پایان نامه رایگان درباره ارزش های اخلاقی، جو اخلاقی، نظام ارزشی، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

دولتی منابع انسانی و به صورت خاص در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد.
2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از آبان ماه 1392 تا پایان شهریور ماه 1393 است.
3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق نیز بیمارستان های دولتی شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل بیمارستان های الزهرا(س)، پورسینا، ولایت، رازی، هفده شهریور، شفا، حشمت و امیر المومنین(ع) می باشد.

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

پیشگفتار
رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی در آمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان و عمل بد از خوب متمایز می شود (Öncer and Yildiz, 2012) جو اخلاقی یکی از انواع جوهای کاری است که رویه ها، سیاست ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه ی اخلاقی بازتاب می دهد (Filipova,2007). جو اخلاقی در سال های اخیر توجهات نظری زیادی را به خود جلب کرده است. این توجه بیشتر ماهیت راهبردی برای حل مسائل و معضلات غیر اخلاقی داشته که طی سال های اخیر تمامی جوامع بشر را به صورت کم بیش تهدید کرده است (گل پرور و همکاران، 1391). موضوع جو اخلاقی را می توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد. {وجه اهمیت مطالعه این موضوع در میان پرستاران، این است که} نقش پرستاران هم در ساختار جو اخلاقی بیمارستان ها بسیار مهم است و هم دیدگاه آنان در زمینه ی جو اخلاقی بر زمینه ی کاری آن ها مؤثر است(برهانی و همکاران،1390). کالن و همکاران 5تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به عنوان دو نتیجه ی عاطفی از این نوع جو بیان می کنند et al., 2003) Cullen (.
در ایران مطالعات زیادی در مورد رضایت شغلی پرستاران صورت گرفته است et al.,2014) (Jahangir. عدم رضایت شغلی در بین پرستاران می تواند سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی آنان رامورد تهدید قرار داده و به صورت مانعی برای دست یابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان عمل کند(جولایی و همکاران،1391).
تعهد سازمانى از موضوعات مهم مدیریت به ویژه رفتار سازمانى است که اخیراً توجه زیادى به آن معطوف شده است. تعهد عبارت است از وفادارى و حالتى که فرد بر اساس آن احساس مثبت و قاطعى نسبت به چیزى دارد (صمدی و مهدی خو، 1388). تعهد سازمانی، عامل میانجی در رابطه رضایت شغلی و نیت ترک خدمت است(رسولی وهمکاران، 1391).
ترک خدمت از پدیده های مهم و در عین حال عجیب در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی است. زیرا تنها شاغلان ضعیف نیستند که شغل شان را ترک می کنند (ابراهیمی نژاد، 1388). ترک خدمت درجه ای است که فرد فکر می کند که موقعیت فعلی اش را داوطلبانه ترک خواهد کرد (حریری و همکاران،1391). وجود هر سازمانی به طورعمده به افرادی که داخل آن کار می کنند، بستگی دارد. احساسات کارکنان و ادراکشان از سازمان تعیین می کند که آیا آنها به کار در سازمان ادامه خواهند داد یا نه. مطالعه ای از سازمان نشان می دهد که استخدام و مزایا به جذب داوطلبین یک سازمان کمک می کند در حالی که فرهنگ و جو سازمانی مثبت، گرداننده ی اصلی رضایت کارکنان و حفظ آنها می باشد. نرخ ترک خدمت کارکنان، اثرات مختلفی بر سازمان و به طور کلی بر جامعه دارد (Owolabi, 2012). سازمان های معاصر، سرمایه زیادی را در قالب استخدام، آموزش، توسعه و پیشرفت، و نگهداری بر روی کارکنان خود صرف می کنند. از این رو، مدیران باید در برخی مواقع، با تمامی هزینه های احتمالی، ترک خدمت کارکنان را به حداقل برسانند .(Kevin, 2004)لذا در این فصل که شامل 4 بخش میباشد، به تشریح متغیرهای مذکور می پردازیم:
در بخش اول به تشریح مفاهیم مشتبه با اخلاق، ارزش های اخلاقی از نظر شمول نظام ارزشی، از نظر نسبی یا مطلق بودن تعاریف مختلف اخلاق، اهمیت اخلاق سازمانی، جو اخلاقی در سازمان های دولتی . جو اخلاقی یکی از انواع جو سازمانی می باشد، بنابراین قبل از توضیح جو اخلاقی، ابتدا به تشریح جو سازمانی می پردازیم. و بعد به اخلاق مدیریتی در اسلام، ارکان اخلاق، کدهای اخلاقی، عوامل موثر بر جو اخلاقی، ابعاد جو اخلاقی، مزایای جو اخلاقی، جو اخلاقی و وظایف مدیران سازمان ها پرداخته می شود.
در بخش دوم به تشریح ، تعاریف رضایت شغلی، اهمیت، عوامل موثر، دلایل نا رضایتی پرستاران، عوامل تعیین کننده اجزا رضایت شغلی، شیوه های ابراز نارضایی و دیدگاه منفی ( انتقاد به اهمیت رضایت شغلی) می پردازیم.
در بخش سوم به تشریح تعاریف تعهد سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف، اهمیت و عوامل تشکیل دهنده آن پرداخته سپس انواع و ابعاد آن را بر می شمریم و در آخر عوامل موثر بر تعهد سازمانی، مزایای تعهد سازمانی و معایب فقدان آن را ذکر می کنیم.
در بخش چهارم به تشریح مفاهیم و تعاریف مرتبط با نیت ترک خدمت، اهمیت مقابله با ترک خدمت، لزوم مقابله با پدیده ترک خدمت، عوامل موثر بر ترک خدمت، عوارض و زیان های ترک خدمت و نیت ترک خدمت، مد ل ها و تئور ی های ترک خدمت و الگو های ترک خدمت می پردازیم.
در بخش آخر نیز به بررسی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته می شود.

