پایان نامه درمورد رگرسیون، اظهار نظر حسابرس، آزمون فرضیه، متغیر مجازی

دانلود پایان نامه

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره زمانی 1387 تا 1391 خواهد بود که روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می باشد:
1) درقلمرو زمانی پژوهش فعال باشند
2) قبل از سال 1387 در بورس پذیرفته شده باشند
3) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
4) داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد این شرکتها نیز در دسترس باشد.
5) جزء شرکتهای واسطه گر مالی و همچنین بانک و بیمه نیز نباشند.
در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش غربالگری و بر اساس معیارهای فوق 137شرکت جدول 3-1 می باشد.
جدول 3-1. تعداد شرکت ها پس از غربالگری
شـــــــــــــــــرح
تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1391
474
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس بیرون رفته و یا وارد بورس شده اند
(123)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به 29/12ختم نمی شوند
(71)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی تغییر داده اند
(16)
شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس نبوده
(92)
شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی اشتغال دارند
(35)
تعداد شرکت های مورد بررسی
137

3-5- گردآوری اطلاعات
اطلاعات نظری و یافتههای تحقیقات پیشین و دادههای مورد نیاز تحقیق به صورت دقیق از منابع ثانویه گردآوری می گردد. برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده میشود. دادههای آماری مرتبط با فرضیههای تحقیق با استفاده از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورتهای مالی شرکت ها استخراج و با توجه به فرضیههای تحقیق، دادههای متغیرها از اطلاعات بدست آمده محاسبه شده است. بنابراین، داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی)، جمع‌آوری خواهد گردید. همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (29 اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر برای بررسی بین متغیرهای فرضیه‌ها، اطلاعات مربوط به شرکت‌های نمونه، ابتداء محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرم افزار (Excel) انجام گرفته و داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماده خواهد گردید، سپس به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های نهایی از نرم افزار 6 EViews استفاده خواهد شد.

3-6-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل
متغیر وابسته

– مدل آزمون فرضیه اول:
مدل مورد نظر برای آزمون فرضیه اول برگرفته از تحقیقات کولینان77 و همکاران(2012)عبارت است از:
در این مدل هدف ما بررسی تغییرات مثبت(بهبود) در نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا می باشد.

DEL it = β0+ β1DIMPi,t+β2UEi,t +β3LEVi,t +β4ASi,t +β5DUALi, +i,t

• متغیر وابسته
DEL= شاخص به موقع بودن افشا که از تفاوت تاریخ پایان دوره مالی شرکت با تاریخ ارائه و گزارش صورت های مالی بدست می آید.

• متغیر مستقل
DIMP=تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس که متغیر مجازی است، در صورتی که اظهارنظر حسابرس نسبت به دوره قبل تغییر یافته عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
• متغیرهای کنترلی
UE= درصد تغییرات در سود خالص نسبت به دوره قبل.
AS= تغییر حسابرس که متغیر مجازی است، در صورتی که حسابرس شرکت نسبت به دوره قبل تغییر یافته عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
DUAL= دوگانگی مدیر عامل که متغیر مجازی است، در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره نیز باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
LEV= اهرم مالی که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری جمع دارایی ها در پایان سال به دست می آید.

– مدل آزمون فرضیه دوم
مدل مورد نظر برای آزمون فرضیه دوم نیز برگرفته از تحقیقات کولینان و همکاران(2012)عبارت است از:
در این مدل هدف بررسی میزانتغییرات (خواه مثبت یا منفی) در نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا می باشد.
DEL it = β0+β1OPNCHGi,t+ β2UEi,t+β3LEVi,t +β4ASi,t +β5DUALi, +i,t

• متغیرمستقل
OPNCHG= میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس.
در این تحقیق انواع اظهار نظر حرفه ای حسابرس بر اساس اعداد یک تا پنج به شرح زیر کدبندی می شود:
• مقبول استاندارد عدد 5
• مقبول با بند توضیحی عدد 4
• مشروط عدد 3
• مشروط با بند توضیحی عدد 2
• مردود عدد 1
برای بررسی میزانتغییرات نوع اظهار نظر حسابرس نیز از شاخص زیر استفاده می شود:

که این شاخص از تفاوت عدد متناظر به نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل با عدد متناظر با اظهار نظر حسابرس در سال جاری بدست می آید که همواره عددی بین 4- تا 4+ می باشد.

3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها
در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این است که بر اساس این ارتباط و با استفاده از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با
ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:
داده های سری زمانی78
داده های مقطعی79
داده های ترکیبی80
داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده های ترکیبی، در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیات تحقیق در این پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها
در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی و مقطعی استفاده می گردد. برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی دادهها پرداخته میشود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین از نرم افزار6 EViews برای تحلیل توصیفی دادهها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده میشود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهرهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دانش

3-9- رگرسیون چند متغیره
در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن‌هایی که با هدف ارائه مدلی برای پیش‌بینی انجام می‌شوند، تعیین همبستگی بین متغیر وابسته (که قصد پیش‌بینی آن را داریم)، و متغیرهای پیش‌بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، “رگرسیون چند متغیره” نام دارد. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیره محاسبه می‌شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‌شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیره و متغیر وابسته، به‌وسیله ضرایب نشان داده می‌شود (سرمد، 1384).مدل رگرسیون چند متغیره به شرح زیر است:
Yi = α + β1 X1,i + β2 X2,i + … + βn Xn,i + εn,i
که در آن :
Yi = i اُمین مشاهده متغیر وابسته
α = عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
Xn,i = i اُمین مشاهده برای متغیرمستقل Xn(n=1,2,…,n)
β = ضریب متغیر مستقل
ε‌= جزء اخلال
در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته می‌شود:
1- بین متغیرهای مستقل رابطه خطی وجود ندارد؛
2- امید ریاضی خطاها معادل صفر و واریانس آن‌ها ثابت است (توزیع خطاها بایستی نرمال باشد)؛
3- بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارد؛ و
4- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال است (مومنی، 1386).
3-9-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین مهم‌ترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه میان متغیر (متغیر‌های) مستقل و متغیر وابسته را توضیح داد. مقدار این ضریب مشخص‌کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر (متغیر‌های) مستقل قابل توضیح است. مقدار از رابطه زیر تعیین می‌شود (آذر و مومنی .1377).

که در آن:
SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.
SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.
برای برطرف نمودن اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه است، می‌توان از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده استفاده نمود. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SSE و SST با درجات آزادیشان تصحیح شده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (آذر و مومنی،1377):

3-9-2- مفروضات رگرسیون خطی
تنها در صورتی میتوان از رگرسیون خطی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:
1. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، عدم وجود خود‌همبستگی81 یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) است. در الگوی رگرسیون فرض می‌شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطه‌ای نداشته (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:
E (uiuj)i≠j=0
E (ui,ui+h)h≠0=0
به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.
2. معادله رگرسیون برازش شده در کل معنادار باشد. برای آزمون معنا‌داری کلی مدل از آماره F در سطح 95% استفاده می‌ شود.
3. خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد و سپس با نمودار نرمال مقایسه می‌شود.
4. بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی82 نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گیری جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است.
3-9-3- آزمون نرمال بودن داده ها
یکی از آزمون های مورد استفاده در آمار برای بررسی نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف-اسمیرنوف می باشد.در ا
ین آزمون فرض های صفر و فرض مقابل بصورت زیر می باشند:
H0: توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است
H1: توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست
هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده‌ها نرمال است را در سطح خطای 5% تست می‌کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی 0.05 بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود.

3-9-4- آزمون استقلال خطاها
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون83 استفاده می‌شود. به طور کلی آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده(خطا)های رگرسیون را آزمون می‌نماید. مقدار این آماره بین 0 تا 4 تغییر می‌کند. اگر همبستگی بین مانده های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک 2 شود. اگر مقدارآماره نزدیک به صفر شود، نشان دهنده

دیدگاهتان را بنویسید