نویسنده: 92

نظریه خودکارآمدی بندورا

خاص ترین

خودکارآمدی خودکارآمدی به بنیه ی شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیش تر از این که تحت تأثیر هوش و توان یادگیری دانش آموز باشد، تحت تأثیر... دنباله مطلب

نظریه های پرخاشگری

خاص ترین

1نظریه های پرخاشگری درباره علت وقوع پرخاشگری نظریه های گوناگونی مطرح است که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: 2-6-2-1-1-نظریه فردیت ­زدایی پرخاشگری زیمباردو زیمباردو معتقد است... دنباله مطلب

اهمیت هوش هیجانی

خاص ترین

– اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات بخش مهمی از هوش هیجانی به حوزه کنترل درونی هیجانات مربوط می شود و کنترل مورد استفاده در هوش هیجانی پدیده ای تحمیلی و بیرونی به فرد نیست، بلکه یک... دنباله مطلب