پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم سازی، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………3 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….5 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….11 فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….11 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..12 فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..17 تاریخچه و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………….17 مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………..18 تعاریف رفتار شهروندی………………………………………………………………………………………………………………..19 انواع رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….22 عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………24 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………..26 تاریخچه و مفهوم سازی تعهدسازمانی……………………………………………………………………………………………27 تعریف تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………28 اهمیت تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….29 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………30 مراحل و فرایند ایجاد تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………..37 دیدگاه های مختلف در مورد ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………..40 کانون های تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..45 مدل های تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………….48
عنوان صفحه
معنویت محیط کار: یک موضوع بحث انگیز……………………………………………………………………………………51 تاریخچه معنویت………………………………………………………………………………………………………………………….53 تعریف معنویت ………………………………………………………………………………………………………………………….53 تعریف معنویت در محیط کار………………………………………………………………………………………………………….56 علل جذابیت و علاقه به معنویت……………………………………………………………………………………………………59 مزایای معنویت در محیط کار…………………………………………………………………………………………………………61 عوامل ارتقاء معنویت در سازمان…………………………………………………………………………………………………….62 سطوح معنویت……………………………………………………………………………………………………………………………68 انواع معنویت……………………………………………………………………………………………………………………………….71 دین(مذهب) و معنویت…………………………………………………………………………………………………………………75 چهارنوع جهت گیری متفاوت نسبت به دین و معنویت……………………………………………………………………..77 اخلاق و معنویت………………………………………………………………………………………………………………………….78 رهبری معنوی……………………………………………………………………………………………………………………………..80 نکاتی پیرامون روش تحقیق در زمینه معنویت در کار………………………………………………………………………..81 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….82 پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….82 پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………..91 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..98
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..101 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..101 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………101 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی…
………………………………………………………………………………………….102 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………105 ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..105
عنوان صفحه
روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………..109 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………. 109 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………109
فصل چهارم: یافته های پژوهش یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..111 آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….111آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….113 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………120 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….121 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………130 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….131 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………132 فهرست منابع و مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………………..133 فهرست منابه و مراجع لاتین………………………………………………………………………………………………………..140 چکیده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه درموردتحلیل داده، تحلیل بقا، علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید