صاحب نظران این مکتب بیش از همه در جهت توضیح و تبیین این کارکرد‌ها... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

باورمن معتقد است: انسان، دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد. (باورمن، 1937) افراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر همسان‌شان باشد تا نا همسان‌شان. در... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

6) ازدواج خصوصی: در این نوع ازدواج نه‌تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی نیز نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می‌رسد و به... دنباله مطلب

شبکه روابط اجتماعی

2-13. اهم انواع و صور ازدواج (زوجیت) مفهوم خانواده مستلزم مفهوم ازدواج است که مقصود شیوه‌های گوناگون گزینش همسر می‌باشد که بر طبق جهان بینی افراد در هر برهه از تاریخ و در مناطق... دنباله مطلب

خواجه نصیرالدین طوسی

2-11. خانواده در اندیشه اسلامی‌ و از منظر برخی اندیشمندان مسلمانبراساس متون اسلامی‌خداوند از ابتدای حیات بشر پیامبرانی را از میان انسان‌ها برای هدایت آن‌ها برگزیده است تا به تدریج... دنباله مطلب

حقوق مدنی و سیاسی

از طرف دیگر او معتقد است که خانواده گذشته از آن که روابط اقتداری را به افراد می‌اموزد، تنها مکانی است که افراد آن مشکلات خود را به راحتی بیان می‌کنند. مکانی که روابط افراد براساس... دنباله مطلب

ملاحظات اقتصادی

روزن باوم با بررسی حدود چهار صد اثر علمی‌در زمینه جامعه و خانواده مینویسد: کلیه تعاریف و برداشت‌های متفاوت از جامعهشناسی خانواده در مطالعه انجام شده دارای دو وجه مشترک است. 1)... دنباله مطلب