کانونی نمودن توجه

علاوه بر اینکه افراد مجبور به تقسیم توجه میان چند فعالیت هستند، توجه را به ویژگی¬های خاص محیط و فعالیت‌های آماده سازی عمل نیز معطوف می¬نمایند. این فرایند معطوف نمودن توجه، به کانونی کردن توجه معروف است. کانونی نمودن توجه به معنای نظم بخشیدن به منابع موجود برای معطوف نمودن آنها به منابع اطلاعاتی خاص است (مگیل 2004). به عبارتی حالتی است که در آن محرک های نامربوط بی اثر شده، محرک های مربوط افزایش می یابند. به حوزه توجه کوچک با جزئیات روشن آن، توجه کانونی گفته می شود. حیطه گسترده‌تری از حوزه توجه با جزئیات ناواضح‌تر را توجه پراکنده می‌نامند. در فعالیت‌هایی نظیر بوکس و شمشیر بازی توجه شخص به یک منطقه میانی بین بدن حریف و نوک دستکش یا شمشیر معطوف می‌شود تا نشانه‌های مرتبط بیشتری مشخص شود (کلوکا 1383). این توانایی تنظیم توجه، ما را به بحث ابعاد توجه می‌کشاند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف واقعی شادی چیه؟