فایل پایان نامه : همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

6-1-1-4 درآمد 124
7-1-1-4 وضعیت اقتصادی 125
8-1-1-4 استفاده از رادیو 126
9-1-1-4 استفاده از تلویزیون 127
10-1-1-4 فیلم های داخلی 128
11-1-1-4 ماهواره 129
12-1-1-4 اینترنت 130
13-1-1-4 فیلم های خارجی 131
14-1-1-4 متغیر مصرف رسانه ای 132
2-1-4 توصیف گویه ها 133
1-2-1-4 بعد اعتقادی هویت دینی 133
2-2-1-4 بعد مناسکی هویت دینی 134
3-2-1-4 بعد احساسی – عاطفی هویت دینی 135
4-2-1-4 بعد پیامدی هویت دینی 136
5-2-1-4 بعد فرهنگی هویت دینی 137
6-2-1-4 بعد تعلقی هویت دینی 138
7-2-1-4 بعد اجتماعی هویت دینی 139
8-2-1-4 بعد جراحی زیبائی مدیریت بدن 140
9-2-1-4 بعد رویه های لاغری و تناسب اندام مدیریت بدن 141
10-2-1-4 بعد مد ووضعیت پوشش 142
11-2-1-4 بعد مراقبت های آرایشی – بهداشتی مدیریت بدن 143
3-1-4 توصیف ابعاد 144
1-3-1-4 توصیف بعد اعتقادی 144
2-3-1-4 توصیف بعد مناسکی 145
3-3-1-4 توصیف بعد احساسی 146
4-3-1-4 توصیف بعد پیامدی 147
5-3-1-4 توصیف بعد فرهنگی 148
6-3-1-4 توصیف بعدتعلقی 149
7-3-1-4 توصیف بعد اجتماعی 150
8-3-1-4 توصیف بعدجراحی پزشکی 151
9-3-1-4 توصیف بعد رویه های لاغری و تناسب اندام 152
10-3-1-4 توصیف بعدمد و ضعیت پوشش 153
11-3-1-4 توصیف بعد مراقبت های آرایشی-بهداشتی 154
4-1-4 توصیف مفاهیم 155
1-4-1-4 مفهوم هویت دینی 155
2-4-1-4 مفهوم مدیریت بدن 156
2-4 تجزیه و تحلیل 157
3-4 تحلیل رگرسیونی 178
1-3-4 178
2-3-4 179
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
منابع 189
پیوست ها 199
چکیده انگلیسی 205

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول4-2 نظریات و دیدگاه های مربوط به مدیریت بدن ………………………………………………………………………………………………………………………..
46
جدول 1-2 پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
81
جدول 2-2 پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
86
جدول3-2 پیشینه تاریخی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
94
جدول 1-3 گروه های سنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
98
جدول 2-3 ضرایب پایایی ابعاد هویت دینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
102
جدول3-3 ضرایب پایایی ابعاد مدیریت بدن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
103
جدول 4-3 ضرایب پایایی مفهوم مدیریت بدن و هویت دینی ……………………………………………………………………………………………………………..

103
جدول 5-3 ابعاد و شاخص های هویت دینی (بعد دینی ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
109
جدول 6-3 ابعاد و شاخص های هویت دینی(بعد فرهنگی) ……………………………………………………………………………………………………………………
110
جدول 7-3 ابعاد و شاخص های هویت دینی(بعد تعلقی) ………………………………………………………………………………………………………………………..
111
جدول 8-3 ابعاد و شاخص های هویت دینی(بعداجتماعی) ……………………………………………………………………………………………………………………
111
جدول 9-3 ابعاد و شاخص های مدیریت بدن(بعد جراحی و دستکاری های پزشکی) …………………………………………………………….
115
جدول10-3 ابعاد و شاخص های مدیریت بدن(بعد رویه های لاغری و تناسب اندام) …………………………………………………………….
116
جدول11-3 ابعاد و شاخص های مدیریت بدن(بعد مد و وضعیت پوشش) ……………………………………………………………………………………
116
جدول12-3 ابعاد و شاخص های مدیریت بدن(بعد مراقبت های آرایشی-بهداشتی) ………………………………………………………………….
117
جدول 1-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………
119
جدول 2-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………
120
جدول 3-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی ………………………………………………………………………………………………………………………………
121
جدول 4-1-4 توزیع پاسخگویان و درصد نمونه برحسب تاهل ……………………………………………………………………………………………………………
122
جدول 5-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب شغل ………………………………………………………………………………………………………………….
123
جدول 6-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………………
124
جدول 7-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب وضعیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………..
125
جدول 8-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب استفاده از رادیو ……………………………………………………………………………………………
126
جدول 9-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب استفاده از تلویزیون …………………………………………………………………………………………
127

