پایان نامه : جنگ جهانی دوم-پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه

،نگهداری وپرورش آنهاتلاش ورزد،درغیراین صورت همین منبع با ارزش به عنوان سرباری زائدومخل نظم درخواهدآمد(طبری،1387).
امروزه یکی ازمشکلات سازمانها عدم رضایت سازمانی مدیران وکارکنان ازشغل وسازمانهایشان ورویارویی آنان باعوامل استرس زای درون وبرون سازمانی وعوامل بوجودآورندۀ فرسودگی شغلی می باشدکه باتوجه به اهمیت این سه متغیردرعملکردافرادوسازمان،لازم است که بیشترموردمطالعه وبررسی قرارگیرنددراین خصوص سازمانها باید بتوانندمیزان تحمل کارکنان راافزایش داده وتأثیرعواملی که باعث ایجاداسترس وفرسودگی شغلی می شوندراکاهش دهند تابهره وری فردی وسازمانی ورضایت شغلی افزایش یابد(آلیگار ،1379).
امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی ازارکان توسعۀ پایدار شناخته شده است و هر کشوری در جهان بخش بزرگی ازدرآمد ملی خود را برای گسترش ، بهبود و کارایی آن اختصاص می دهد،درواقع آموزش وپرورش رکن اساسی جامعۀ انسانی است ویکی ازاهداف عمدۀآن پرورش وآموزش به کودکان ونوجوانان جوانان توسط مدیران ومعلمان است (محمدی،1386).

کلاسهای چندپایه گامی مؤثردرجهت تحقق سیاست آموزش برای همۀ عدالت آموزشی ،پیشگیری ازمهاجرت به روستائیان،امنیت ملی،توسعۀ سرمایۀ اجتماعی،رونق اقتصادی وچشم اندازبیست سالۀ کشوراست.اولین قدم درجهت رسیدن به کادرآموزشی موفق درک عواملی است که برکیفیت فعالیت مدیران مؤثراست.یکی ازاین عوامل رضایت شغلی مدیران است.چراکه رابطۀ مستقیمی بین رضایت شغلی افرادباعملکردآنان وجودداردوکسانی که رضایت داشته باشند،کارخودرابهتر انجام می دهند.بنابراین لازم است آموزش وپرورش به موضوع رضایت شغلی مدیران بیش ازپیش توجه نشان دهد(محمدی،1386).
به عقیدۀ پانیزواردسون(1981) یکی ازعمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیراسترس شغلی،فرسودگی حرفه ای می باشد.البته بایدگفت که این پدیده درمشاغل وحرفه های یاری رسانی بسیارشایع می باشد به ویژه هنگامی که فرداحساس نمایدکه پیشرفتی درکارخودندارد.معنایی برای فعالیتش نمی شناسدکشمکش وتنش بین کارکنان زیاداست وانتقادزیادی ازسوی همکاران ردوبدل شده واعتمادبین مدیروکارکنان کاهش یافته است(خاکپور،1376).
امروزه یکی از عوامل اساسی عدم کارایی و از دست دادن نیروی انسانی فرسودگی حرفه ای کارکنان است پدیده ای که خود از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی محسوب می شود(خواجه پور1377به نقل اززارعی 1379).
پدیدۀ فرسودگی حرفه ای دارای روندی پیشرونده می باشد بافشارزیادوفزاینده نسبت به کارهمراه است این احساس موجب بروزنوعی آسیب (ماننداحساس فشار، تحریک پذیری(خستگی)درفرد می شود. علائم این فرایند هنگامی کامل می گرددکه فرد درمقابل فشارناشی ازکار،رفتاردفاعی انجام می دهدوازنظرفکری باکارخودفاصله بگیردبه کاربی علاقه شودویابصورت بدگمانی وعیب جویی وخشک برخوردنماید(حسینی 1378 به نقل اززارعی1379).

