منابع و ماخذ مقاله ادله اثبات دعوی

………………………………………………………. ۷۳د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. ۷۴۴-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… ۷۴الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. ۷۵ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. ۷۶۵-جمع و تقابل ادعای جعل

Read more

……………………………………………….۲۶ ۱-۱-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….۲۶ ۱-۲-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….۲۶ ۱-۲-۱-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..۲۶ ۱-۲-۲-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….۲۶۲-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………۲۷۳-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….۲۷۴- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….۲۸فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء

Read more