پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری الکترونیک، دانشگاهها، آموزش از راه دور، دانشجویان

یادگیری الکترونیکی ۳۰
شکل ‏۲-۸: مدل مسیر “شین و کیم” ۳۱
شکل ‏۲-۹: مدل “ونسترا، دی و هرین” برای ماندگاری دانشجویان مهندسی ۳۲
شکل ‏۲-۱۰: اجزاء سیستم آموزش هوشمند مبتنی بر وب ۴۳
شکل ‏۲-۱۱: نورون بیولوژیک ۵۱
شکل ‏۲-۱۲: پرسپترون ۵۲
شکل ‏۲-۱۳: پرسپترون چند لایه ۵۲
شکل ‏۲-۱۴: فرایند یادگیری شبکه های پس انتشار ۵۳
شکل ‏۲-۱۵: مدل مسیر پیشنهادی پژوهش حاضر ۸۸
شکل ‏۴-۱: آزمون مدل ساختاری اولیه ۱۴۴
شکل ‏۴-۲: مدل ساختاری معنی دار ۱۴۶
شکل ‏۵-۱: عوامل زمینه ساز عدم مشارکت در کلاس مجازی ۲۰۶
شکل ‏۵-۲: نمونه خروجی الگوریتم M5rules بر حسب مشخصه های پرسشنامه ای ۲۰۸
شکل ‏۵-۳ : نمونه خروجی الگوریتم J48 بر حسب مشخصه های پرسشنامه ای ۲۱۰
فهرست نمودارها
نمودار ‏۴-۱: مقایسه معدل مقطع قبل، ترم اول و کل ۱۱۸
نمودار ‏۴-۲: مقایسه میانگین متغیرهای پرسشنامه ای ۱۱۸
نمودار ‏۴-۳ : کارآیی مدل های رگرسیونی در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها ۱۷۲
نمودار ‏۴-۴: کارآیی مدل های رگرسیونی در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها بدون معدل ترم اول ۱۷۳
نمودار ‏۴-۵: کارآیی مدل های رگرسیونی در مرحله آموزش و تست با مشخصه های پرسشنامه ای ۱۷۴
نمودار ‏۴-۶: کارآیی مدل های رگرسیونی در مرحله آموزش و تست با مشخصه های ورودی ۱۷۴
نمودار ‏۴-۷: کارآیی مدل های طبقه بندی در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها ۱۷۶
نمودار ‏۴-۸ :کارآیی مدل های طبقه بندی در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها بدون معدل ترم اول ۱۷۷
نمودار ‏۴-۹: کارآیی مدل های طبقه بندی در مرحله آموزش و تست با مشخصه های پرسشنامه ای ۱۷۸
نمودار ‏۴-۱۰: کارآیی مدل های طبقه بندی در مرحله آموزش و تست با مشخصه های پرسشنامه ای ۱۷۹
۱. فصل اوّل (کلیات پژوهش)
۱-۱ مقدمه
سرعت توسعه و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات با سایر فناوریها قابل قیاس نیست. در مقام مقایسه، بعد از اختراع رادیو ۳۸ سال طول کشید تا ۵۰ میلیون نفر از آن استفاده کنند، این مدت برای تلویزیون ۱۳ سال و برای رایانههای شخصی ۱۶ سال طول کشید. در حالی که این مدت زمان برای پذیرش و به‌کارگیری اینترنت ۴ سال بوده است (هنری، کوک و مونتز۱، ۱۹۹۷ به نقل از ولش۲،۲۰۰۷). این توسعه سریع و چشمگیر عرصههای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات را تحت تأثیر خود قرار داده است. عرصه تعلیم- تربیت و تربیت نیروی انسانی نیز از این تحولات بینصیب نمانده است. آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مدیریت شده توسط رایانه، آموزش به کمک رایانه، آموزش مبتنی بر وب، کارآموزی مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری ارتقاء داده شده توسط وب، خودآموزهای مبتنی بر وب، سیستمهای آموزشی مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر اینترنت، یادگیری بر خط، یادگیری مجازی و مفاهیمی از این قبیل هر چند تفاوتهای اندک و بعضاً قابل توجهی با هم دارند، اما همگی مفاهیمی هستند که در دهه اخیر به شدت در نظامهای آموزشی به چشم میخورند. تمام این مفاهیم زیر پوشش چتر بزرگ‌تر یادگیری الکترونیکی قرار میگیرند (آناهینا۳، ۲۰۰۵). این آموزشها با شعارهایی چون فرصتهای برابر آموزشی، ارتقاء کیفیت آموزشی، یادگیری در هر زمان و هر مکان، نوید تحول شگرفی را در نظامهای آموزشی می‌دهد.
یادگیری الکترونیکی به سرعت در حال توسعه کمی است. به گزارش اَمبینت این سایت۴ (۲۰۱۱) – یکی از معتبرترین نهادهای آماری مربوط به یادگیری الکترونیکی- ارزش تولیدات و خدمات یادگیری الکترونیکی تا سال ۲۰۱۰ به ۳۲.۱ میلیارد دلار رسیده است. نرخ رشد مرکب سالانه، طی پنج سال ۹.۲% گزارش شده است؛ پیشبینی میشود این درآمد تا سال ۲۰۱۵ به ۴۹.۹ میلیارد دلار برسد. هر چند در گزارش مذکور، آمار مربوط به ایران ذکر نشده است اما پیشبینی شده، آسیا بعد از آمریکا دومین مصرف کننده تولیدات و خدمات یادگیری الکترونیکی باشد. هند، چین و مالزی به ترتیب بزرگ‌ترین بازار جهانی در آسیا محسوب میشوند. “چاینا ایجو۵” در چین با ۳۱۱ هزار دانشجوی آنلاین بعد از دانشگاه فونیکس دومین دانشگاه آنلاین جهان محسوب میشود. “چاینا کَست۶” با بیش از ۱۴۳ هزار دانشجوی آنلاین در کنار دانشگاه “ایدکُن۷” برزیل، سومین دانشگاه الکترونیکی جهان محسوب میشود (امبینت این سایت،۲۰۱۱). آمار منتشره آموزش از راه دور آمریکا در سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ نشان دهنده این است که ۶۶% از تمام مراکز آموزش عالی این کشور، آموزش خود را به روش از راه دور ارائه میکنند. اهمیت توجه به آموزشهای الکترونیکی زمانی مشخص میشود که ۷۷ درصد این دانشگاهها آموزش خود را به روش برخط و ۱۲% به روش آموزش تلفیقی و فقط ۱۲% از دانشگاهها آموزش خود را در قالبهای قدیمی آموزش از راه دور (مکاتبهای) ارائه میکنند. این بدان معنا است که حدود ۹۰% از مراکز آموزش عالی آمریکا از یادگیری الکترونیکی در سیستم آموزش از راه دور خود استفاده میکنند (مرکز ملی آمار آموزشی آمریکا۸، ۲۰۰۸). این آمار توسعه چشمگیر فقط مربوط به آمریکا نمیشود بلکه کشورهایی مانند استرالیا به دلیل سابقه زیاد در آموزش از راه دور و پراکندگی جغرافیایی به وفور از آموزشهای الکترونیکی استفاده میکنند.
توسعه آموزش عالی الکترونیکی در ایران نیز بسیار سریع است. بسیاری از دانشگاههای جامع ایران چون دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز، قریب به یک دهه است که اقدام به پذیرش دانشجو به روش الکترونیکی نمودهاند. از میان دانشگاههای فنی-مهندسی که پیشگامان این حوزه نیز به شمار میروند، میتوان به دانشگاه علم و صنعت ایران، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد. در کنار این دانشگاههای دولتی، چندین دانشگاه و موسسه آموزش عالی خصوصی نیز اقدام به پذیرش دانشجوی الکترونیکی کردهاند. مضاف بر این تعداد، در بسیاری از دانشگاهها، دانشجویان حضوری میتوانند یک یا چند درس خود را به روش الکترونیکی بگذرانند. در کنار این توسعه کمّی، کیفیت مهم‌ترین دغدغه و موضوع مورد سئوال محققان و پژوهشگران این حوزه است. کاسی۹ (۲۰۰۸) در این مورد آورده است: ارائه دروس آموزش عالی به صورت برخط نویدبخش است، اما نسبت به سایر روش‌هایی آموزشی قرن ۲۱، بیشتر مورد سوءظن و بدگمانی است. توسعه کمّی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک روش جدید آموزش از راه دور با چالش‌های فراوانی مواجه است. توجه به برخی از چالشها مخصوص کشورهای در حال توسعه و برخی نیز دغدغه مشترک تمام کشورها است. موضوعاتی مانند بومیسازی فناوریها و چالشهای حقوقی و قانونی و یا ضعف در شبکهها و زیرساختهای ارتباطی را میتوان چالش منحصر به کشورهای در حال توسعه دانست. یکی از چالشهای مشترک که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مدیریت یادگیری الکترونیکی با آن مواجه هستند مسئله بالا بودن شکست و افت تحصیلی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی است. این رساله در صدد پرداختن به این مهم است که در ادامه به بیان و مستند سازی این مسئله خواهیم پرداخت.
۱-۲ بیان مسئله
توانمندیها و قابلیتهای یادگیری الکترونیکی به حدی است که کمتر شک و شبههای در اثربخشی این فناوریها میرود. این نوع آموزشها علاوه بر اینکه تجارب یادگیری را غنی میسازند و سطح کیفی آموزشها را ارتقاء میدهند، زمینه عدالت آموزشی و فرصتهای برابر را برای آموزش همگان فراهم میآورند. فراهم نمودن فرصتهای برابر آموزشی در آموزشهای الکترونیکی قابلیتی، ستودنی است. یادگیری الکترونیکی این فرصت را فراهم میآورد تا افراد ناتوان و بازمانده از تحصیل با دسترسی به یک رایانه و خط اینترنت به آموزشی دست یابند که سایر هم سنخان آن‌ها در دانشگاه و مراکز آموزش حضوری از آن برخوردارند. مراکز آموزش الکترونیکی امروزی را می‌توان همانند اولین مدرسههایی دانست که پس از مکتبخانه توسعه یافتهاند. یک مرکز آموزش الکترونیکی عالی در عصر حاضر حکم دارالفنونی را در قرن ۲۱ دارد که سیستمی جدید، روشی متمایز و چالشهای خاص خود را دارد.
هر تغییری در مرحله گذار خود تا نهادینه شدن با مشکلاتی چون مقاومت مردم و مسئولین مواجه است. پذیرش تغییر در مواردی چون روش یادگیری دانشجویان، روش تدریس مدرسان، برنامهریزی درسی، روش‌هایی ارزشیابی و مدیریت، از جمله چالشهای پذیرش و موفقیت یادگیری الکترونیکی در جهان است. یکی از مهم‌ترین این چالشها بالا بودن میزان افت تحصیلی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی است به گونهای که در مبحث اهمیت پژوهش حاضر خواهیم دید، افت تحصیلی بین ۱۸ تا ۵۴ درصد گزارش شده است که این آمار به مراتب بیشتر از آموزشهای حضوری (متداول) است. این مشکل از اوان فراگیر شدن آموزشهای الکترونیکی در دانشگاهها توجه متخصصان و تصمیم گیران را به خود جلب کرده است. بدون شک یکی از دلایل افت تحصیلی بالا، نوپا بودن این نوع نظام آموزشی است و البته انتظار میرفت با گذشت زمان این افت کاهش یابد. نتایج تحقیقات که به اوایل قرن بیست یکم بر میگردد، نشان میدهد در مقوله افت تحصیلی دانشجو در یادگیری الکترونیکی تغییر چندانی حاصل نشده، این در حالی است که با توسعه زیرساختهای شبکهای، دسترسی به اینترنت برای یادگیرندگان و مدرسان به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ با این وجود، نه تنها افت تحصیلی دانشجویان کاهش نیافته است بلکه در برخی از پژوهشها، برخلاف انتظار با گذشت زمان میزان آن نیز بیشتر شده است (نگاه کنید به: پارک و چوئی۱۰، ۲۰۰۹).
مشکل افت تحصیلی در یادگیری الکترونیکی به دلایل مختلفی حائز اهمیت است و یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت این مقوله، تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی و ارتقاء اثربخشی و کارآمدی این نوع آموزش نوپا است. افت، ترک تحصیل یا تکرار پایهها هزینههای قابل توجهی بر مؤسسات آموزشی تحمیل میکند و از طرفی در صورتی که به ترک تحصیل منجر شود، معنایی جز اتلاف وقت و سرمایه نخواهد داشت.
افت تحصیلی در آموزشهای از راه دور از دیر باز، کانون توجه پژوهشگران این حوزه بوده است. برخی مواقع متخصصان و نظریه‌پردازان آموزش از راه دور به دلیل افت تحصیلی بالا در این نوع از آموزشها مورد انتقاد واقع شده‌اند، این پدیده و کاهش آن نیز به عنوان یکی از چالشهای پیش روی آموزشهای برخط مطرح است (رکدال۱۱،۲۰۰۴). به زعم برگ و هانگ۱۲ (۲۰۰۴) بیش از ۷ دهه است که مقوله ماندگاری دانشجو با جدیت پژوهش میشود. این پژوهشها منجر به نتایج مفیدی در زمینه عوامل زمینهساز و مرتبط با ماندگاری، شده است. تحقیقات مربوط به ماندگاری دانشجو بر مواردی از قبیل: نرخ دانشآموختگی، الگوهای ماندگاری دانشجو، الگوهای رفتاری فرسودگی دانشجو، روندهای تاریخی و عوامل روانی مرتبط با ماندگاری، متمرکز بوده است. محققان این حوزه در تلاشهایشان ابزارها و مدلهایی برای تبیین، سنجش و پیشبینی افت تحصیلی ارائه کردهاند. با وجود قدمت زیاد پرداخت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درموردحقوق ایران، قانون مدنی، پایان نامه، عقود معین

دیدگاهتان را بنویسید