بخش اول: جو اخلاقی
2-1-1)مقدمه
اخلاق یک ضرورت و لازمه جامعه سالم است و به علت کارکردها و پیامدهای مثبت فردی، سازمانی و اجتماعی آن است که همواره توجه دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان ها را برانگیخته است تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش نمایند. در دین م
بین اسلام همواره بر داشتن حسن خُلق و فضائل اخلاقی در معاشرت با دیگران تاکید شده است تا آنجا که پیامبر اکرم (ص) در حدیث شریف هدف از بعثت خود را اتمام مکارم اخلاقی بیان می فرمایند : انّی بُعِثْتُ لِاُتَمِمُ مُکارِمَ الاَخْلاقْ(صمدی و مهدی خو،1388)
2-1-2)تعاریف مختلف اخلاق
اخلاق در لغت جمع خلق است و به شکل باطنی نفسانی انسان نظر دارد. خلق به معنی صفت پایدار و راسخ یا حالتی است که به آن ملکه می گویند، از این رو اگر صفتی در کسی به طور مستمر تکرار شود جزء اخلاق فرد محسوب می شود موضوع اخلاق، نفس آدمی است تا او را از صفات رذیله، دور و به صفات پسندیده نزدیک سازد (سعید پور،1388، ص 9 و10 )
اخلاق مبتنی بر حق یا اخلاق حق محور می باشد، که بر اساس آن اخلاق را الگوی رفتار ارتباطی پایدار درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط، تعریف می کنیم(صالح نیا و توکلی،1388).
واژه اخلاق به معنای مجموعه ای از اصول رفتار یک تئوری سیستمی از ارزش های اخلاقی است. ارزش هایی که در ارتباط با قضاوت خوبی یا بدی رفتار انسان و شخصیت اوست. اخلاق، به طبیعت کلی اخلاق و انتخاب های اخلاقی به خصوصی که شخص به کار می برد، اشاره می کند (Tuncer , Oren , 2005)
منظور از ارزش اخلاقی، ارزش های عملی، فعلی یا رفتاری است که با اختیار از انسان صادر شود یا مبدا آنها فعل اختیاری باشد. فعل اختیاری هر عملی است که با اختیار از انسان صادر شود (مصباح یزدی،1381،ص164)
اخلاق، یکی از ابعاد مهم تحول اجتماعی انسان است. رفتار آرام و منطقی، صداقت و یاری دیگران و از سوی دیگر تندی و پرخاش گری، آزار دیگران و دروغ گویی، تحت عنوان رفتار اخلاقی مثبت یا منفی قرار می گیرند. ( سالاری فر،1392، ص56و58).
اخلاقیات حقیقتی از زندگی است که باید با عمل به آن رسید. اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان و عمل بد از خوب متمایز می شود (Öncer and Yildiz, 2012)
اخلاق عبارت است از شیوه برخورد با خوب و بد با توجه به تعهدات ارزشى، اعتقادى و اخلاقى فرد. اخلاقیات ، در برگیرنده قوانین و مقرراتى است که انسان در زندگى روز مره خود به آن اخلاقیات شخصى و جامعه پایبند است( صمدی و مهدی خو،1388).
2-1-3)گستره قلمرو اخلاق در ادیان و فرهنگهای مختلف
اصول و ارزش های اخلاقی یکی از موضوعات مورد توجه در تمامی ادیان و البته سازمان ها می باشد. در دین اسلام نیز اخلاق و آموزش آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پیامبر گرامی اسلام(ص) هنگام فرستادن مامور خود به یمن به او چنین سفارش فرمودند:”معاذ، کتاب خدا را بدان ها بیاموز و آنان را به اخلاق نیک پرورش ده و…”(آقا نظری و گیلک آبادی،1385، ص 148). چگونگی نگرش به اخلاق و ارزش ها ریشه در نوع جهان بینی انسان دارد و توجه به آنها نوع رفتار انسان را به کلی تحت تاثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع اخلاق به حدی است که پیامبر اکرم (ص) هدف بعثت و رسالت خود را کامل کردن مکارم اخلاقی شمرده اند.
با توجه به تعریف های بیان شده به وسیله بزرگانی مانند شهید مطهری موضوع و قلمرو و اخلاق به ملکات نفسانی منحصر نبوده؛ بلکه، رفتارهای انسان در حوزه های گوناگون را نیز دربرمی گیرد؛ همچنین شامل تمام صفت های اکتسابی و افعال و اختیاری وی نیز می شود؛ بر این اساس اخلاق، فقه و ادب به معنای ظرافت انجام کارهای ارادی را نیز در بر می گیرد؛ بنابراین می توان گفت که موضوع اخلاق، موضوع وسیعی است که شامل ملکات و حالت های نفسانی و افعالی می شود که رنگ ارزشی داشته باشند. تغییر ارزش های اخلاقی می تواند سبب تغییر فرهنگ عمومی شود ( معصوم نیا و سبحانیان، 1392 ). تفاوت هایی در این مسئله مشاهده می شود. مثلا در آسیا، ابزار صداقت، احترام نسبت به مقامات بالاتر، یک ارزش محسوب می شود. در هند شرقی، رهبری مدیریتی در سطوح پایین، حالتی پدر سالارانه و اقتدار گرایانه داشته و تقسیم قدرت با زیر دستان، کارگران، نوعی نقطه ضعف محسوب می شود. در آمریکای لاتین پرداخت انعام و رشوه برای این که کاری انجام شود، عملی قانونی و شیوه ای پذیرفته شده برای انجام امور کاری بوده و پارتی بازی، عملی غیر اخلاقی محسوب نمی شود ( لاوتن،1381، ص19).
2-1-4) ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن
در نظام ارزشی اسلام، ارزش ها دارای مراحل و مراتبی هستند، در حالیکه در بسیاری از مکاتب اخلاقی، ارزش را دارای یک مرحله می دانند. مثلا در مکتب “کانت” اگر انجام کاری فقط برای اطاعت از حکم عقل و ندای وجدان باشد ارزشمند است، اما اگر اطاعت از حکم عقل همراه با ارضای عواطف باشد، دیگر ارزشی نخواهد داشت، بنابراین فداکاری مادر برای فرزندش از آنجا که برای ارضای عواطف مادر است عملی بی ارزش محسوب می شود. در حالی که در اسلام، هریک از این رفتارها، مرحله ای از ارزش را داراست. در نظام های ارزشی غیر الهی ابراز صفاتی از قبیل مهربانی، فروتنی، صداقت و…، به دلیل محبوبیت اجتماعی و محبت و احترام مردم است که این هدف خود در نظام ارزشی اسلام، ارزشی منفی دارد. در نظام ارزشی اسلام هدف کسب رضایت الهی است، حتی اگر به قیمت دشمنی مردم تمام شود علاوه بر این، انسانی که هدفش کسب احترام و علاقه مردم است در بسیاری از موارد ناچار است چاپلوسی کند. از نظراو هدف، وسیله را توجیه می کند، لذا از هیچ اقدامی برای جلب توجه مردم ابایی ندارند، اما انسان موحد از عمق جان، مردم را دوست دارد، زیرا بندگان را محبوب خدای محبوبش
می بیند و خود را عضوی از پیکر اجتماع می انگارد(مصباح یزدی،1381، ص164و269و270 ).
اگر چه تعابیری چون خوب و بد، درست و غلط، بخشی از زبان اخلاقیات را تشکیل می دهند اما مثلا، آیا مفهوم مدیر خوب دقیقا معادل مفهوم یک انسان خوب است؟ اما ممکن است شما بپرسید، چه کسی تصمیم می گیرد چه چیز خوب و چه چیز بد است؟ (لاوتن،1381، ص60). دو دسته کلی در این رابطه موضع گیری کرده اند: گروه اول- که”کانت” هم از این جمله است- معتقدند که ارزش های اخلاقی مطلقند. کانت می گوید: راست گفتن مطلقاً یک ارزش است و لو اینکه این راست گفتن موجب قتل هزاران انسان شود، مثلا از شما بپرسند که راه ورودی این شهراز کجاست و شما در عین حال که می دانید آنها برای غارت ومردم کشی وارد شهر می شوند نشانی درست را به آنها بدهید، این عمل شما ارزشمند است و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ساخت اجتماعی واقعیت

دیدگاهتان را بنویسید