مقاله درمورد دانلود محتوای تبلیغات

دانلود پایان نامه

1-13-1 حجم نمونه 16
1-13-2 روش نمونه گیری 16
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق 16
1-15 – خلاصه فصل 18
فصل دوم
2-1 مقدمه 20
2-2مفهوم تبلیغات 21
2-3 توریسم چیست؟ 22
2-4 تعریف گردشگری 23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان 24
2-5 سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان 26
2-6 توسعه‌ی آژانس‌های تبلیغاتی 28
2-7 پیشینه گردشگری در جهان 29
2-8 تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران 30
2-9پیشینه گردشگری در ایران 32
2-10 مدیریت در گردشگری 34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری 35
2-12 بازاریابی در گردشگری 36
2-13 اهمیت گردشگری 39
2-14 اهداف تبلیغات 40
2-15 فنون تبلیغات 42
2-16 الگوهای تبلیغ 44
2-17 انواع تبلیغات 45
2-18 انواع جاذبه‌های تبلیغ 48
2-19 اشکال عمده گردشگری 52
2-19- 1- گردشگری تفریحی 52
2-19-2- گردشگری درمانی 53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی 53
2-19- 4گردشگری اجتماعی 53
2-19-5 – گردشگری ورزشی 53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی 53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری 53
2-19-8 گردشگری سیاسی 54
2-20- عناصر گردشگری شهری 54 54
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری 54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری 54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری 55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری 55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست 55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست 56
2-26 جایگاه ایران در صنعت گردشگری 57
2-27 خلاصه فصل 60
فصل سوم
3-1 مقدمه 62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران 63
3-3 استان‌ها 63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران 64
3-5معادن 65
3-6 محصولات نباتات 65
3-7 صنایع 65
3-8راه ها 65
3-9 رودهای ایران 65
3-10 آبشارهای ایران 66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران 67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران 67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال 69
3-14جنگل‌ها 69
3-15 کوهستان‌ها 70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها 71
3-17موقعیت جغرافیایی 71
3-18 صنعت گردشگری در ایران 72
3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران 72
3-19-1 جاذبه‌های طبیعی 72
3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی 74
3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران 75
3-21 عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 75
3-22عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ 77
3-23 خلاصه و جمع بندی 79
فصل چهارم
4-1 مقدمه 81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان 82
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری 114
5-2 پیشنهادات 118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124
منابع 126
پیوستها 135
پرسشنامه 136
خروجی نرم افزار 140

فهرست جداول
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 82
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن 83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل 85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران 86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران 86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 87
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران 88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان مفید بودن اطلاعات سایت های توریستی برای پاسخگویی نیازهای گردشگران 89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر 90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی قبلی با جاذبه های توریستی ایران 91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ایران92
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان اهمیت اطلاعات تاریخی و فرهنگی ایران 93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی 94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران 95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران 96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ترغیب به سفر به ایران به واسطه تبلیغات دربارهی بناها و آثار تاریخی 97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعیت زنان ایران 98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور 99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری 100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران 101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعی بودن گزارش های منفی در مورد ایران پس از سفر 102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران 103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانس های مسافرتی برای سفر به ایران 104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتوای تبلیغات دربارهی وضعیت غذا و بهداشت ایران 105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندیبرای سفر مجدد به ایران106

فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت 82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن 84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران 87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران 89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان مفید بودن اطلاعات سایت های توریستی برای پاسخگویی نیازهای گردشگران 90
نمودار شماره 11: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر 91
نمودار شماره 12: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی قبلی با جاذبه های توریستی ایران91
نمودار شماره 13: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ایران 93
نمودار شماره 14: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان اهمیت اطلاعات تاریخی و فرهنگی ایران 94
نمودار شماره 15: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی 95
نمودار شماره 16:نمودار درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران96
نمودار شماره 17:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران 97
نمودار شماره 18 : توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ترغیب به سفر به ایران به واسطه تبلیغات درباره بناها و آثار تاریخی 98
نمودار شماره 19: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعیت زنان ایران 98
نمودار شماره 20:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس ازسفر به این کشور 99
نمودار شماره21:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری 101
نمودار شماره 22: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران 102
نمودار شماره23:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی واقعی بودن گزارشهای منفی در مورد ایران پس از سفر 103
نمودار شماره 24:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران 104
نمودار شماره 25:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانسهای مسافرتی برای سفر به ایران 105

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   زن روشنفکر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودارشماره 26:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتوای تبلیغات دربارهی وضعیت غذا و بهداشت ایران 106
نمودار شماره 27:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندی برای سفر مجدد به ایران 107
چکیده :
ضرورت وجود تبلیغات در گردشگری نیز همچون دیگر فعالیت های اقتصادی به خوبی احساس می‌شود. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان بخش عمده‌ای از فرایند ارتباطات جهانی نقش اساسی در ایجاد شناخت و گسترش جهانگردی در میان ملت‌ها ایفا خواهد کرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی است به همین خاطر چهار فرضیه مطرح گردید که جهت سنجش فرضیه های مربوطه پرسشنامه ای طراحی و در اختیار گردشگران عراقی قرار گرفت . پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی لازم بود . حجم نمونه مورد بررسی 250 نفر بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات می تواند نقش موثری در جذب گردشگران جهت ورود به ایران داشته باشد . در نهایت پیشنهاداتی چند نیز با توجه به ماحصل پژوهش انجام شده بیان گردید .
کلید واژه : صنعت گردشگری، تبلیغات ، گردشگران ، عراق
فصل اول
فصل اول
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه :
با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه کند. در این میان پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسیله‌ی نقلیه‌ی ایمن و شبکه‌ی راه‌های وسیع و گسترده آسان نمود.
بدین ترتیب صنعتی شدن جوامع همراه با افزایش درآمد مردم از یک سو و مهیا شدن اوقات فراغت برای تجدید نیرو وگسترش نوآوری‌های تکنولوژیکی از سوی دیگر زمینه را برای سفر به نقاط دور و نزدیک با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، کنجکاوی در مورد طبیعت،شناخت فرهنگ و تاریخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگری به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شکل گرفت.
صنعت گردشگری در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمری داشته است. اکنون نیز شتابان به سمت آینده در حرکت است.این جابجایی عظیم گردشگران بر روی کره‌ی زمین یکی از منابع مهم درآمدی جهان به حساب می‌آید همچنین به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه‌ای است؛ این صنعت با تأسیس امکانات و زیرساختهای ویژه فرصت‌های شغلی بیشماری را برای کشور میزبان بوجود می‌آورد.
بدین ترتیب گردشگری که در ابتدا بعنوان یک پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی مطرح شده بود کم‌کم بعنوان عاملی مهم در رشد و توسعه‌ی اقتصادی شناخته شد. صلح، امنیت، دموکراسی، آزادی وپیشرفت‌های فرهنگی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این صنعت عظیم به شمار می‌آیند.
در ادامهی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق ودر همین راستا به بیان پیشینهی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
1-2 بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، 1389:117). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، 1389 ، 117 ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، 1389،55) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوهی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، 1380 ، 27-28) .
برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگر پذیری ، مقاصد گردشگری ، باید به دنبال برنامه ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای جهانی گردشگری باشند . (پاپلی یزدی و سقایی ، 1385، 18) . اصولا گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد می باشند . آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه

دیدگاهتان را بنویسید