پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری الکترونیک، دانشجویان، مدیریت زمان، حضور اجتماعی

دانلود پایان نامه

اقدام راهبردی میشود (زیمرمن، ۲۰۰۲). هر چند نظریه یادگیری خودگردان “استقلال” در یادگیری را نیز پوشش میدهد؛ اما آنچه از یادگیری خودگردان در حوزه آموزش الکترونیکی حائز اهمیت تشخیص داده شده است، توانایی مدیریت زمان است. مدیریت زمان یکی از حوزه های مهم یادگیری خودگردان است (زیمرمن،۲۰۰۸) لذا پژوهشهایی که بر اهمیت مدیریت زمان در موفقیت یادگیرنده الکترونیکی تاکید دارند، در طبقه نظریههای یادگیری خودگردان قرار داده میشوند. پژوهشگران معتقدند، یادگیرندگان الکترونیکی دارای مسئولیت‌های شغلی، خانوادگی و … هستند، بنابراین با مشکل عدم تعادل بین این مسئولیت‌ها و مسئولیت تحصیل الکترونیکی مواجه می‌شوند. اصل بنیادی بر اساس نظریه خودگردانی عبارت است از: هرچه توانمندی یادگیرنده الکترونیکی در مدیریت زمان بالاتر باشد، احتمال موفقیت او بیشتر است.
۳) نظریه تعامل: تعامل و اهمیت آن در تبیین موفقیت یادگیرنده از راه دور به ویژه یادگیرنده الکترونیکی حائز اهمیت بوده است. جدایی یادگیرنده از مدرس و موسسه آموزشی یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی آموزش‌های از راه دور و الکترونیکی است. به حداقل رساندن این فاصله و جدایی، یکی آرمان‌های نظریه‌پردازان آموزش از راه دور بوده است. تبادل از راه دور۳۲۲ ارائه شده توسط مور۳۲۳ یکی از قدیمی‌ترین نظریه های آموزش از راه دور است، هدف حذف این فاصله یا به حداقل رساندن آن را دنبال میکند. مور (۲۰۰۰) مفهوم دیالوگ را بهتر از تعامل می‌داند و اذعان می‌کند که این دو مفهوم بسیار شبیه یکدیگر هستند. او دیالوگ را تعامل یا مجموعه ای از تعاملات میداند که تأثیر مثبتی بر یادگیری افراد دارد. دیالوگ سازنده، هدفمند و ارزشمند است. بحث بیشتر درباره تعامل و اهمیت آن در این مقال نمی‌گنجد. پژوهشگرانی که به اهمیت تعامل در آموزش‌های از راه دور و الکترونیکی رسیدهاند، معتقدند: هر چه میزان و کیفیت تعامل بین یادگیرنده با محتوای الکترونیکی، مدرس و سایر یادگیرندگان بیشتر باشد، احتمال موفقیت یادگیرنده بیشتر است.
۴) نظریه استقلال: استقلال یادگیرنده، یکی مفاهیم قدیم و بنیادی در نظریههای آموزش از راه دور است. استقلال یادگیرنده در نظریه تبادل از راه دور نیز مفهومی بنیادین است (مور، ۲۰۰۰). بوید۳۲۴(۱۹۶۶) یادگیرند? مستقل را کسی میداند که میتواند به تنهایی و بدون نیاز به دخالت فرد دیگری با موضوع درسی مواجه شود (بوید، ۱۹۶۶ به نقل از مور، ۲۰۰۰). استقلال یادگیرنده بر میزان تبحر یادگیرنده در یادگیری مستقلانه موضوع یادگیری مبتنی است. در آموزش‌های از راه دور و الکترونیکی نتایج تحقیقاتی که اهمیت استقلال یادگیرنده را برای موفقیت یادگیرنده الکترونیکی ثابت کردهاند؛ بر این اصل معتقدند که هر چه استقلال یادگیرنده بیشتر باشد احتمال موفقیت او در تحصیل الکترونیکی بیشتر است.
۵) نظریه مرکز کنترل۳۲۵: این نظریه بر نظام اعتقادات فرد مبتنی است. اینکه فرد نتایج و دستاوردها را تا چه حد مربوط به خود و تا چه حد مربوط به دیگران میداند، مرکز کنترل فرد را میسازد. یادگیرندگان دارای مرکز کنترل بیرونی علل موفقیت یا عدم موفقیت خود را به عواملی چون شانس، قضا و قدر و یا اعمال دیگران چون مدرس نسبت میدهند. حال اینکه افراد دارای مرکز کنترل درونی علل موفقیت یا عدم موفقیت خود را به خودشان نسبت می‌دهند (روتر۳۲۶، ۱۹۶۶ به نقل از لوی، ۲۰۰۷). نتایج پژوهشهای حوزه آموزش الکترونیکی که به اهمیت نظریه مرکز کنترل تاکید دارند؛ بر این اصل معتقدند که هر چه مرکز کنترل یادگیرنده درونی باشد، احتمال موفقیت او در آموزش الکترونیکی بیشتر است.
۶) بار شناختی۳۲۷: بر اساس نظریه بار شناختی، فرایند یادگیری با فعالیت حافظه کاری آغاز می‌شود. حافظه کاری کوتاه مدت، دارای ظرفیت محدود بوده و به طور همزمان مقدار محدودی از اطلاعات را میتواند پردازش کند. یادگیری موضوعات پیچیده و فنی نیازمند ساخت مدل ذهنی یا طرحواره درباره موضوع مد نظر است، این طرحوارهها طی زمان‌های مختلف در ذهن انسان ساخته میشوند. مواد و موضوعات جدید به این طرحوارهها اضافه میشوند (اسمیت، ۲۰۰۶). بر اساس نظریه بار شناختی یادگیرنده الکترونیکی در آغاز دوره تحصیلی خود، علاوه بر یادگیری موضوع درسی، باید طرحوارههایی در مورد نحوه یادگیری کار با سامانه مدیریت یادگیری و کار با فناوری را نیز بسازد. عدم وجود این طرحوارهها باعث بالا رفتن تراکم و حجم حافظه کاری یادگیرنده الکترونیکی میشود. حجم بالای بار شناختی و نبود طرحواره باعث ترک تحصیل زود هنگام یادگیرنده در آموزش الکترونیکی میشود. این نظریه بیشتر، شکست تحصیلی زود هنگام یادگیرنده را تبیین میکند. بر اساس نظریه بار شناختی این اصل نتیجه گیری میشود که: هر چه در آغاز تحصیل دانشجو در سیستم الکترونیکی، موضوعات یادگیری حجم کمتری داشته باشند، احتمال موفقیت دانشجو بیشتر است.
۷) نظریه حضور اجتماعی۳۲۸: یکی از زیر مجموعههای نظریه ارتباطات است. این نظریه معتقد است حیاتیترین مشخصه رسانههای ارتباطی، “حضور اجتماعی” آن است. حضور اجتماعی به درجه بارز بودن فرد در تعاملات رسانهای و به تبع آن وابستگیهای میان فردی اشاره دارد (شورت، ویلیام و کریستی،۳۲۹۱۹۷۶ به نقل از کین ۲۰۰۸ ). همان‌گونه از این توصیف بر میآید، نظریه حضور اجتماعی بیشتر بر توانمندی ایجاد تعامل گروهی و روابط میان فردی رسانههای الکترونیکی تاکید دارد که در فرایند آموزش الکترونیکی به کار میرود. این نظریه بر به حداقل رساندن انزوا و تنهایی یادگیرنده در فرایند یادگیری الکترونیکی تاکید دارد. نظریه حضور اجتماعی تا حد زیادی با نظریه “یکپارچگی اجتماعی” دورکیم همپوشانی دارد. بر اساس نظریه حضور اجتماعی این اصل قابل استنتاج است که: هر چه حضور اجتماعی و روابط میان فردی یادگیرنده در فرایند یادگیری الکترونیکی بیشتر و بهتر باشد، احتمال موفقیت یادگیرنده الکترونیکی بیشتر است.
بر اساس پیشینه پژوهشها و متغیرهای مرتبط با موفقیت و عدم موفقیت دانشجویان در تحصیل الکترونیکی مدل مسیر شکل ‏۲-۱۵ در این پژوهش آزمون خواهد شد:
تبیین مدل ارائه شده بر اساس پیشینه پژوهشها :
متغیرهایی که با وضعیت تحصیلی دانشجو مرتبط بودهاند را جهت تسهیل فهم مدل میتوان در چند خوشه قرار داد:
* دموگرافیک: شامل متغیرهای جمعیتی میشود که در این بررسی عبارتند زا: جنسیت، سن و وضعیت تأهل.
* پیشینه تحصیلی: شامل متغیرهای مربوط به وضعیت تحصیل دانشجو قبل از ورود به دوره الکترونیکی میشود که در این پژوهش، فاصله بین دو مقطع تحصیلی و معدل مقطع قبل مد نظر است.
* اقتصادی- اجتماعی: این متغیرها شامل ترکیب وضعیت اجتماعی و اقتصادی یادگیرندگان است که در این پژوهش، وضعیت اشتغال، سکونت و تأمین کننده هزینه تحصیل مد نظر است.
* روانی- فنی: متغیرهایی را شامل میشود که هم جنبه روان‌شناسانه و هم جنبه فناورانه دارند که در پژوهش حاضر عبارتند از: اطمینان رایانهای، اضطراب امتحان، مرکز کنترل و استقلال در یادگیری.
* رسانهای: شامل متغیرها و زیرساختهای ارتباطی و استفاده از رسانهها برای یادگیری است. در پژوهش حاضر دسترسی به اینترنت، رایانه قابل حمل و استفاده از تلفن همراه برای اهداف یادگیری را در بر می‌گیرد.
* تجارب یادگیری الکترونیکی: شامل مجموعه تجاربی است که دانشجو پس از تعامل با سیستم یادگیری الکترونیکی بدست میآورد. عادت به یادگیری الکترونیکی، معدل اولین ترم تحصیل و رضایتمندی تحصیلی جزء این دسته از متغیرها هستند.
* مدیریتی: شامل مهارتهایی را میشود که یادگیرنده برای مدیریت زمان و نحوه مطالعه خود از آن استفاده میکند. توانایی مدیریت زمان و خودنظمدهی جزء این دسته از متغیرها محسوب میشوند.
در ادامه ارتباط بین زیر متغیرها و اهمیت آن‌ها مورد بحث قرار میگیرد:
در ارتباط با متغیرهای دموگرافیک، در مورد جنسیت، پژوهش جون (۲۰۰۵) نشان داده، افت تحصیلی مردان بیشتر از زنان است. البته رابطه مستقیم بین جنسیت و افت تحصیلی دانشجویان را به سختی میتوان تبیین علمی کرد. نتیجه تحقیق کینگ یی و همکارانش (۲۰۰۹) به ارتباط بین جنسیت و اطمینان رایانهای اشاره دارد و در تحقیق اگزنوس، پیراکیز و پینتلاس (۲۰۰۲) جنسیت با رضایت تحصیلی مرتبط بوده است. با توجه به فرهنگ ایران که خانم‌ها کمتر مسئولیت اشتغال را دارند، به نظر می‌رسد، جنسیت با اشتغال نیز در ارتباط باشد و این ارتباطات ممکن است به طور غیر مستقیم با عدم موفقیت فرد مرتبط شود. رابطه بین سن و افت تحصیلی در پژوهش اگزنوس، پیراکیز و پینتلاس (۲۰۰۲) و موسه جر (۲۰۰۳) نیز تحقیق شده است. سن بالا با اشتغال به طور منطقی در ارتباط است و به طور منطقی انتظار می‌رود افراد شاغل با مشکل زمان و مدیریت زمان برای مطالعه مواجه باشند. قاعدتاً انتظار می‌رود سنین بالاتر، متأهل بوده و مشغله زندگی در زمان مطالع? آن‌ها تأثیرگذار باشد. مجموعه ارتباطات موجود بین متغیرهای روانی- فنی، مدیریتی و تجارب یادگیری الکترونیکی با متغیرهای دموگرافیک بر اساس توضیحات فوق در مدل قابل تبیین است که نیازمند بررسی میدانی در ایران است.
فاصله بین دو دوره هر چه بیشتر باشد، میزان افت تحصیلی کمتر است (موسه جر، ۲۰۰۳). به نظر میرسد هر چه فاصله بین تحصیل قبلی (حضوری) با دوره الکترونیکی بیشتر باشد، انتظار میرود انگیزه تحصیل دانشجو بیشتر و رضایت‌مندی او بالاتر باشد. از آنجا که عادت به درس خواندن حضوری در دانشجویانی که بلافاصله در دانشگاه قبول می‌شوند بیشتر است، دلایل فوق زمینهساز ارتباط مستقیم بین متغیرهای مربوط به پیشینه تحصیلی با تجارب یادگیری الکترونیکی است که البته بررسی بیشتر را میطلبد.
در مورد متغیرهای اقتصادی- اجتماعی، وضعیت سکونت و نزدیکی بین محل سکونت و دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در تحقیق اینان، یوکسل ترک و گرانت (۲۰۰۶) و یو و همکاران (۲۰۱۰) ثابت شده است. به نظر میرسد دانشجویان مقیم در شهری که دانشگاه در آن واقع است به دلیل برخورداری بیشتر از تعاملات حضوری از یک طرف و دسترسی به اینترنت با سرعت و پهنای باند بیشتر از طرف دیگر افت تحصیلی کمتری داشته باشند؛ لذا در مدل ارائه شده بین متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و رسانهای ارتباط وجود، دارد. متغیر هزینه تحصیل به عنوان عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان الکترونیکی در تحقیق ویلینگز و جانسون (۲۰۰۴) و یوکسال ترک و اینان (۲۰۰۶) ثابت شده است. انتظار میرود دانشجویانی که خود هزینه تحصیل را فراهم میکنند، رضایتمندی کمتری داشته و به دلیل اشتغال وقت کمتری برای مطالعه اختصاص دهند، لذا در مدل ارائه شده بین متغیرهای اقتصادی- اجتماعی با مدیریتی و تجارب یادگیری الکترونیکی ارتباط وجود دارد.
در مورد متغیرهای روانی- فنی، دانشجویانی که

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تصمیم گیری چند معیاره

دیدگاهتان را بنویسید