منابع مقاله درباره سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

BY :
Hasan Akbari

WINTRE2012

سپاس وتشکر

وظیفه خویش می دانم ازکوشش و
راهنمائیهای بسیارارزنده اساتیدبزرگوارم
سرکارخانم دکترهمادرودی
جناب آقای دکتریداله خداوردی
که باهمت وصبری توصیف ناپذیربنده رادرکلیه مراحل
تحقیق وتدوین این پایان نامه یاری ومرارهین منت خود
قرارداده اندتشکروقدردانی می نمایم ازخداوندمتعال
خواستارم که توفیق جبران این زحمات رابرایم فراهم آورد

تقدیم به :
روح بزرگوار پدرم که باخون خود پرچم ایران عزیزرا سرافرازکرد تا آزادانه زیستن را بیاموزیم.
مادرم عزیزترازجانم که با صبروتحمل همه سختیها که به ما چگونه زیستن را آموخت ودرهمه مراحل تحصیلی مخصوصا درزندگیم یاروهمدمم بود وهست.
به همسرمهربانم که دراین مقطع تحصیلی با صبروشکیبایی مرا راهنمائی نمودند.

فهرست
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 3
2-1- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………..5
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….6
4-1- هدف اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………7
1-4-1-اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………7
5-1- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………..8
6-1-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………8
7-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………9
7-1-1-روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………….9
فصل دوم ادبیات تحقیق
1-1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………….12
2-1-2-تاریخچه ……………………………………………………………………………………………..13
3-1-2-تاریخچه بیمه درایران……………………………………………………………………………….13
1-3-1-2-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران………………………………………………..15
4-1-2-تعریف واژه بیمه……………………………………………………………………………………..18
5-1-2-عناصر تشکیل دهنده بیمه……………………………………………………………………………18
6-1-2-انواع بیمه…………………………………………………………………………………………….19
7-1-2-بیمه مسئولیت…………………………………………………………………………………………20
8-1-2-بیمه تجاری…………………………………………………………………………………………..20
بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی
2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………….21
2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………..21
3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی……………………………………………………………………………….22
4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ……………………………………….23
5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان …………………………………………………………………..23
6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک……………………………………………………………………..26
7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………26
8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان……………………………………………………………….28
بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران
1-3-2-تعریف تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………30
2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه …………………………………………………………………….30
3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران…………………………………………………………………..31
4-3-2-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان ………………………………………………..34
5-3-2-فعالیت ………………………………………………………………………………………………..35
6-3-2-وظایف………………………………………………………………………………………………..36
7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران………………………………………………………………………36
8-3-2-پیدایش و تکامل بیمهی اجتماعی در ایران ……………………………………………………….43
9-3-2-مقایسهی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور……………………………………………45
10-3-2-مشمولان قانون تامین اجتماعی …………………………………………………………………..46
11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران………………………………………………..48
12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه………………………………………………………………………………………………….50
13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان………………………………………………………………….59
14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران………………………….63
15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها…………….67
16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین…………………………………………………..70
17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین…………………………………………………………………71
18-3-2- کشورهای صنعتی وپیشرفته………………………………………………………………………71
19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان………………………………….73
20-3-2-مزایای کوتاه مدت………………………………………………………………………………….74
21-3-2-مزایای بلند مدت……………………………………………………………………………………74
22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار………………………………………………………………………..78
23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران…………………………………….79
24-3–2تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی……………………………………………………..84
25-3–2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان…………………………………………………………………….84
26-3–2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی……………………75
27-3–2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت…………………………………………..86
28-3–2تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی……………………………………………………..86
بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق
1-4-2-پیشینه تحقیق داخلی…………………………………………………………………………………. 89
2-4-2-پیشینه تحقیق خارجی ………………………………………………………………………………..90
فصل سوم روش تحقیق
1-3-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………93
2-3-متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..93
3-3-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….94
4-3-روش های گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………….94
5-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….95
6-3-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..95
7-3-تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………96
8-3-روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….96
9-3-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) …………………………………………………………………..97
فصل چهارم تحلیل آماری
1-4-مقدمه…………………………………………………………………………………………………..104
2-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………..104
2-2-4-آماراستنباطی……………………………………………………………………………………….105

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انقلاب اسلامی

3-4-تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………105
4-4-تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………..118
فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
1-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….129
2-5- یافته های اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………130
-5-3یافته های پژوهش ازفرضیه ها……………………………………………………………………..130
4-5-پیشنهادات مبتنی برتحقیق……………………………………………………………………………..132
5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….133

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-5-توصیه های به پژوهشگران آینده……………………………………………………………………133
منابع …………………………………………………………………………………………………………135
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………138
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………142

صفحه
81
82
98
99
106
106
107
108
109
110
111
113
120
126
126

صفحه

106
107
108
109
110
111
112
112
فهرست جداول
عنوان
جدول 1-2-سیرتغییرات نرخ حق بیمه
جدول حداکثرحقوق ماخذکسر حق بیمه کارگران
جدول 1–3مقیاس 5گزینه ای
جدول3-2 ضریب الفای کرونباخ
جدول 1-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب جنسیت
جدول 2-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سن
جدول 3-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب میزان تحصیلات
جدول 4-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سوابق خدمتی
جدول 5-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب نوع فعالیت کارگاه یاشرکت
جدول 6-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب مدت فعالیت کارگاه یاشرکت
جدول7-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب تعدادکارگران در کارگاه یاشرکت
جداول4-8 شاخص های توصیفی سئوالات

دیدگاهتان را بنویسید