پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه

خرید تفننی

4-2- آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات پرداخته می‌شود.
4-2-1- جنسیت
جدول 4-1- جنسیت پاسخ‌دهندگان

فراوانی درصد درصد تجمعی
مرد 109 49.5 49.5
زن 111 50.5 100.0
کل 220 100.0

همانطوری که در جدول 4-1 مشاهده می‌شود 5/49 درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و 5/50 درصد زن بوده‌اند.

در نمودار4-1 فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان ارائه گردیده است.

4-2-2- سطح تحصیلات
جدول4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ‌دهندگان
فراوانی درصد درصد تجمعی
زیر دیپلم 29 13.2 13.2
دیپلم تا لیسانس 123 55.9 69.1
فوق لیسانس 59 26.8 95.9
دکتری 9 4.1 100.0
کل 220 100.0
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود 2/13 درصد از پاسخ‌دهندگان دارای تحصیلات زیر دیپلم، 9/55 درصد دارای تحصیلات دیپلم تا لیسانس، 8/26 درصد تحصیلات فوق لیسانس و 1/4 درصد دارای تحصیلات دکتری بالاتر بوده‌اند.

در نمودار4-2- فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان ارائه گردیده است.

4-2- 3- سن
جدول4-3- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان

فراوانی درصد درصد تجمعی
26 به پایین 89 40.5 40.5
26 تا 30 56 25.5 65.9
31 تا 35 16 7.3 73.2
36 تا 40 34 15.5 88.6
41 به بالا 25 11.4 100.0
جمع 220 100.0
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود 5/40 درصد از پاسخ‌دهندگان دارای سن کمتر از 26، 5/25 درصد از پاسخ‌دهندگان دارای سن بین 26 تا 30، 3/7 درصد بین 31 تا 35، 5/15 درصد دارای سن بین 36 تا 40، 4/11 درصد دارای سن بالاتر از 41 را دارا بوده‌اند.

در نمودار4-3 فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان ارائه گردیده است.

4-2- 4- وضعیت تأهل
جدول4-4- توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان
فراوانی درصد درصد تجمعی
مجرد 66 70.0 30.0
متأهل 154 30.0 100.0
جمع 220 100.0

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود 0/70 درصد از پاسخ‌دهندگان مجرد و 0/30 متأهل می‌باشند.

در نمودار4-4 فراوانی مربوط به تأهل پاسخ‌دهندگان ارائه گردیده است.

4-3- آمار استنباطی
4-3-1- تحلیل عاملی اکتشافی
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می‌آید. تحلیل عاملی یک فن‌آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه‌هایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، لازم و ضروری است (‌کلاین، 1380، 5). لازم بذکر است نظر به اینکه از تحلیل عاملی می‌توان تعداد عاملها، میزان واریانس کل تبیین شده و اشترکات سئوالات را استخراج نمود، در این قسمت از تحقیق، هدف محقق محاسبه میزان اشترکات و حذف سئوالات دارای اشتراک کم می‌باشد. چرا که با بکارگیری تحلیل عاملی، می‌توان نتایج بهتری از تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری کسب نمود. لازم به توضیح است برای بکارگیری نتایج این تحقیق از سوی سایر کاربران، ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی (برای تعداد عاملها و بارهای عاملی) در فصل سوم پایان نامه ارائه شده است.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر “خرید تفننی”
جدول4-5- آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت
اندازه گیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر .647
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 316.030
درجه آزادی 3
عدد معنی داری. .000

با توجه به عدد KMO (بین0.5 و 0.7) و عدد معنی‌داری آزمون بارتلت (sig<0.05) می توان گفت که داده‌ها برای اجرای تحلیل عاملی نسبتاً مناسب است.
جدول 4-6- اشتراکات
سئوالات Initial استخراج
Impulse buying1 1.000 .717
Impulse buying2 1.000 .711
Impulse buying3 1.000 .873

جدول اشتراکات نشان‌دهنده مناسب بودن سئوالات این حوزه در فرآیند تحلیل عاملی می‌باشد به علت اینکه اعداد اشتراکات سئوالات از 0.50 بیشتر است لذا سئوالی حذف نمی‌شود.
جدول4-7- کل واریانس تبیین شده
مولفه مقادیر ویژه جمع مجذور بارهای چرخش یافته
کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی
1 2.300 76.675 76.675 2.300 76.675 76.675
2 .495 16.489 93.164

3 .205 6.836 100.000

جدول کل واریانس تبیین شده نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً 1 عامل را تشکیل می‌دهد و این 1 عامل در حدود 76.67 درصد واریانس خرید تفننی را تبیین و پوشش می کند این عدد نشان دهنده قدرت تبیین‌گری بسیار خوب سئوالات تحقیق برای خرید تفننی دارد.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر “محیط فروشگاه”
جدول 4-8- آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت
اندازه گیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر .866
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1287.397
درجه آزادی 28
عدد معنی داری. .000

با توجه به عدد KMO (بزرگتراز0.7) و عدد معنی‌داری آزمون بارتلت (sig<0.05) می توان گفت که داده‌ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است.
4-9- جدول اشتراکات
سئوالات Initial استخراج
Ambient1 1.000 .530
Ambient2 1.000 .339
Ambient3 1.000 .636
Ambient4 1.000 .574
Excitement5 1.000 .484
Excitement6 1.000 .680
Excitement7 1.000 .643
Excitement8 1.000 .445

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   علامه طباطبایی

جدول اشتراکات نشان دهنده نامناسب بودن برخی سئوالات بدلیل عدم همخوانی با سئوالات دیگر (1، 3، 4، 8) این حوزه در فرآیند تحلیل عاملی می‌باشد به علت اینکه عدد برخی اشتراکات سئوالات کمتر از 0.50 است.
جدول4-10- کل واریانس تبیین شده قبل از حذف سئوالات
Component مقادیر ویژه Extraction Sums of Squared Loadings جمع مجذور بارهای چرخش یافته
کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی
1 2.687 33.588 33.588 2.687 33.588 33.588 2.471 30.892 30.892
2 1.643 20.542 54.131 1.643 20.542 54.131 1.859 23.239 54.131
3 .972 12.145 66.276

4 .744 9.305 75.581

5 .594 7.419 83.000

6 .516 6.453 89.453

7 .473 5.918 95.371

8 .370 4.629 100.000

جدول کل واریانس تبیین شده (قبل از حذف سئوالات دارای اشتراک کم) نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً 2 عامل را تشکیل می‌دهد و این 2 عامل در حدود 54.131 درصد واریانس را تبیین و پوشش می کند. در ادامه بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم (کمتر از 0.5) به بررسی دوباره موارد یاد شده بالا می‌پردازیم.
جدول4-11- اشتراکات بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم
سئوالات Initial استخراج
Ambient1 1.000 .501
Ambient3 1.000 .713
Ambient4 1.000 .698
Excitement6 1.000 .781
Excitement7 1.000 .716
جدول اشتراکات نشان دهنده مناسب بودن سئوالات باقیمانده این حوزه در فرآیند تحلیل عاملی می‌باشد به علت اینکه اعداد اشتراکات سئوالات از 0.50 بیشتر است.

جدول4-12- کل واریانس تبیین شده بعد از حذف سئوالات
Component مقادیر ویژه Extraction Sums of Squared Loadings جمع مجذور بارهای چرخش یافته
کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی
1 1.973 39.454 39.454 1.973 39.454 39.454 1.771 35.413 35.413
2 1.416 28.325 67.779 1.416 28.325 67.779 1.618 32.365 67.779
3 .711 14.212 81.991

4 .510 10.209 92.200

5 .390 7.800 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

جدول کل واریانس تبیین شده (بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم) نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً 2 عامل را تشکیل می‌دهد و این 2 عامل در حدود 67.78 درصد واریانس محیط فروشگاه را تبیین و پوشش می کند. با مقایسه دو جدول واریانس تبیین شده به روشنی دیده می‌شود که با حذف سئوالات با اشتراک کم، قدرت تبیین‌گری سئوالات بالا رفته است. این عامل یعنی افزایش قدرت تبیین‌گری در تحلیل عاملی تأییدی بسیار مفید خواهد بود.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر “حالت روحی – روانی”
جدول 4-13- آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت
اندازه گیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر .762
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 634.130
درجه آزادی 78
عدد معنی داری. .000

با توجه به عدد KMO (بزرگتراز0.7) و عدد معنی‌داری آزمون بارتلت (sig<0.05) می‌توان گفت که داده‌ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است.

4-14- جدول اشتراکات
سئوالات Initial استخراج
Pleasure1 1.000 .715
Pleasure2 1.000 .762
Pleasure3 1.000 .763
Pleasure4 1.000 .619
Arousal5 1.000 .501
Arousal6 1.000 .360
Arousal7 1.000 .551
Arousal8 1.000 .645
Arousal9 1.000 .589
Dominance10 1.000 .674
Dominance11 1.000 .583
Dominance12 1.000 .459
Dominance13 1.000 .555

جدول اشتراکات نشان‌دهنده نامناسب بودن برخی سئوالات بدلیل عدم همخوانی با سئوالات دیگر (6، 12) این حوزه در فرآیند تحلیل عاملی می‌باشد به علت اینکه عدد برخی اشتراکات سئوالات کمتر از 0.50 است.

جدول 4-15- کل واریانس تبیین شده قبل از حذف سئوالات
Component مقادیر ویژه Extraction Sums of Squared Loadings جمع مجذور بارهای چرخش یافته
کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی
1 5.245 40.348 40.348 5.245 40.348 40.348 3.322 25.553 25.553
2 1.455 11.196 51.544 1.455 11.196 51.544 2.433 18.712 44.265
3 1.076 8.278 59.822 1.076 8.278 59.822 2.022 15.557 59.822
4 .921 7.086 66.908

5 .814 6.258 73.167

6 .625 4.805 77.972

7 .549 4.226 82.198

8 .532 4.090 86.288

9 .467 3.591 89.879

10 .406 3.123 93.003

11 .333 2.564 95.567

12 .319 2.454 98.021

13 .257 1.979 100.000

جدول کل واریانس تبیین شده (قبل از حذف سئوالات دارای اشتراک کم) نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً 3 عامل را تشکیل می‌دهد و این 3 عامل در حدود 59.82 درصد واریانس را تبیین و پوشش می کند. در ادامه بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم (کمتر از 0.5) به بررسی دوباره موارد یاد شده بالا می‌پردازیم.

جدول 4-16- اشتراکات بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم
سئوالات Initial استخراج
Pleasure1 1.000 .722
Pleasure2 1.000 .780
Pleasure3 1.000 .767
Pleasure4 1.000 .625
Arousal5 1.000 .560
Arousal7 1.000 .554
Arousal8 1.000 .686
Arousal9 1.000 .644

دیدگاهتان را بنویسید