مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، بهره بردار، سرمایه گذاران، ایران اسلامی

دانلود پایان نامه

طرح مسأله :
موضوع و سؤال اساسی در این بررسی عبارت است از : «مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری درخلخال چیست؟» پدیده سرمایه گذاری تحت تأثیر نقش موانع و مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی می باشد. بعبارت ساده تر مسائل و مشکلاتی از سوی جامعه روند سرمایه گذاری را از آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. مسائل و موانع سرمایه گذاری محدود به جنبه فردی و اعتقادی نیست. پدیده سرمایه گذاری بعنوان یک مقوله اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای مختلف جامعه مانند سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و همواره متأثر از آنها می باشد.
امر سرمایه گذاری مواجه با مشکلات وموانع اجتماعی مختلف می باشد از قبیل : بروکراسیهای پیچیده هزینه بر و زمان بر، سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی و اجتماعی، بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، عدم وجود قوانین شفاف و پایدار در خصوص سرمایه گذاری، ضعف برنامه های ترویجی و تشویقی و ارتباطی، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع در فرایند سرمایه گذاری، سیاستهای مالیاتی نامناسب و بی توجهی به موقعیت سرمایه گذاری، شرایط سخت اخذ تسهیلات بانکی، عدم یا ضعف امنیت سرمایه گذاری، سیاستهای پولی نامناسب و ناسازگار، ضعف نظارت و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاری، ضعف هدایت و جهت دهی فرایند سرمایه گذاری، وجود قوانین ناپایدار در مورد فعالیت های اقتصادی، ناهماهنگی بین سازمانهای مرتبط در ارائه خدمات به سرمایه گذاری، عدم یا ضعف در ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار و سرمایه گذاری مانند: آموزش، مشاوره و راهنمایی، حسابداری و حسابرسی، حقوقی، بازاریابی، اعطای یارانه ها و غیره از آفت ها و موانع عمده پدیده سرمایه گذاری در یک جامعه بویژه در جامعه فعلی می باشند، بطوریکه روند سرمایه گذاری از یک حرکت کند و غیر قابل قبول برخوردار است. مسیر پرپیچ و خم و ترسناک فرایند سرمایه گذاری از مرحله آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری، امیدها و انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و یک اقدام جدی را مبنی بر شناسایی موانع و تلاش در رفع آنها می طلبد. یک سیاست و برنامه کامل حمایتی و هدایتی و نظارتی قوی و عملی در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری در ایران فعلی وجود ندارد.
اهمیت و ضرورت موضوع :
با عنایت به اینکه کشور ما در حال توسعه می باشد، میزان و سرعت توسعه یافتگی آن کاملاً وابسته به پدیده سرمایه گذاری است. امروزه دو معضل و مشکل بزرگ یعنی فقر و بیکاری بعنوان پایه و علت العلل بسیاری از بدبختیهای جامعه می باشند. تنها راه نجات جامعه از عواقب وحشتناک و مخرب پدیده فقر و بیکاری، اقدام جدی به سرمایه گذاری سالم و تسریع و تسهیل شرایط بر آن در جامعه می باشد. امروزه کلید رشد و توسعه ایران اسلامی رواج پدیده سرمایه گذاری است .هدایت، حمایت و مدیریت صحیح امر سرمایه گذاری از ضروری ترین نیازهای جامعه امروزما میباشدکه همواره باید مورد توجه قرار گرفته و لحظه ای فراموش نشود. امروز بجای بحث و بررسی های نظری بر روی معضل بیکاری و فقر باید از عامل و راه حل آنها یعنی سرمایه گذاری صحبت کنیم و بررسی های لازم را بعمل آوریم.
بدون سرمایه گذاری مشکل بیکاری و فقر از بین نمی رود و تلاشها و نظرها پیرامون آنها در حد شعار و بحث های نظری باقی خواهد ماند. جمعیت جوان و بیکار ایران نیازمند کار و شغل و منبع درآمد به منظور معاش و تأمین نیازهای حیاتی خود می باشند که تنها با سرمایه گذاری حل و فصل می شود. احیاء منابع و استعدادهای بالقوه کشور و تلفیق و ترکیب درست آنها و به جریان انداختن آنها جهت ایجاد درآمد و شغل برای مردم تنها ازفرایند سرمایه گذاری مقدور است. پدیده سرمایه گذاری می تواند بعنوان مهمترین و بزرگترین دغدغه جامعه مطرح شود. بحث و بررسی بر روی عوامل و موانع سرمایه گذاری، راهکارهای تسریع و تسهیل آن، چگونگی ایجاد شرایط و بسترهایی مناسب بر آن و غیره بعنوان اقدامات عملی منطبق با نیاز اساسی جامعه می تواند تلقی شود. بنابراین ضرورت دارد تمام اهل قلم و نظر و تحقیق نسبت به موضوع سرمایه گذاری بویژه در شرایط حساس کنونی کشور احساس مسئولیت نموده و تا حد توان در شناسایی عوامل و موانع مؤثر و ارائه راهکارهای لازم و مفید جهت بهبود، تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در ایران اسلامی وبه ویژه شهرستانهایی مانندخلخال اقدام نمایند.
سؤالات اساسی تحقیق :
سؤالات اساسی که پیرامون موضوع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال می توان مطرح نمود و در صدد پاسخگویی به آنها تلاش کرد، عبارتند از:
۱ـ چرا با وجود حمایت ها و بحث های نظری، پدیده سرمایه گذاری در شهرستانها آنچنان تحقق نمی یابد و تا چه حد زمینه و بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه گذاری فراهم است؟
۲ـ چرا با اقرار و اعتراف به موانع و تنگناهای سرمایه گذاری، به راحتی نمی توانیم آنها را از بین ببریم؟
۳ـ چرا سرمایه داران و سرمایه گذاران اغلب فرار یا کتمان سرمایه را بر بکارگیری آن در داخل کشور ترجیح می دهند؟
۴ـ چرا سرمایه گذاران این همه درگیر مشکلات ناشی از جامعه می باشند و عاقبت ورشکستگی را تجربه می کنند؟
۵ـ تا چه حد جامعه فعلی ما از سرمایه گذاری و سرمایه گذار استقبال می کند؟ چرا اغلب سرمایه گذاری منجر به نتیجه و بهره دهی نمی شوند؟
۶ـ چرا بین آغاز و پایان فرایند سرمایه گذاری فاصله زیاد و پیش بینی نشده هزینه ، وجود دارد؟
۷ـ چرا اکثر طرحها حالت نیمه کاره و بلاتکلیف دارند و چاره ای اندیشیده نمی شود و چرا یک سیستم مدیریتی و رهبری قوی و کارآمد مبنی بر حمایت، هدایت و نظارت بر امر سرمایه گذاری وجود ندارد و یا در حد ضعیف و سست است؟
۸ـ چرا پدیده سرمایه گذاری آنچنانکه ضرورت دارد و نیاز شدید جامعه ما است و پتانسیل قوی در آن موجود است، جدی گرفته نمی شود؟
۹ـ تا چه حد به مسأله سرمایه گذاری بعنوان کلید و آغاز رشد و توسعه و راه حل مشکلاتی همچون بیکاری و فقر توجه و اهمیت داده می شود و در راستای ترویج و گسترش آن تلاش می شود.؟
۱۰ـ در بین مسائل و نیازهای مختلف کشور وشهری مانند خلخال موضوع سرمایه گذاری از چه رتبه و اولویتی برخوردار است و تا چه حد کشور وشهرستانی مثل خلخال بالقوه مستعد سرمایه گذاری است؟ و تا چه حد بالفعل، پدیده سرمایه گذاری در آن تحقق یافته است؟
۱۱ـ تا چه حد سرمایه ها منجر به سرمایه گذاری های سالم و مفید می شوند؟ تا چه حد سرمایه ها در زمینه های کاذب و غیرضروری و حتی مضر به کار گرفته می شود؟
۱۲ـ تا چه حد هدایت و رهبری سرمایه ها و پس انداز ها به سرمایه گذاری مؤثر، مولد و اشتغال‌زا وجود دارد؟
۱۳ـ تا چه حد سرمایه ها در زمینه های ضروری و انسانی و سازنده به کار گرفته می شود و از بکارگیری آن در زمینه های غیرضروری، کاذب، زرق و برق و … پیشگیری می شود. چرا اغلب سرمایه ها در مراسمات و تشریفات خانمانسوز به هدر می رود و به راحتی سرمایه های کلان تاراج می شود و متأسفانه تبدیل به طرحهای سازنده و مؤثر نمی شوند؟
۱۴ـ چرا امکانات و سرمایه های کلان کشور به خاطر برنامه های غیرضروری و تشریفاتی و مقطعی هزینه می شود و چرا سرمایه های کلان و کارساز با برنامه های متعددتجزیه و ناکارآمد می شوند؟
۱۵ـ تا چه حد سرمایه های موجود استفاده بهیه می شود و تبدیل به کارهای مثمرالثمر و پایدار شده اند و تا چه حد از سرمایه ها در راستای تأمین نیازهای انسانی و حیاتی هزینه می شوند؟
۱۶ـ تا چه حد نهادها و مؤسسات لازم برای هدایت فرایند سرمایه گذاری موجود و در دسترس است؟ تا چه حد خدمات موردنیاز پدیده سرمایه گذاری از قبیل : آموزش و اطلاع رسانی، مشاوره، راهنمایی، حقوق فنی، مالی و غیره ارائه می شود تا سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مورد حمایت و پاداش و تشویق قرار می گیرند و تا چه حد موفقیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی جامعه تضمین است؟
۱۷ـ تا چه حد امنیت سرمایه گذاری وجود دارد؟
۱۸ـ تا چه حد ثبات اجتماعی و اقتصادی مناسب سرمایه گذاری فراهم است؟
۱۹ـ تا چه حد فضای روانی و اجتماعی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم است؟
۲۰ـ چرا با وجود منابع مادی و فکری غنی، سرمایه گذاری لازم صورت نمی گیرد و مشکلات و معضلات خطرناکی همچون بیکاری و فقر گریبان گیر جامعه است و آن را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و … .
اهداف پژوهش :
در این بررسی و پژوهش اهداف زیر موردنظر می باشند:
۱ـ پی بردن به اهم نقش مسائل وموانع اجتماعی و اقتصادی و شدت و ضعف آنها در تأثیر بر فرآیند سرمایه گذاری
۲ـ پی بردن به میزان حمایت ها و نظارت و هدایت سرمایه گذاری از سوی جامعه و نهادهای مربوطه و شدت و ضعف عوامل مذکور در تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و تأثیر آنها در میزان موفقیت سرمایه گذاری
۳ـ ارزیابی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سؤالات اساسی پیرامون این پژوهش با استفاده از یافته ها و داده های بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری تحقیق.
۴ـ پی بردن به میزان استقبال جامعه از موضوع سرمایه گذاری و سرمایه گذار و کسب اطلاع و شناخت از ویژگی و بسترهای موجود اجتماعی و اقتصادی در ارتباط با پدیده سرمایه گذاری.
۵ـ یافتن میزان و شدت و ضعف عوامل و موانع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر پدیده سرمایه گذاری. (عوامل و موانع مختلف ناشی از جامعه)
۶ـ بررسی رابطه بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط بر سرمایه گذاری و بویژه در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی
۷ـ ارائه انتقادات، پیشنهادات و راه کارهای لازم پس از نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به منظور بهبود، تسریع و تسهیل سرمایه گذاری
در این فصل در نظر داریم پاره ای از شاخصها و نمونه هایی از مسائل اجتماعی و اقتصادی وضعیت کشورمان ارائه نماییم، که می تواند برای جامعه فعلی و آتی نگران کننده باشد، تا موضوع سرمایه گذاری بتواند مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که تنها تسهیل و تسریع پدیده سرمایه گذاری است که می تواند به صورت ریشه ای و اساسی در راستای حل مشکلات ناشی از فقر اقتصادی، چاره ساز باشد. برخی از موارد قابل توجه به منظور پی بردن به اهمیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی عبارتند از :
ایران اسلامی جنگ طولانی ۸ ساله را سپری نموده است و طبق برآورد کارشناسان سازمان بین المللی حدود یک هزار میلیارد دلار فقط خسارت مادی دیده است و در طول جنگ فرصتهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آنچنانی نداشته است و همچنین در گذشته از رشد و توسعه لازم و کافی برخوردار نبوده است، پرواضح است که باید عقب ماندگی ناشی از جنگ و گذشته را با اتخاذ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل اثرات ثابت

دیدگاهتان را بنویسید