پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، اثرات ثابت، اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه

این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده های ترکیبی، در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در این پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. بمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
الف) آزمون چاو
نتایج مربوط به آزمون برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول 4-4 نشان داده شده است.فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: مدل تلفیقی
H1: مدل اثرات ثابت
جدول 4-4. آزمون چاو
مدل رگرسیونی
آماره F
احتمال
نتیجه آزمون
اول
621/264**
0000/0
عدم پذیرش فرض صفر
مدل تابلویی
دوم
076/1
345/0
پذیرش فرض صفر
مدل تلفیقی
** معنی‌داری در سطح 99 درصد
در مورد مدل اول با توجه به سطح معناداری نتایج آزمون چاو نشان میدهد فرض(مدل تلفیقی) تایید نمیشود.به بیان دیگر ، آثارفردی یاگروهی وجود داردو بایداز روش دادههای تابلویی برای برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود که در ادامه برای تعیین نوع مدل تابلویی (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده می شود.اما درخصوص مدل دوم نتایج آزمون چاو نشان میدهدفرض(مدل تلفیقی) تاییدمیشود.به بیان دیگر،آثارفردی یا گروهی وجود ندارد و باید از روش دادههای تلفیقی برای برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود لذا نیاز به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.
ب) آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می گردد. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

H0: مدل اثرات ثابت
H1: مدل اثرات تصادفی

جدول4-5. آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی
آماره
احتمال
نتیجه آزمون
اول
107/156**
0000/0
عدم پذیرش فرض صفر
تابلویی با اثرات ثابت
*** معنی‌داری در سطح 99 درصد
نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل اول در جدول 4-5 نشان داده شده است. نتایج نشان داده که آماره آزمون هاسمن برای مدل اول برابر با 107/156 بدست آمده است که در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشند که حاکی از پذیرش فرضیه می باشد، لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل‌ های رگرسیونی اول این تحقیق با استفاده از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.

4-2-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل 3 اشاره شد، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
4-2-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرونف استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای تحقیق انجام شده است. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار SPSS برای این متغیر به شرح جدول 4-6 است. با توجه به جدول فوق و آماره Z کولمگروف- اسمیرونف از آنجائیکه سطح معناداری برای تمامی متغیرها بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر های مزبور در مدل های فوق از توزیع نرمال برخوردارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظام های نشانه ای

جدول 4-6 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نام متغیر
Z کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
DEL
به موقع بودن افشا
0.6697
0.4696
توزیع نرمال است
DIMP
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
0.4528
0.0688
توزیع نرمال است
OPNCHG
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
0.3458
0.1225
توزیع نرمال است
UE
درصد تغییرات سود خالص نسبت به دوره قبل
0.8602
0.3502
توزیع نرمال است
AS
تغییر حسابرس
0.752
0.411
توزیع نرمال است
DUAL
دوگانگی مدیر عامل
0.812
0.387
توزیع نرمال است

4-2-3-2- آزمون خود همبستگی
آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا)های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید:
H0: بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگی وجود دارد.
آماره دوربین واتسون به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای 1% به شرح جدول 4-7 است. باتوجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون محاسبه شده مدل رگرسیونی تحقیق حاضر از مقدار بحرانی درسطح خطای 0.01بزرگتر است لذا عدم همبستگی پیاپی یا سریالی باقیمانده ها درمدل های رگرسیونی اول و دوم در سطح معنی داری 0.01 موردتایید قرارمی گیرد.
جدول4-7. آزمون خود همبستگی
مدل رگرسیونی
مقادیر بحرانی(سطح خطا 1%)
آماره دوربین واتسون

Du(حد بالا)
Dl(حد پایین)

اول
1.670
1.421
811/1
دوم
1.709
1.476
742/1

4-2-3-3- ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانسناهمسانی است.واریانسناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس هاینابرابر هستند. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده اس
ت. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: همسانی واریانس ها
H1: نا همسانی واریانس ها

نتایج حاصل از آزمون وایت به صورت جدول 4-8 بیان می شود:

جدول(4-8). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس
مدل رگرسیونی
آماره وایت
P-value
نتیجه آزمون
اول
2.621
0.242
همسانی واریانس ها
دوم
1.982
0.452
همسانی واریانس ها

نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول (4-8) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره F مدل های اول و دوم در سطح خطای 0.05 معنی دار نیستند در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس در بین داده های مدل در سطح خطای 0.05 پذیرفته میشود. به همین دلیل می توان از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده نماییم.

4-2-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
با توجه به جدول 4-9، میزان تلرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل پذیرفته می‌شود.

جدول 4-9 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل
نام متغیر
تلورانس
عامل تورمواریانس
DIMP
تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
843/0
261/1
OPNCHG
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
707/0
415/1
UE
درصد تغییرات سودخالص نسبت به دورهقبل
981/0
017/1
AS
تغییر حسابرس
871/0
235/1
DUAL
دوگانگی مدیر عامل
461/0
651/3
LEV
اهرم مالی
273/0
972/2

پس از بررسی فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.

4-3- آزمون فرضیات تحقیق
4-3-1- آزمون فرضیه اول
” بین تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشارابطه وجود دارد.”

دیدگاهتان را بنویسید