منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی، پرسش نامه

دانلود پایان نامه

سپاس از :

بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

استاد گرامی جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی که در کمال سعه صدر از هیچ کمکی در این زمینه بر من دریغ ننموده اند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند .

استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرزین فرحبد که به عنوان استاد مشاورت از راهنمایی های خود مرا بهره مند نمودند .

استاد فرهیخته جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی که با قبول داوری این پایان نامه مرا از نظرات و نکته سنجی های مفید خود بهره مند نمودند .

تقدیم به :

همسر مهربانم به پاس رنج و مرارتی که در این اوقات بر ایشان تحمیل نمودم و حمایتهایشان مرا مشوق راه بود .

پدر و مادر فداکارم که زحمات بی دریغشان سختی این دوران را بر من هموار نمود.

برادرم که همواره تکیه گاه من و وجودش مایه دلگرمی من است.

و
” فرشته کوچک زندگیم ” که بسیاری از اوقات صرف شده در این را ه به او تعلق داشت .

چکیده :
سازمانها در دنیای پر رقابت کنونی بدنبال یافتن شیوه های حداکثر نمودن تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین آنها انگیزش کارکنان به ایفای نقش های فراتر در سازمان است . اخلاق یعنی رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار فرد و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق بر رفتار کارکنان و ارتقا آن در سازمان خواهد شد و از آنجا که پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، بر اساس فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که کارکنان قوانین و مقررات مربوط به رفتار اخلاقی را بر اساس فلسفه اخلاقی شکل می دهند.
هدف : این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش آنها در کارکنان شرکت گاز استان گیلان است .
روش اجرای تحقیق : این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ، توصیفی–همبستگی است . جامعه این تحقیق 1253 نفر از کارکنان شرکت گاز استان گیلان می باشد ؛ تعداد نمونه برآوردی طبق جدول مورگان297 نمونه بود که تعداد 370 پرسش نامه پخش و تعداد 354 برگشت داده شدند که تعداد 339 پرسش نامه قابل تحلیل بود . روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده بود.
یافته ها: این تحقیق نشان داد که ابعاد فلسفه اخلاقی (قانون طلایی، منفعت گرایی، وظیفه گرایی، عدالت گرایی و آزادی فردی )با بروز رفتار فرا نقش رابطه معنی دار دارند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون شدت رابطه منفعت گرایی و آزادی فردی بیش از سایر ابعاد می باشد .
محدودیتهای تحقیق :تعداد کم سناریو ها برای سنجش فلسفه اخلاقی کارکنان ، ساده بودن مدل و عدم کنترل متغیرهای مداخله گر و تعدیلگر نظیر عدالت و تعهد سازمانی
ارزش علمی : این تحقیق رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش و شدت رابطه ابعاد فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش و ابعاد موثر تر بر بروز رفتار شهروندی را روشن می کند و نشان می دهد تمایل افراد برای انجام رفتار فرانقش ، وقتیکه درک مساعد تری نسبت به اخلاق گرایی داشته باشند بیشتر خواهد بود .
واژگان کلیدی : رفتار فرا نقش ، رفتار شهروندی سازمانی ، فلسفه اخلاقی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه درموردعزت نفس، صاحب نظران، اعتماد متقابل، سابقه خدمت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………1
1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..3
1-4) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………..5
1-5) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..7
1-6) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7
1-7) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………8
1-7-1) تعریف عملیاتی متغیر مستقل ……………………………………………………………………. 8
1-7-2 ) تعریف عملیاتی متغیر وابسته ………………………………………………………………………9
1-8) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1 ) : رفتار فرانقش ………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-1)مقدمه ……………………………………………………
……………………………………………………………………….12
2-1-2) مفهوم رفتار فرا نقش ……………………………………………………………………………………………………12
2-1-3 ) تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش ……………………………………………………………………………………..15
2-1-4 ) مدلهای رفتار فرا نقش …………………………………………………………………………………………………18
2-1-4-1 ) مدل گراهام ………………………………………………………………………………………18
2-1-4-1 ) مدل پودساکف ………………………………………………………………………………………19
2-1-4-1 ) مدل مارکوزی ……………………………………………………………………………………….19
2-1-4-1 ) مدل بورمن و موتوویدلو ……………………………………………………………………….19
2-1-4-1 ) مدل فار ………………………………………………………………………………………………20
2-1-4-1 ) مدل ارگان ……………………………………………………………………………………………20
2-1-5 ) عوامل تاثیر گذار بر بروز رفتار فرا نقش …………………………………………………………………………..22
2-1-5-1 ) ویژگی های فردی کارکنان …………………………………………………………………22
2-1-5-2 ) ویژگی های شغلی ………………………………………………………………………………..23
2-1-5-3 ) ویژگی های سازمانی ……………………………………………………………………………23
2-1-5-4 ) سبک رهبری ……………………………………………………………………………………….24
2-1-6 ) پیامدهای رفتار فرانقش …………………………………………………………………………………………………24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-7 ) سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش ……………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) گزینش واستخدام …………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) آموزش و توسعه …………………………………………………………………………………26
2-1-7-1 ) ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ……………………………………………………………26
2-1-7-1 ) سیستم‌های غیررسمی …………………………………………………………………………26
2-2 ): فلسفه اخلاقی کارکنان …………………………………………………………………………………..27
2– 2-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………27
2– 2-2 ) مفهوم فلسفه اخلاقی …………………………………………………………………………………………………27
2-2-3 ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق ………………………………………………………………………………………….28
2-2-4 ) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقی …………………………………………………………………………………….29
2-2-5 ) انواع

دیدگاهتان را بنویسید