پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری الکترونیک، دانشجویان، عوامل موثر، پیشرفت تحصیلی

به قرار زیر است:
ویژگیها: این عامل بر اهمیت برخی متغیرهای دموگرافیک چون سن، جنس، وضعیت اشتغال و پیشینه تحصیلی دانشجو مبتنی است. به اعتقاد “کمبر”، ممکن است تأثیر مستقیم این متغیرها بر افت تحصیلی دانشجو کم باشد، اما تأثیر غیر مستقیم معنی داری خواهند داشت.
عامل التزام به هدف: این عامل بر اهمیت انگیزش در ادامه تحصیل تاکید دارد. در این مدل انگیزش شامل انگیزه بیرونی و انگیزه درونی برای ادامه تحصیل می‌شود و تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک قرار می‌گیرند.
متغیرهای آکادمیک: شامل تمام متغیرهای مربوط به موسسه آموزشی می‌شود. عواملی چون بستههای آموزشی، تعاملات و حمایتهای موسسه آموزشی در این دسته قرار می‌گیرند.
محیط اجتماعی و شغلی: نظر به اینکه اغلب دانشجویان در سیستمهای آموزش از راه دور شاغل تمام وقت هستند، مسئولیتهای شغلی و خانوادگی آن‌ها بر وضعیت تحصیلیشان تأثیر به سزایی دارد. میزان حمایت خانواده و محیط کار، مصادیقی از متغیرهای مربوط به محیط اجتماعی و شغلی است.
یکپارچگی تحصیلی و اجتماعی: یکپارچگی اجتماعی به میزان تطابق دانشجو با بافت اجتماعی زندگی در دانشگاه مورد مطالعه تاکید دارد. به عبارتی دانشجو چقدر توانسته است خودش را با محیط اجتماعی دانشگاه انطباق دهد. یکپارچگی یا تطابق تحصیلی نیز به میزان انطباق دانشجو با روش‌هایی یاددهی-یادگیری و تعاملات تحصیلی در دانشگاه اشاره دارد.
تحلیل هزینه فایده: این تحلیل قبل از ترک تحصیل توسط دانشجو انجام میگیرد. دانشجو تصمیم میگیرد؛ آیا وقت و هزینهای که برای ادامه تحصیل میگذارم با توجه به عوایدی که خواهد داشت، مقرون به صرفه است یا خیر؟
* مدل بویلز۸۴برای آموزشهای از راه دور
شکل ‏۲-۴ :مدل مسیر “بویلز”
مدل بویلز (۲۰۰۰) از جمله مدلهای مسیر است، که برای آموزشهای از راه دور طراحی شده و تا حدی برگرفته از مدل “تینتو” است. این مدل سه مجموعه متغیر دارد: پیشینه و متغیرهای تعریف شده، متغیرهای محیطی و متغیرهای آکادمیک. این مدل هفت متغیر دیگر دارد که عبارتند از: خود پنداره تحصیلی، یکپارچگی تحصیلی، نتایج تحصیلی (معدل)، اندازه سازمان، یکپارچگی اجتماعی، نتایج روانی و سودمندی (بویلز، ۲۰۰۰، به نقل از برگ و هانگ ۲۰۰۴).
این مدل شباهت زیادی با مدل “کمبر” دارد با این تفاوت که در مدل “بویلز” نتایج و نمرات پیشرفت تحصیلی و پیامدهای روانی حاصل از تجربه تحصیل در آموزش از راه دور بر ماندگاری یا عدم ماندگاری دانشجو تأثیر میگذارد.
* مدل برنارد و هانگ برای ماندگاری دانشجو در یادگیری الکترونیکی
برنادر و هانگ (۲۰۰۴) پس از بررسی پیشینه پژوهشها و بررسی مدلهایی چون مدل “تینتو” و “بویل” بر پیچیدگی و درهم تنیدگی عوامل موثر بر افت تحصیلی در آموزش از راه دور اذعان دارند. این پژوهشگران عوامل موثر بر ماندگاری دانشجو را در سه دسته تلخیص میکنند. ۱) عوامل مربوط به فرد؛ ۲) عوامل مربوط به سازمان؛ ۳) عوامل وابسته به موقعیت. همان‌گونه که در شکل ‏۲-۵ مشاهده میشود، این سه دسته عوامل سه ضلع مثلث را تشکیل میدهند.
شکل ‏۲-۵:‏ مدل “برنارد و هانگ” برای ماندگاری دانشجو در یادگیری الکترونیکی
عوامل مربوط به فرد: شامل متغیرهای دموگرافیک، متغیرهای فردی (چون: مهارت و توانایی‌های تحصیلی، انگیزه) و پیشینه تحصیلی میشود.
عوامل مربوط به سازمان: به موسسه یا سازمان ارائه دهنده آموزش الکترونیکی اشاره دارد. عواملی چون ساختار سازمانی، چشم انداز و مأموریت سازمان بر این دسته از عوامل تأثیرگذار هستند.
عوامل وابسته به موقعیت: شامل دو دسته تعاملات مربوط به موسسه (تعاملات بوروکراتیک، تعاملات تحصیلی و اجتماعی) و تعاملات خارج از موسسه (محدودیتهای مربوط به زندگی، کار و خانواده) میشود.
تشریح جزئیات مدل “برنارد و هانگ” از حوصله این بحث خارج است، این مدل که به زعم ارائه دهندگان آن جامع بوده و در عین حال نسبت به موقعیت حساس است. یک موسسه در راستای کاهش میزان افت، ضروری است. با توجه به سیستم ارائ? خود (برخط، تلفیقی و حضوری)، عوامل تأثیرگذار را در سه دسته عوامل شناسایی کرده و مداخلات لازم را برای کاهش افت انجام دهد.
* مدل بکِله۸۵ برای عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی
مدل بکِله از جمله مدلهایی است که برای موفقیت یادگیری الکترونیکی ارائه شده است. این مدل محدود به موفقیت دانشجو نیست. همان‌گونه که در دایره مرکزی شکل ‏۲-۶ مشاهده میشود، موفقیت در این مدل محدود به موفقیت تحصیلی دانشجو نیست، اما از آنجا که یکی از شاخصهای موفقیت، پیشرفت تحصیلی دانشجو است، در این گزارش پژوهشی به آن پرداخته می‌شود. منچاکا و بکِله (۲۰۰۸) اجزاء مدل را به قرار زیر تشریح کردهاند:
عوامل انسانی که به فهم، برداشت و توانمندی استاد و دانشجو از محیطهای یادگیری برخط اشاره دارد. انگیزش بالا، توانمندی بالا در کار با فناوری اطلاعات، نگرش و تجربه بیشتر در محیطهای یادگیری برخط، موجب موفقیت بیشتر خواهد شد.
عوامل مربوط به فناوری که به ویژگیهای تکنولوژی آموزشی اشاره دارد. دسترسی به انواع فناوریها در قالبهای مختلف و در زمینههای مختلف بر چگونگی، زمان، مکان و حتی آنچه که باید یاد گرفته شود، تأثیر می‌گذارد.
عوامل پداگوژیک که بر نحوه یادگیری و آموزش در محیطهای برخط اشاره دارد. از لحاظ نظری وقتی یادگیری موفقتر است که یادگیرنده محور، همیارانه، مسئله محور، فرایند محور و منعطف باشد.
عوامل مربوط به درس که به طراحی آموزشی دروس بر میگردد. سازمان درس، ارتباط درس با نیازهای دانشجو، اهداف و انتظارات شفاف و سایر عوامل از این حیث بر موفقیت یادگیری الکترونیکی تأثیر میگذارد.
عوامل مربوط به رهبری که به مدیریت و نقش رهبری در مدیریت فناوری اشاره دارد. عوامل مدیریتی به طور مستقیم چهار عامل دیگر را تحت تأثیر قرار میدهند، اما تأثیر مستقیمی بر موفقیت یادگیری الکترونیکی ندارد (منچاکا و بکِله، ۲۰۰۸، ص ۲۳۷).
شکل ‏۲-۶: مدل “بکِله” برای عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی
همان‌گونه که در شکل ‏۲-۶ مشاهده می‌شود، مدل بکِله عوامل مربوط به یادگیری الکترونیکی را بیشتر از سایر مدلها مورد توجه قرار داده است. این مدل بیش از آنکه یک مدل مسیر باشد و عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی را بر حسب تقدم و تأخّر شناسایی کند، چهارچوبی مفهومی برای عناصر موجود و مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی است.
* مدل ادامه تحصیل در یادگیری الکترونیکی۸۶
مدل ادامه تحصیل دانشجو در یادگیری الکترونیکی، توسط نیکولز۸۷(۲۰۰۸) ارائه شد. در این مدل بر اساس پیشینه پژوهشها مهم‌ترین متغیرهای پیشبین با ادامه تحصیل دانشجو مرتبط شدهاند. شکل ‏۲-۷ عناصر این مدل را نشان می‌دهد.
شکل ‏۲-۷: مدل ادامه تحصیل در یادگیری الکترونیکی
در مدل ارائه شده توسط “نیکولز”نگرش دانشجو به رایانه عنصری شناختی، رفتاری و عاطفی است که پذیرش و رضایت کار با فناوریهای رایانهای را موجب میشود. انگیزش درونی و بیرونی به اهمیت و عدم اهمیت تشویقها و جوایز بیرونی در دسترسی به اهداف به ویژه اهداف تحصیلی اشاره دارد. رضایتمندی تحصیلی نیز بر نگرش و رضایت دانشجو از تحصیل به روش الکترونیکی دلالت دارد. پیشینه تحصیلی شامل متغیرهایی چون معدل مقطع کارشناسی و آزمون توانمندی تحصیلی۸۸ دانشجو است.
آنچه که تحت عنوان مدل، توسط نیکولز ارائه شده، بیش از آنکه مدل باشد و ساختار عوامل و ارتباطات پیچیده بین متغیرها را در طول زمان لحاظ کند، نوعی چهارچوب تحقیقی است، که نقش پیشبین برخی متغیرها را در ادامه تحصیل دانشجو بررسی کرده است.
* مدل مسیر”شین و کیم۸۹” برای پیشبینی معدل و ماندگاری دانشجوی از راه دور
مدلی که شین و کیم (۱۹۹۹) ارائه و در دانشگاه باز کره آزمودهاند، مدلی است که بر یادگیرند? از راه دور و ویژگیهایی که باید داشته باشد، متمرکز است و کمتر بر موسسه آموزشی و عوامل محیطی تمرکز کرده است. شکل ‏۲-۸ نمودار مسیر این مدل را نشان می‌دهد.
شکل ‏۲-۸: مدل مسیر “شین و کیم”
حجم کاری در مدل “شین و کیم” بر میزان مشغله کاری دانشجو همزمان با تحصیل، دلالت دارد. یکپارچگی اجتماعی به میزان تعلق و احساس وابستگی دانشجو به موسسه آموزشی و میزان تشویق اطرافیان برای ادامه تحصیل اشاره دارد. انگیزه ادامه تحصیل۹۰ نیز به میزان انگیزش و علاقه فرد برای ادامه تحصیل و غلبه بر مشکلات آن اشاره دارد. میزان ساعاتی که دانشجو در طول و پایان ترم برای مطالعه دروس صرف کرده، زمان مطالعه است. یادگیری برنامه ریزی شده نیز به میزان برنامه ریزی و نظم در برنامه مطالعاتی دانشجو اشاره دارد.
* مدل “ونسترا، دی و هرین” برای ماندگاری دانشجویان مهندسی
ونسترا، دی و هرین (۲۰۰۹) برای پیشبینی ادامه تحصیل یا عدم ادامه تحصیل دانشجویان مهندسی در سال اول تحصیل، مدلی ارائه کردهاند. این مدل مبتنی بر مدل “تینتو” است و برای آموزش مهندسی ارائه شده است. از آنجا که در پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان مهندسی اهمیت دارد، این مدل و عناصر آن در شکل ‏۲-۹ ارائه شده است.
شکل ‏۲-۹: مدل “ونسترا، دی و هرین” برای ماندگاری دانشجویان مهندسی
توضیح متغیرهای پیش بین این مدل به قرار زیر است:
پیشرفت تحصیلی متوسطه: در این مدل، معدل مقطع متوسطه دانشجو و نمرات کلی ACT و SAT او متغیر مهم تلقی شده است. هر چه پیشینه تحصیلی فرد قویتر باشد، احتمال موفقیت و ادامه تحصیل بیشتر است.
مهارت‌های کمّی و تحلیلی فرد: از آنجا که دانش کمّی، تحلیلی و ریاضی برای دانشجوی مهندسی ضروری است، این عامل به عنوان یک متغیر مهم در مدل گنجانیده شده است. بنابراین نمره ریاضی فرد در آزمونهای ACT و SAT از متغیرهای مهمی محسوب میشوند.
عادت به مطالعه و یادگیری مستقل: حجم مطالب رشتههای مهندسی در ترم اولِ تحصیل بالا است؛ لذا عادت به مطالعه و میزان مطالعه دانشآموز در دوران تحصیل متوسطه از اهمیت بسزایی برخوردار است. توانایی یادگیری مستقل فرد، نیز با توجه به نقش تسهیل کننده استاد در این مدل، مهم تلقی شده است.
التزام فرد به اهداف تحصیلی و حرفه ای: دانشجویانی که به نحوی با حرفه مهندسی مرتبط هستند، التزام بیشتری به رشته خود داشته و انگیزه موفقیت بیشتری دارند. همچنین دانشجویانی که حرفه مهندسی را دوست دارند احتمال ادامه تحصیل بیشتری دارند.
اطمینان در مهارتهای کمّی: دانشجویانی که در پرسشنامههای خودسنجی، امتیاز بالایی به عزت نفس خود در مهارت‌های مهندسی دادهاند از انگیزه بالایی برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی برخوردار هستند، لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند.
التزام به دانشگاه ثبت نام کرده: اینکه دانشگاهی که انتخاب کردهاند، اولین انتخاب دانشجو بوده یا خیر، نشانی از التزام فرد به دانشگاه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، یادگیری الکترونیک، پیشرفت تحصیلی، آموزش از راه دور

دیدگاهتان را بنویسید