پیامبراکرم (ص)

این مسوولیت‌ها شامل مسوولیت همسری، والدینی و فرزندی می‌باشد و به دو مرحله اندیشه و عمل قابل تقسیم است. در مرحله اندیشه بر مبنای خیرخواهی، محبت، مودت و حسن‌ظن می‌باشد. در مرحله عمل... دنباله مطلب

مبانی انسان شناختی

حالت فرد با ایمان در کشور هستى، مانند حالت فردى است که در کشورى زندگى مى کند که قوانین و دستورهاى حکومتى آن کشور را صحیح و عادلانه مى‌داند، به حسن نیت گردانندگان اصلى کشور نیز ایمان... دنباله مطلب

مبانی انسان شناختی

چنان که بیان گردید ایمان مهم‌ترین عنصر ساختاری در مهندسی بنای خانواده می‌باشد. در جهان بینی فرد برخوردار از ایمان، همه‌ی پدیده‌های هستی از هدایت الهی برای حرکت به سوی مقصد و غایت... دنباله مطلب

دلبستگی به خانواده

در مطالب بالا به سوال دوم یعنی «ابعاد کارکردی خانواده در آموزه‌های قرآنی چگونه ترسیم گردیده است؟» و به عبارتی دیگر چرایی خانواده اسلامی ‌پاسخ داده شد. اینکه خانواده اسلامی‌ چه... دنباله مطلب

امر به معروف و نهی از منکر

از میان شیوه‌های تربیت اسلامی‌در خانواده به دو شیوه مهم ذیل اشاره می‌گردد. 1) شیوه کلامی: منظور از شیوه کلامی‌(دستوری، بیانی) امر و نهی‌های ارشادی همسران به یکدیگر و کودکان عضو... دنباله مطلب

جلوگیری از انحرافات اجتماعی

خانواده از طریق جایگزین سازی و یا تخصیص پایگاه به اعضای جدید خود برخی از موقعیت‌های اجتماعی را تفویض می‌کند. از طریق تولد مشروع، موقعیت فرزند در مجموعه روابط و تعهدات خویشاوندی... دنباله مطلب

رشد و بالندگی

به هر حال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و هم از جنبه فردی و اجتماعی است. هنگامی‌که فرد از مرحله تجرد گام به مرحله زندگی خانوادگی می گذارد شخصیت تازه ای در خود... دنباله مطلب

مقابله با استرس

کارکرد گزاره ناظر به بیان اثر و نتیجه مطلوب (مورد انتظار) از فعالیت نظام (یا زیر نظام) که برای تحقق غایت و انجام رسالت هر یک از عوامل و نهاد‌های تربیتی ضروری باشند. به‌منظور وضوح و... دنباله مطلب

آموزه‌های اسلامی

زوجیت و زندگانی زناشویی یک علقه طبیعی است نه قراردادی و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با همه پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره و صلح و رهن و وکالت و غیره... دنباله مطلب