پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی

Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda

.

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.937
9

جدول ب-2) آلفای کرونباخ جو اخلاقی

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda

.

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهناخودآگاه، ضرب المثل، روان شناسی، روان تحلیل گری

دیدگاهتان را بنویسید