منابع و ماخذ تحقیق : جامعه پذیری سیاسی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
3-8- واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 3-9- واحد ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88 3-10- واحد متن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88 3-11- روش و فنون مورد استفاده در تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… 88 3-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 113 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 125 5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126 5-2- مروری بر یافته های نهایی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 126 5-3- نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137 5-4- بحث و گفتگو پیرامون پافته های نهایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 138 5-5- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140 5-6- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 140 5-6-1- پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140 5-6-2- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143 منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144 منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151 پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أ
فهرست جداول و نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار1-2 مدل اجتماعی شدن سیاسی مایکل………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول شماره : 1-2 تعاریف جامعه پذیری سیاسی از نظر صاحب نظران و پژوهشگران مختلف…………………………………….73
جدول شماره: 2-2 الگوی تحلیل جامعه پذیری سیاسی( از نظریه ها، تعاریف و تحقیقات پیشین)……………………………….76
نمودار2-2 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….78
جدول شماره1-3 مؤلفه ها و شاخص های ( معرف های) آگاهی سیاسی………………………………………………………………………..90
جدول شماره: 2-3 تعاریف نگرش سیاسی از نظر صاحبنظران و پژوهشگران مختلف…………………………………………………….96
جدول شماره: 3-3 تعریف مشارکت سیاسی از نظر محققین مختلف……………………………………………………………………………104

جدول شماره: 4-3 ابعاد، مولفه ها و شاخص های جامعه پذیری سیاسی………………………………………………………………………108
جدول شماره: 1-4 مشخصات و ویژگی های کتابهای درسی علوم اجتماعی متوسطه مورد تحلیل………………………………116
جدول شماره 2-4: توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های «آگاهی سیاسی»……………………………………………………………………….117
جدول شماره: 3-4 توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های «نگرش سیاسی»………………………………………………………………………119
جدول شماره :4 -4 توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های «مشارکت سیاسی»………………………………………………………………….121
جدول شماره: 5-4 توزیع فراوانی توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درس علوم اجتماعی متوسطه….123
نمودار: 1-5 میزان توجه به مؤلفه های آگاهی سیاسی در کتب علوم اجتماعی…………………………………………………………….127
نمودار: 2-5 میزان توجه کتاب های علوم اجتماعی متوسطه به آگاهی سیاسی دانش آموزان………………………………………128
نمودار: 3-5 میزان توجه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان در کتب علوم اجتماعی متوسطه……………………………..129
فهرست جداول و نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار 4-5 میزان توجه کتاب های علوم اجتماعی متوسطه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان…………………………..130
نمودار: 5-5 میزان توجه به مشارکت سیاسی دانش آموزان در کتب علوم اجتماعی متوسطه………………………………………131
نمودار: 6-5 میزان توجه کتب علوم اجتماعی متوسطه به مؤلفه های مشارکت سیاسی دانش آموزان………………………….132
نمودار: 7-5 میزان توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه…………………………………………….133
نمودار 8-5 میزان توجه کتب علوم اجتماعی متوسطه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی……………………………..134
فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه :
جوامع بشری و مطالعه رفتار پیچده افراد جامعه و بحران هایی که جوامع با آن روبروست از دیرباز ذهن جامعه شناسان، فیلسوفان و روانشناسان اجتماعی را به خود مشغول ساخته و یکی از دغدغه های آنان بوده است.

تأمل در هر سیر تاریخی و بررسی حیات جوامع در دوره های گوناگون تاریخی این حقیقت غیرقابل انکار را نمایان می سازد که جوامع در دوره هایی دچار بی ثباتی، تحولات سیاسی یا با تغیر شکل حکومت مواجه می شوند که شرایط لازم برای حفظ و استمرار نظام سیاسی فراهم نسازند.
یکی از شرایط استمرار نظام های سیاسی در جوامع مختلف، انتقال فرهنگ سیاسی از یک نسل به نسل دیگر و حفظ و نگهداری فرهنگ سیاسی یا به عبارتی جامعه پذیری افراد جامعه می باشد. بنابراین هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود ناچار به همراهی اعضای جامعه و انتقال فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی افراد آن جامعه است. نظام سیاسی که نتواند تعلق های ذهنی، وابستگی های روانی و اعتماد سیاسی ایجاد کند، هنجارها و ارزش های سیاسی خود را به اعضاء و نسل جدید القاء کند، به عبارتی نتواند فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد، نخواهد توانست وفاداری، همکاری و مشارکت سیاسی افراد آن جامعه را جلب نماید، در این حالت مشروعیت سیاسی خود را از دست خواهد داده و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود و دیری نخواهد پائید که نظام سیاسی، نهادها و ساخت های آن فرسوده شده، رو به ضعف خواهد نهاد و نهایتاً کل نظام سیاسی به سقوط خواهدکرد.
بنابراین با استفاده از نظریه جامعه پذیری سیاسی می توان علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی یا علل بی ثباتی و زوال نظام های سیاسی را تبیین کرد.
1-2- بیان مسئله :
جامعه پذیری سیاسی امروزه یکی از مفاهیم اساسی و مهم در بخش هایی از علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی است. از لحاظ تاریخی با اینکه واژه جامعه پذیری سیاسی از قدمت زیادی برخوردار