جدول 10-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب استفاده از فیلم های داخلی …………………………………………………………………
128
جدول 11-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب استفاده ازماهواره ………………………………………………………………………………………
129
جدول 12-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب استفاده ازاینترنت ……………………………………………………………………………………..
130
جدول 13-1-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب استفاده ازفیلم های خارجی ………………………………………………………………..
131
جدول 14-1-4 آماره های توصیفی بر حسب میزان مصرف رسانه ای ………………………………………………………………………………………………
132
جدول (15-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد اعتقادی) به تفکیک گویه ها …………………………………………………………
133
جدول (16-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد مناسکی) به تفکیک گویه ……………………………………………………………….
134
جدول (17-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد احساسی – عاطفی) به تفکیک گویه ها …………………………………..
135
جدول (18-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد پیامدی) به تفکیک گویه ها …………………………………………………………..
136
جدول (19-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد فرهنگی) به تفکیک گویه ها …………………………………………………………
137
جدول (20-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد تعلقی) به تفکیک گویه ها ……………………………………………………………..
138
جدول (21-1-4) وضعیت فراوانی متغیر هویت دینی (بعد اجتماعی) به تفکیک گویه ها ……………………………………………………….
139
جدول (21-1-4) درصد فراوانی متغیر مدیریت بدن (بعدجراحی زیبایی) به تفکیک گویه ها ………………………………………………
140
جدول (22-1-4) درصد فراوانی متغیر مدیریت بدن (بعد رویه های لاغری و تناسب اندام) به تفکیک گویه‌ها ………….
141
جدول (23-1-4) درصد فراوانی متغیر مدیریت بدن (بعدوضعیت پوشش و مد) به تفکیک گویه ها ……………………………….
142
جدول (24-1-4) درصد فراوانی متغیر مدیریت بدن (بعد مراقبت های بهداشتی و آرایشی) به تفکیک گویه‌ها …………..
143
جدول1-3-1-4 توصیف بعد اعتقادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
144
جدول2-3-1-4 توصیف بعد مناسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
145
جدول3-3-1-4 توصیف بعد احساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
146
جدول4-3-1-4 توصیف بعدپیامدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
147
جدول5-3-1-4 توصیف بعد فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
148
جدول6-3-1-4 توصیف بعدتعلقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
149
جدول7-3-1-4 توصیف بعد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
150
جدول8-3-1-4 توصیف بعدجراحی پزشکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
151
جدول9-3-1-4 توصیف بعدرویه های لاغری و تناسب اندام ……………………………………………………………………………………………………………….
152
جدول10-3-1-4 توصیف بعدمد و وضعیت پوشش ………………………………………………………………………………………………………………………………….
153
جدول11-3-1-4 توصیف بعدمد و وضعیت مراقبت های آرایشی – بهداشتی ……………………………………………………………………………..
154
جدول 1-4-1-4 آماره های توصیفی بر حسب میزان هویت دینی ………………………………………………………………………………………………………
155
جدول2-4-1-4 آماره های توصیفی بر حسب مدیریت بدن …………………………………………………………………………………………………………………..
156
جدول 1-2-4 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف مفهوم هویت دینی ……………………………………………………………………………………………
157
جدول 2-2-4 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف مفهوم مدیریت بدن ……………………………………………………………………………………………
158
جدول 3-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان هویت دینی و مدیریت بدن ………………………………………
159
جدول 4-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون بعد دینی هویت دینی و مدیریت بدن ………………………………
160
جدول 5-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون بعدفرهنگی هویت دینی و مدیریت بدن ………………………….
161
جدول 6-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون بعدتعلقی هویت دینی و مدیریت بدن …………………………..
162
جدول 7-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون بعداجتماعی هویت دینی و مدیریت بدن ………………………
163
جدول 8-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون سن و مدیریت بدن ……………………………………………………………………
164

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه :پایگاه اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 9-2-4 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون سن و

دیدگاهتان را بنویسید