دسته بندي علمی – پژوهشی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۳۶

CV% ۴/۶ ۲/۱۴ ۴/۱۵ *میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک می باشنداز نظر آماری در سطح احتمال ۵% P≤ اختلاف معنی داری

Read more

سايت مقالات فارسی – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز …

(اثر پوشش های خوراکی همراه با اسانس های گیاهی برکمیت و کیفیت مغز گردو)۴-۲-۱- کاهش وزننمونه های مغز گردوی مورد آزمایش قبل از پوشش دادن

Read more

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

۶۷/۳ اسید اولئیک ۱۸:۱c ۲۲/۱۳ اسید لینولئیک ۱۸:۲c ۴/۶۲ اسید لینولنیک ۱۸:۳c ۱۸/۱۵۱۸:۰ مجموع (%) ۹۸/۹۹ نمودار۴-۲- کروماتوگرام روغن گردوی بواناتیاسیدهای چرب عمده اعم از

Read more

سامانه پژوهشی – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

به دست آورده شد.۳-۵-۳- استخراج و اندازه گیری روغن کل مغز گردوبرای استخراج روغن کل مغز گردو از دستگاه سوکسله استفاده شد. دستگاه سوکسله از

Read more