نیست ولی بحث در مورد آن را با عناوین دیگر می توان در اندیشه های سیاسی زمان افلاطون مشاهده کرد. اصولاً منظور از جامعه پذیری سیاسی را باید روندی دانست که فرد در آن با وظایف، حقوق و نقش های سیاسی خود در جامعه آشنا می شود، بنابراین ریشه این بحث را باید به بحث رابطه متقابل فرد و جامعه مربوط دانست .(کمالی اردکانی، 1372: 71 )
نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن سازمان یا نظام زندگی می کنند و این همسازی و همراهی با نظام جز از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق نخواهد شد. (گل وردی،1383 : 2 )

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نااطمینانی اقتصاد کلان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورت عدم تحقق چنین امری جامعه یا نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست خواهد داده و دچار بحران می گردد به عبارت دیگر چنانچه جامعه سیاسی نتواند اهداف، ارزش ها و اهمیت خود را به اعضایش القاء کند نخواهد توانست وفاداری و همکاری آنان را جلب کند و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود. (همان :2 )
یکی از مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران غفلت از جامعه پذیری و گسست نسل های مختلف با آموزه ها و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از جامعه (به خصوص نوجوانان و جوانان) است. عدم توجه به این امر باعث فزونی بی اعتنایی جوانان نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمن می شود. (کارگر،1383: بی ص)
جامعه پذیری سیاسی هم از طریق نهادهای نخستین و غیر رسمی، مانند خانواده و گروه های همسال و هم از طریق نهادهای دومین و رسمی مانند نهادهای آموزشی و احزاب سیاسی و رسانه های همگانی صورت می گیرد. نهادهای دومین و رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کنند. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای رسمی در فرایند جامعه پذیری نقش خاصی ایفا می کند که این فرایند را به واسطه ساختار و روابط مدرسه، نقش معلم، متون درسی و گروههای همسال در مدرسه به انجام می رساند. «جامعه پذیری یا اجتماعی شدن از هدف های آشکار تعلیم و تربیت است و به طور رسمی از طریق مدارس صورت می گیرد. در مدارس کتابهای درس نقش به سزایی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارند.»(شاه سنی،1386: 103)
یکی از هدفهای اساسی آموزش و پرورش تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان و آشنا نمودن آنان با مفاهیم و اصول اساسی زیستن در جامعه می باشد، به طرق گوناگون سعی می گردد تا آنان با اداب و رسوم زندگی جمعی آشنا گردند. بخش اساسی برآوردن این هدف در جامعه برعهده نظام تعلیم و تربیت می باشد. این نظام عوامل گوناگونی را به کار گرفته و با کاربرد شیوه های مستقیم و غیرمستقیم به تربیت اجتماعی دانش آموزان اقدام می نماید. دستاویز اساسی تعلیم و تربیت به خصوص در جامعه کتب درسی می باشد، بنابراین تدوین کتب درسی مطابق با معیارهای برنامه ریزی درسی و یا بهسازی کتب موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. (طاهری ،1374 بی ص)
با توجه به نظام آموزشی کشور، محتوای کتب درسی در تحقق اهداف نظام نقش غیرقابل انکاری دارند، لذا پس از تعیین هدف مهمترین رسالت نظام برنامه ریزی، تهیه و تدارک برنامه ها و خوراک های آموزشی و تربیتی مناسب است. به گونه ای که منجر به تربیت فراگیرانی با مهارت ها، دانش ها و بینش های مطلوب گردد و این محقق نخواهد شد، مگر اینکه موضوعات و مواد طوری انتخاب و سازماندهی شوند که به فرد شناخت درخور و درک توانایی ها و قابلیت ها کمک کند. (علیرضایی ،1385 :2)
پس با توجه به آنچه گفته شد کتاب های درسی نقش بسزایی در جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه ایفا می کنند و از این جهت این کتب باید به اندازه کافی برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید