پایان نامه درمورد اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

فوق در این پژوهش سعی می‌شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده میباشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده کنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش کاربردی در شناسایی پیشبینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شرکت ها در بازار سرمایه، کم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شرکت ها و با عنایت به این که در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2- اهداف فرعی
– تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
– تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

1-4-3- اهداف کاربردی
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

1-5- سؤالات تحقیق
– آیا بین تغییراتنوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهای وجود دارد؟
– آیا بین میزان تغییرات خواه مثبت یا منفی نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهایوجود دارد؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهوجود دارد.

1-7- روش شناسی تحقیق
1-7-1- شرح کامل روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و با استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. دراین پژوهش با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» استفاده می شود.

1-7-2-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل
متغیر وابسته

1-7-3-مدل پژوهش و نحوه اندازه گیری متغیرها
– مدل آزمون فرضیه اول:
مدل مورد نظر برای آزمون فرضیه اول برگرفته از تحقیقات کولینان1 و همکاران(2012)عبارت است از:
در این مدل هدف ما بررسی تغییرات مثبت(بهبود) در نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا می باشد.

DEL it = β0+ β1DIMPi,t+β2UEi,t +β3LEVi,t +β4ASi,t +β5DUALi, +i,t

• متغیر وابسته
DEL= شاخص افشا که از تفاوت تاریخ پایان دوره مالی شرکت با تاریخ ارائه و گزارش صورت های مالی بدست می آید.
• متغیر مستقل
DIMP=تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس که متغیر مجازی است، در صورتی که اظهارنظر حسابرس نسبت به دوره قبل تغییر یافته عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.

• متغیرهای کنترلی
UE= درصد تغییرات در سود خالص نسبت به دوره قبل.
AS= تغییر حسابرس که متغیر مجازی است، در صورتی که حسابرس شرکت نسبت به دوره قبل تغییر یافته عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
DUAL= دوگانگی مدیر عامل که متغیر مجازی است، در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره نیز باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
LEV= اهرم مالی که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری جمع دارایی ها در پایان سال به دست می آید.

– مدل آزمون فرضیه دوم
مدل مورد نظر برای آزمون فرضیه دوم نیز برگرفته از تحقیقات کولینان و همکاران(2012)عبارت است از:
در این مدل هدف بررسی میزان تغییرات (خواه مثبت یا منفی) در نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا می باشد.
DEL it = β0+β1OPNCHGi,t+ β2UEi,t+β3LEVi,t +β4ASi,t +β5DUALi, +i,t

• متغیرمستقل
OPNCHG= میزان تغییرات نوع اظهار نظر
حسابرس.
در این تحقیق انواع اظهار نظر حرفه ای حسابرس بر اساس اعداد یک تا پنج به شرح زیر کدبندی می شود:
• مقبول استاندارد عدد 5
• مقبول با بند توضیحی عدد 4
• مشروط عدد 3
• مشروط با بند توضیحی عدد 2
• مردود عدد 1
برای بررسی میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس نیز از شاخص زیر استفاده می شود:

که این شاخص از تفاوت عدد متناظر به نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل با عدد متناظر با نوع اظهار نظر حسابرس در سال جاری بدست می آید که همواره عددی بین 4- تا 4+ می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درموردرگرسیون، مدل رگرسیون، اثرات ثابت، اظهار نظر حسابرس

1-8- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای  استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.

1-9- جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه این تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 لغایت 1391 است که برای انتخاب نمونه به روش حذف سیستماتیک با اعمال محدودیت های زیر نمونه مورد نظرانتخاب می شود:
1) درقلمرو زمانی پژوهش فعال باشند
2) قبل از سال 1387 در بورس پذیرفته شده باشند
3) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
4) داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد این شرکتها نیز در دسترس باشد.
5) جزء شرکتهای واسطه گر مالی و همچنین بانک و بیمه نیز نباشند.
1-10- قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق
رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1387 تا 1391 (دوره 5 ساله) می باشد.

