شبکه روابط اجتماعی

2-13. اهم انواع و صور ازدواج (زوجیت) مفهوم خانواده مستلزم مفهوم ازدواج است که مقصود شیوه‌های گوناگون گزینش همسر می‌باشد که بر طبق جهان بینی افراد در هر برهه از تاریخ و در مناطق... دنباله مطلب

خواجه نصیرالدین طوسی

2-11. خانواده در اندیشه اسلامی‌ و از منظر برخی اندیشمندان مسلمانبراساس متون اسلامی‌خداوند از ابتدای حیات بشر پیامبرانی را از میان انسان‌ها برای هدایت آن‌ها برگزیده است تا به تدریج... دنباله مطلب

حقوق مدنی و سیاسی

از طرف دیگر او معتقد است که خانواده گذشته از آن که روابط اقتداری را به افراد می‌اموزد، تنها مکانی است که افراد آن مشکلات خود را به راحتی بیان می‌کنند. مکانی که روابط افراد براساس... دنباله مطلب

ملاحظات اقتصادی

روزن باوم با بررسی حدود چهار صد اثر علمی‌در زمینه جامعه و خانواده مینویسد: کلیه تعاریف و برداشت‌های متفاوت از جامعهشناسی خانواده در مطالعه انجام شده دارای دو وجه مشترک است. 1)... دنباله مطلب

اعلامیه جهانی حقوق بشر

خانواده در مفهوم حقوقی به معنای دودمان و تبار (دهخدا، 1373) از جهت لغت و نیز به مفهوم همسر و خویشان مرد آمده است و بر سه نوع کوچک، متوسط و بزرگ (الزحیلی) اطلاق می‌گردد. یا بر گروهی از... دنباله مطلب

سازمان ملل متحد

در زبان فارسی نیز خانواده معنای خاندان، دودمان، اهل و عیال و خانه و اسباب خانه، خویشان و اهل و عیال، خانه دولت و ثروت، مخصوصا ثروت موروثی قابل حمل دارد. به نظر می‌رسد خانواده یا... دنباله مطلب

دلالت‌های تربیتی

ساختار به معنی ساختمان، ترکیب، سبک، سازمان، بنا، تشکیلات دادن، پی‌ریزی کردن، چگونگی ساختمان چیزی، همچنین ترتیب اجز ا و بخش‌های یک جسم و معادل آن واژه structure می‌باشد. (معین، 1390) بعد... دنباله مطلب

دلالت‌های تربیتی

7) بسیاری از پژوهش‌ها‌ی انجام شده در این زمینه در عین ارزشمندی فراوان، بر معضلات و مشکلات بوجود آمده پس از ازدواج و آن هم از منظر روان‌شناسی، حقوقی، جامعه‌‌شناسی و امثال آن متمرکز... دنباله مطلب

اعلامیه جهانی حقوق بشر

3-1. ضرورت انجام تحقیقپرداختن به موضوع خانواده اگر چه جدید نیست، اما هم‌چنان جدی است؛ و از مسائلی است که هر چند یک بار لازم است درباره آن صحبت شود و دیدگاه‌های تازه‌ای در آن عرضه و... دنباله مطلب