ازطرف دیگرنشانگان فرسودگی شغلی می تواندنیروی حیاتی وسرزندگی راکه افرادازنظرشخصی وحرفه ای به آن نیازدارندازآنان بگیرد(کوری1991 به نقل از زارعی1379).
دراین میان نقش مدیران آموزش وپرورش به لحاظ ویژگیهای خاص این سازمان وسهم عظیمی که درتوسعۀ فرهنگی،اجتماعی واقتصادی کشورومنطقه داردوبه موازات آن نقش مدیران آموزشگاهها حساس تروبااهمیت ترازسایرمشاغل می باشد.مدیران مدارس به دلیل ویژگیهای حرفه ای یاری رسان کارباافرادو مراجعان غیرداوطلب تنشهایی بین آنان ایجادمی شودوهمواره درمعرض فرسودگی حرفه ای می باشند(رندال وریتامیر،به نقل ازخواجه پور،1377).
مدیران دست کم بایدبه سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:1- مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی، سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفاء می دهنداماافرادراضی کمتردرکارغیبت می کنندوکارشان رامنظم ودقیق انجام می دهند.2- ثابت شده است کارکنان راضی ازسلامت بهتری برخوردارندوبیشترعمرمی کنند.افرادناراضی مستعدانواع بیماریهاازسردرد تا بیماریهای قلبی وعروقی هستند.3- رضایت شغلی ازکار پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رودواثرات آن درزندگی خصوصی فردوخارج ازسازمان مشاهده می شود.وکارمندراضی،شادابی راازسازمان به خانه وجامعه منتقل می کند.بنابراین می توان باتوجه به مسئولیتهای اجتماعی ومقدارپولی که درسایۀ وجودرضایت شغلی نصیب جامعه خواهدشد،ازاین پدیده دفاع کرد(فروتن،1379).
این پژوهش قصدداردرابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بااسترس شغلی راازدیدگاه مدیران مدارس سه مقطع شهرشیرازمورد بررسی قراردهد.باانجام این پژوهش ومشخص شدن رابطۀ این سه متغیر،مدیران ودست اندرکاران تعلیم وتربیت خواهند توانست بااستفاده ازنتایج این پژوهش تصمیمات لازم ومقتضی رادرجهت صحیح،بهره برداری نمایند.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
بررسی میزان رابطۀ رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بااسترس شغلی درمیان مدیران مدارس دخترانۀ سه مقطع ناحیۀ یک شهرشیرازدرسال تحصیلی89-88.

1-4-2- اهداف جزئی
1-بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی.
2-بررسی رابطۀ بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی.
3-بررسی رابطۀ بین ابعادفرسودگی شغلی بااسترس شغلی.
4-بررسی رابطۀ بین ابعادرضایت شغلی وفرسودگی شغلی.

1-5- فرضیه های تحقیق
1-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
2-بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
3-بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجوددارد.
4-بین ابعادفرسودگی شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
5-بین ابعادرضایت شغلی وفرسودگی شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.

1-6- تعریف مفاهیم درپژوهش
1-6-1- تعاریف نظری
رضایت شغلی: رضایت شغلی نگرشی است که فرد دربارۀ شغل خوددارد ونشأت گرفته ازادراک افرادازشغلشان است (ساعتچی،1382).
رضایت شغلی: نگرش کلی فرد درباره شغلش است (زکی،1379).
فرسودگی شغلی: از رمق افتادن، از پا افتادگی، بی حالی، سستی و رخوت متصدی شغل را اصطلاحاً فرسودگی شغلی میگویند (ساعتچی،1386).
فرسودگی شغلی:نوعی اختلال است که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی،درونی ایجاد می شود و نشانه های مرضی آن نیز فرسودگی هیجانی،ذهنی و جسمی است. ضمنا عزت نفس فرد مبتلا به این عارضه کم می شود و احساس نارضایتی می کند(افضلی،1382).
استرس شغلی:استرس شغلی وضعیت پویایی است که درآن یک فردبافرصتها،محدودیتها یانیازهای مربوط به آنچه که اوتمایل داردو نتیجه ای که ازاین وضعیت بدست می آیدبرایش مبهم ونامطمئن ودرعین حال بااهمیت است(رابینز،به نقل ازپارسائیان،اعرابی،1380).
استرس شغلی: کنش متقابل بین شرایط کار و وی‍‍‍‍ژگیهای فردی شاغل به گونه ای است که خواست های محیط کار و درنتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند ازعهده آنها براید(رندال آراس،الیزابت ام آلتایمر به نقل از خواجه پور 1377).

1-6-2- تعریف عملیاتی
رضایت شغلی: دراین پژوهش ازپرسشنامۀ JDI توسط”اسمیت،کندال وهالین”(1969)تألیف شدکه شامل 72سئوال است ولی به دلیل طولانی بودن،این پرسشنامه توسط گریکسون(1987)به 30 سئوال کاهش پیداکردودارای پنج بعد،بعدحقوق،بعدهمکاران، بعدارتقاء،بعدکار،بعدسرپرستی می باشد.دراین تحقیق منظورازرضایت شغلی،نمره ای است که ازپرسشنامۀ رضایت شغلی به دست می آید.

فرسودگی شغلی:ازپرسشنامۀ 25 سئوالی مسلش(1991)،استفاده شده است.این پرسشنامه ازچهارخرده مقیاس خستگی عاطفی،عملکردشخصی،مسخ شخصیت،درگیری تشکیل شده است.دراین تحقیق منظورازفرسودگی شغلی،نمره ای است که ازپرسشنامۀ فرسودگی شغلی به دست می آید.
استرس شغلی:این پرسشنامه توسط نورعلی مشتاقی فردرسال (1377)، تدوین گردید.این پرسشنامه ازسه زیرمقیاس عوامل فردی،عوامل محیطی،عوامل سازمانی تشکیل شده است.ودارای دوقسمت سئوال می باشدکه قسمت اول این پرسشنامه دارای 28سئوال است که عوامل افزایش دهندۀ استرس شغلی مدیروقسمت دوم 23سئوال که عوامل کاهش دهندۀاسترس شغلی می باشد.دراین تحقیق منظورازاسترس شغلی،نمره ای است که ازپرسشنامۀ استرس شغلی به دست می آید.
مدیران مدارس: به افرادی اطلاق می شود که با ابلاغ رسمی مدیریت آموزش و پرورش به سمت مدیر یکی ازمدارس مقاطع (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) منصوب شده اند و در حال حاضر و براساس جنسیت مدیر مدارس ناحیه یک شهر شیراز می باشد.

2-1 مقدمه
اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسانها، دولتها و ملتها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بُعد اقتصادی ـ معیشتی انسانها مربوط میشود، ولی با بُعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد. رضایت شغلی حوزهای است که در آن دیدگاه های روانشناختی اجتماعی، جامعه شناختی، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفتهاند. امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه میدهند. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان میباشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مورد معامله

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر کسی به شغل خود علاقهمند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاریاش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. به عکس، اگر کسی از حرفهاش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی میشود و هم کارش بینتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد(میر دریکوندی، 1379).
رضایت شغلی در مجموع، احساس مطبوع، مثبت و خوشایندی است که فرد از شغل خود دارد. بیشتر دانشمندان بطور کلی عوامل اجتماعی، محیط کار و نقش کار را در رضایت شغلی مؤثر میدانند همه نظریههای رضایت شغلی به نحوی به تأمین نیازهای افراد، مادی یا روانی اهمیت میدهند و توجه به خواستها و انتظارات شاغل را مهم میدانند.
از گزارشها و آمار چنین بدست میآید که در کشور ما، مسأله شغل، رضایت شغلی و جوانب آن هنوز بصورت کارشناسانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. از سوی دیگر، طبق اظهار نظرها، کم کاری در کشور، به وفور مشاهده میشود، تا جایی که بعضی میگویند: میزان کار مفید و روزانه در ایران قریب نیم ساعت است.
امروزه که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام الهی ـ اسلامی نوپا و منحصر به فرد در جهان ادعا دارد خواهان پیاده کردن عدالت انسانی ـ اجتماعی است، ضروری به نظر میرسد که محققان مسلمان در زمینه شغل و اشتغال دست به تحقیقات گسترده و دقیق بزنند(میر دریکوندی، 1379).
فشار روانی در صورتی که کم باشد بصورت یک نیروی انگیزشی عمل میکند و باعث افزایش کار میشود. اگر فشار روانی زیاد باشد اختلالهایی را در عملکرد فرد ایجاد میکند. فشارهای ناشی از شغل نوعی فشار روانی است و باعث نارضایتی در شغل میشود و تأثیر منفی بر زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی میگذارد.
یکی از عوارض فشارهای ناشی از شغل فرسودگی شغلی است. واژه فرسودگی برای توصیف پاسخهایی است که آدمی در برابر فشارهای روانی از خود بروز میدهد. فرسودگی شغلی یک حالت خستگی مفرط است که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی میشود(فرید نبرگر، 1975).
به نظر مسلش و جکسون (1981). فرسودگی شغلی یک سازه چند بعدی است و شامل خستگی عاطفی، خود گمکردگی و احساس عدم موفقیت میشود.
بین فشارهای روانی و فرسودگی شغلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. فشارهای روانی وقتی رخ میدهد که عدم تعادل بین مطالبات و خواستههای محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد.
هر چه مطالبات و خواستههای محیطی افزایش یابد و توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد فشار روانی ایجاد میشود و باعث تجربه منفی در فرد و فرسودگی شغلی میگردد. در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار روانی پدید میآید(فاربر، 1983).
فشار روانی برخی از مشاغل نسبت به مشاغل دیگر بیشتر است. مدیران آموزشی غالباً بیشترین فشار روانی را تحمل میکنند. این گروه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید در جهت تحقق اهداف سازمان آموزشی و نیازها و انتظارات اعضاء حرکت کنند. تحقیقات مدیریتی، مدیریت میانی را به عنوان پر فشارترین پست سازمانی تعیین نموده است. مدیریت آموزشی مسئولیتی کلیدی را برای اصلاح و بهبود کار مدارس دارد و یک پست مدیریت میانی بین مدیر منطقه، معاونین با دبیران و دانش آموزان است. با توجه به فشاری که بر این مدیر میانی وارد میشود احتمال بروز فرسودگی شغلی در آنان بالاست(مزر، 1987).
اگر کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای باشد که خواستهای محیط کار بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آن بر آید استرس شغلی نامیده میشود. این تعریف به بافت روابط فرد با محیط نظر دارد و این امکان را بوجود میآورد تا بتوانیم سهم هر یک از ویژگیهای فردی شاغل، شرایط کار و تأثیر آنها را در پدید آوردن استرس شغلی بیان کنیم(رندال آر. اس. خواجهپور، 1380).
در این فصل به ادبیات تحقیق که شامل دو بخش میباشد: الف) مبانی نظری، ب) پیشینه عملی تحقیق میپردازیم.

2-2 رضایت شغلی
2-2-1 تعاریف رضایت شغلی
میردریکوندی (1379) به بیان چند تعریف از رضایت شغلی می پردازد:
جورج و جونز (1999) رضایت شغلی را مجموعه ای از احساسات و باورها می دانند که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.
شفیع آبادی (1376) معتقد است رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.
هل ریگل و وودمن (1996) رضایت شغلی را حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغلی یا تجارب شغلی می دانند، مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعهی آنها رادر نظر گرفت.ازجمله این عوامل می توان به صفات کار و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود.
رابینز (1380) رضایت شغلی و نگرش کلی فرد درباره کارش می داند.
رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات، نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند(مهدوی و روحی عزیزی، 1379).

2-2-2 تاریخچه رضایت شغلی
تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی درسال 1935 توسط “رابرت هاپاک انجام شد.وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی،هشدارداده وآن رابه عنوان ترکیبی ازموارد روانشناختی، فیزیولوژیکی و محیطی تعریف کرد که باعث می شودشخص اظهارنمایدکه “من از شغل خودرضایت دارم”(عباس زاده،1380).
بعدازجنگ جهانی دوم شناخت عواملی که می تواندموجب رضایت شغلی وتشویق افراد به کار شود، بیش از پیش موردتوجه قرارگرفت. مطالعات انجام گرفته پیرامون رضایت شغلی درسطح جهانی نشان می دهد که تاقبل ازدهۀ 1920 تحقیق دربارۀ این مهم درمدیریت صنعتی و بویژه درمهندسی صنایع وهمزمان با شیوۀ مدیریت علمی فردریک تیلور(1915-1856) در مورد عواملی مانند امنیت شغلی، انگیزه و رغبت و عوامل محیطی صورت گرفته است. در دهه های 1920و1940 باشیوۀ مدیریت نهضت روابط انسانی،توجه بیشتری به گروه همکاران،گروه های غیررسمی نظارت وسرپرستی درتعیین میزان رضایت شغلی معطوف شد،که می توان به تحقیقات هاثورن ودیکسون درکارخانۀ وسترن الکتریک آمریکا توسط التون مایور(1932)ورتایس برگراشاره نمود.درسالهای(1950-1970)،شغل به عنوان عامل تعیین کننده درایجادرضایت شغلی موردتوجه قرارگرفت.درسال 1952،واکروگیست نتیجۀ مطالعۀ انجام شده برروی 180نفرازکارگران کارخانه های مونتاژاتومبیل دیترویت رامنتشرکردند.هدف ازانجام این مطالعه ارزیابی میزان رضایت کارکنان ازابعاد مختلف شغل بود.کارگران نشان دادند که به طرزقابل قبولی ازچیزهایی مانندحقوق،شرایط کاری وکیفیت وسرپرستی احساس رضایت می کنندوعدم رضایت خودراباکاری که درعملاً انجام می دادند بیان کردند(عباس زاده ،1380).

2-2-3 ابعاد رضایت شغلی
درسال 1969،چندین محقق وصاحب نظرازجمله اسمیت،کندال وهالین استدلال کردند که رضایت ازشغل درواقع ،معرف چندگرایش مرتب

دیدگاهتان را بنویسید