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-11- ساختار تحقیق
این تحقیق شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
قصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
در مکانیزم راهبری شرکتی حسابرسان نقش مهمی را برعهده دارند چراکه آنان اعتبار صورت های مالی را مشخص میسازند (واتز و زیمرمن 19862). در حقیقت فرآیند حسابرسی از طریق نظارت بر رفتارهای مدیریت و محدود کردن انگیزه آنان برای دستکاری سود، امکان نظارت و کنترل را ایجاد مینماید. دلایل انتخاب حسابرس توسط یک سازمان پیچیده است و احتمالا این عوامل در سطح سازمان و شرکتهای مختلف متفاوت میباشد. فوائد استفاده از خدمات حسابرسی بسیار گسترده است (نیچه3 2002؛ والاس4 1981) ولی بیشتر تحقیقات گذشته، مهمترین کارکرد حسابرسی را کاهش ریسک اطلاعات حسابرسی شده از طریق ارائه گزارش حسابرسی قابل اتکا میدانند. تئوری نمایندگی بیان میکند که به علت وجود ارتباط میان مدیریت و افراد خارج از شرکت یا زیر مجموعههای شرکت ممکن است مدیریت از استفاده بهینه از منابع شرکت خودداری نماید. والاس(1981) ذکر میکند که حسابرسی فوائد مختلفی مانند افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، جلوگیری از فعالیتهای فرصت طلبانه مدیریت، افزایش تطابق با قوانین و مقررات بازار را در پیدارد. بنابراین حسابرسی میتواند منافع مختلفی مانند رفع مشکلات نمایندگی، افزایش کارایی عملیات، اطمینان از تطابق با قوانین پیچیده و … را برای یک شرکت فراهم آورد. (عبدالخالق5، 1993)
مطالب این فصل بدین گونه ارائه شده است که در قسمت اول مبحث مبانی نظری مرتبط با حسابرسی و در قسمتهای بعدی به مفاهیم و تئوریهای افشا پرداخته میشود و در نهایت تحقیقات انجام شده در ایران و جهان در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر ذکر میگردد.

بخش اول:
مبانی نظری تحقیق

2-2- مبانی نظری حسابرسی
نیاز جامعه بشری به رفاه و پیشرفت اقتصادی باعث شکلگیری و تشکیل نهادهای اقتصادی بزرگی شده است. در این راستا شرکتهای سهامی و بینالمللی تشکیل شده که لازمه شکلگیری آنها جمعآوری سرمایه از میلیونها نفر است. گزارش اطلاعات صحیح مالی از نیازهای ضروری چنین نهادهایی است. به عبارت دیگر، در سیستم اقتصادی امروز دنیا انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیمگیری دارای اهمیت زیادی است. یکی از دلایل وجودی این سیستم وجود سازمانها و بنگاههای بزرگی است که فعالیتهای اقتصادی وسیعی را در یک کشور و یا حتی در اقصی نقاط جهان انجام میدهند. برای مدیرانی که در رأس این سازمانهای وسیع قرار دارند، امکان نظارت بر تمام جزئیات کار وجود ندارد و اینها ناچارند داوری خود را در مورد درست و غلط بودن جریان امور و تصمیمات خود در مورد برنامههای آینده بر مبنای گزارشهای مالی و اطلاعات دیگری بنیان نهند که به دست آنها میرسد. همچنین، میلیونها سهامدار که سرمایه خود را در اختیار این قبیل شرکتهای سهامی گذاشتهاند برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایههای خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران و گردانندگان
امور شرکتهای مزبور ابزاری جز صورتهای مالی و گزارشهای مالی سالانه این شرکتها در اختیار ندارند (یاسایی، 1389).
علاوه بر این، از آنجا که دولتها درباره مصرف منابع در دسترسشان پاسخگو هستند و قسمت اعظم درآمد دولت از محل مالیات است، وجود سیستمی که بتواند اطلاعات مالی درست گزارش کند ضروری است. به عبارت دیگر، الی ورتحسابیله دیگریدر سراکل ن بحث شد. دولت نیز که سهمی عمده از منابع مالی ملی را بهصورتهای گوناگون برای انجام وظایف و برنامههای خود به مصرف میرساند، از بررسی اطلاعات مالی از درستی پیدایش و صرف این منابع و وجوه بینیاز نیست. از جانب دیگر قسمت اعظم درآمد دولتها از طریق وصول مالیات بر درآمد از شرکتهای سهامی و سایر اشخاص و موسسات به دست میآید. در این زمینه هم دولت به تحصیل گزارشهای دقیق مالی مربوط به این اشخاص و موسسات نیازمند است. بالاخره نظام اقتصادی ارشادی جهان امروز بر مبنای مطالعه عمیق فعالیتهای صنایع و موسسات بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید