منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، زنان خانه دار

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند. جدول شماره ۱۷- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی آمارههامتغیرفراوانی سئوالاتمیانگین وزنیمیانگینکلمدانحراف معیارواریانسکمترین نمرهبیشترین نمرهبعد

Read more

پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، زنان خانه دار

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند. جدول شماره ۱۷- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی آمارههامتغیرفراوانی سئوالاتمیانگین وزنیمیانگینکلمدانحراف معیارواریانسکمترین نمرهبیشترین نمرهبعد

Read more

پایان نامه با کلید واژگان رایزوسفر، رفسنجان، پتری، انار

طوقه۴صفائیه رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته۵صفائیه رفسنجان–خاک اطراف طوقه۶کوثرریز-رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته۷کوثرریز رفسنجان–خاک اطراف طوقه۸فردوسیه نوق+رایزوسفر درخت پسته۹فردوسیه نوق–خاک اطراف طوقه۱۰فردوسیه نوق–رایزوسفر درخت پسته۱۱سه قریه نوق+خاک اطراف طوقه۱۲سه

Read more

ساده سازی، مکانیابی، محدودیت ها، الگوریتم ژنتیک

y_1,1^1y_1,2^1y_1,3^1…y_(1,|J|)^1 y_2,1^1y_2,2^1y_2,3^1…y_(2,|J|)^1 y_3,1^1y_3,2^1y_3,3^1…y_(3,|J|)^1 y_4,1^1y_4,2^1y_4,3^1…y_(4,|J|)^1 y_5,1^1y_5,2^1y_5,3^1 y_(5,|J|)^1 …………… y_(|I|,1)^1y_(|I|,2)^1y_(|I|,3)^1 y_(|I|,|J|)^1Child y_5,1^1y_5,2^1y_5,3^1…y_(5,|J|)^1 …………… y_(|I|,1)^1y_(|I|,2)^1y_(|I|,3)^1…y_(|I|,|J|)^1 y_2,1^1y_2,2^1y_2,3^1…y_(2,|J|)^1 y_3,1^1y_3,2^1y_3,3^1…y_(3,|J|)^1 y_4,1^1y_4,2^1y_4,3^1…y_(4,|J|)^1 y_1,1^1y_1,2^1y_1,3^1…y_(1,|J|)^13-3-8- انتخاب۴۷انتخاب کروموزومهای واجد شرایط برای پیاده سازی عملگرهای تقاطع

Read more