پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، بار شناختی، رگرسیون، رضایت تحصیلی

رضایت) پرداخته است. مدل ارائه شده توسط “جون” که بر اساس عوامل فوق بوده است، ۵۰% از دانشجویان موفق و ۹۶.۸% از دانشجویان مشمول افت را به درستی طبقهبندی کرده است. ضریب دقت کلّیِ مدل، ۸۴.۱% بوده است. سه متغیر جنسیت و تعداد دروسِ گذرانده الکترونیکی (دموگرافیک) و توجه (انگیزشی) همبستگی واقعی و معنیداری با افت تحصیلی داشتهاند. نتیجه این بررسی در مورد جنسیت نشان داده، احتمال افت مردان ۲۸.۵۴ بار بیشتر از زنان است. در مورد سوابق تحصیل برخط نیز این پژوهش نشان داده که هر چه تعداد دروس گذرانده بیشتر باشد، احتمال افت بیشتر است و این یافته با سوابق پژوهشی در تضاد است.
موریس، فینهگان و یو۲۰۷(۲۰۰۵) رفتار و فعالیتهای تحصیلی تعداد ۱۵۵ دانشجو را در سیستم آموزش نا همزمان دانشگاه جورجیا مورد تحلیل قرار دادهاند. داده‌های حاصل از فعالیت دانشجویان بر اساس لاگ آن‌ها، تعداد مشارکت و زمان مشارکت در سامانه آموزش در هشت طبقه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بین دو دسته دانشجویان دارای ریزش و موفق از نظر میزان فعالیت تفاوت معنا داری وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ۳۱% نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان با میزان مشارکت آن‌ها قابل تبیین است. سه متغیر از هشت متغیر به طور قابل توجهی معنادار بودند، این متغیرها عبارتند از: ۱) تعداد مشاهده پیامهای ارسال شده در فروم (۱۲% واریانس)؛ ۲) تعداد مشاهده صفحات محتوا (۱۸% واریانس)؛ ۳) ثانیههای صرف شده برای مشاهده صفحات بحث (۱۴% واریانس).
اسمیت (۲۰۰۶)، بررسی خود را بر انصراف از تحصیل زود هنگامِ دانشجویان در دروس برخط قبل از ثبت اولین تکلیف، متمرکز کرده است. به گزارش آمار موجود در دانشگاه باز انگلستان بیش از ۳۵% دانشجویان قبل از اینکه اولین تکلیف خود را ارسال نمایند، از تحصیل برخط انصراف می‌دهند. اسمیت بر اساس پیشینه پژوهشها علل انصراف دانشجویان را پیچیده و از عوامل متعدد فنی، شناختی، اجتماعی و روانی ناشی میداند. دو عامل حیاتی موثر بر افت از دید اسمیت بار شناختی۲۰۸ و مرکز کنترل است. اسمیت معتقد است، علت افت تحصیلی دانشجویان در روزهای اول، بالا بودن حجم بار شناختیِ دانشجویان در اوایل دوره برخط است. بالا بودن حجم بار شناختی به این معنا است که دانشجو در اوایل دوره با حجم قابل توجهی از مسائل مواجه است که باید خود را با آن تطبیق دهد یا آن‌ها را یاد بگیرد؛ برخی از آن‌ها عبارتند از: یادگیری کار با فناوری، یادگیری کار با سامانه مدیریت یادگیری، یادگیری موضوع درسی، تغییر عادات مطالعه و یادگیری معمول خود، ایجاد ارتباط و عادت به ارتباط از طریق رسانههای مبتنی بر رایانه. مجموعه تغییرات و محتویات فوق باعث بالا رفتن حجم بار شناختی و انصراف از تحصیل دانشجو میشود.
اینان، یوکسل ترک و گرانت۲۰۹(۲۰۰۶) در دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه، پژوهش خود را بر افت و موفقیت تحصیلی محدود نکردند. بلکه تأخیر در دانش آموختگی را نیز به عنوان متغیر وابسته بررسی کردهاند. تعداد ۱۴۶ دانشجو در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ثبت نامی و پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهایی مانند سن، جنس، وضعیت استخدام، برداشت از هزینههای تحصیل، محل تحصیل (آنکارا یا سایر شهرها) و مهارت رایانهای مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی نشان داد که ۳۰.۱% فارغ‌التحصیل با تأخیر،۳۴.۲% فارغ‌التحصیل به هنگام و ۳۵.۶% دانشجویان مشمول افت بودهاند. نتیجه این تحقیق در مورد سایر متغیرهای موثر در افت، تأخیر و فارغالتحصیلی نشان داد، تأخیر دانش آموختگیِ کسانی که در آنکارا هستند (بودن در محلی که دانشگاه واقع است) کمتر از دانشجویان سایر شهرها است و در سایر متغیرها تفاوت معنیداری مشاهده نشده است.
دوهرتی۲۱۰(۲۰۰۶) چهار عامل سبک یادگیری، ویژگیهای دموگرافیک، ارتباطات درسی و عوامل بیرونی را برای شناسایی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان در دروس مبتنی بر وب بررسی کرده است. نتیجه بررسی او در یکی از دانشگاههای لاس وگاس آمریکا نشان داده که دروس مبتنی بر وب برای دانشجویان پرمشغله که استعداد بیشتری برای افت دارند، جذاب است. نتایج تحلیل عوامل چهارگانه نشان داده مشکل مدیریت زمان و به تأخیر انداختن کارها اولین علتی است که باعث میشود یادگیرنده در دروس مبتنی بر وب افت داشته یا شکست بخورد. ناتوانی در دریافت بازخورد از استاد، یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل افت دانشجویان در این تحقیق شناسایی شده است.
کر، راینیرسون و کر۲۱۱(۲۰۰۶) در پژوهشی طولی طی مدت چهار سال به ساخت و اعتباریابی ابزاری برای آزمون موفقیت یادگیرند? برخط دست یافتند. بر اساس پیشینه مطالعاتی و تحلیل عاملی در ابزار مذکور پنج متغیر گنجانده شد: ۱) مهارتهای رایانهای؛ ۲) یادگیری مستقل؛ ۳) یادگیری وابسته؛ ۴) نیاز به یادگیری برخط؛ ۵) مهارت‌های تحصیلی (خواندن و نوشتن). نتیجه تحلیل رگرسیون در مورد متغیرهای فوق نشان داد، مهارتهای تحصیلی ۹% واریانس نمره پایانی را تبیین میکند. در مورد یادگیری مستقل نیز این پژوهش نشان داد، دانشجویانی که نمره یادگیری مستقل آن‌ها بالا بود، نمره پایانیِ بیشتری (موفق‌تر) داشتهاند.
یوکسال ترک و اینان۲۱۲ (۲۰۰۶) در دانشگاه فنی خاورمیان? ترکیه با استفاده از روش کمّی و کیفی به بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان در دوره آنلاین فناوری اطلاعات پرداخته است که دورهای چهار ترمه، معادل فوق دیپلم در ایران است. این پژوهشگران، افت تحصیلی دانشجویان را در دوره چهارم برنامه، ۳۵.۸۵% و دوره پنجم ۳۸.۶۴% و در دوره ششم ۳۳.۷۷ %گزارش کردهاند. نتیجه آمار فوق حاکی از متوسط افت تحصیلی ۳۶% برای این دور? آموزش الکترونیکی است. مهم‌ترین علل افت تحصیلی در این بررسی به ترتیب عبارتند از: اول) پیدا کردن زمان کافی برای مطالعه دروس؛ دوم) داشتن مشکلات شخصی؛ سوم) مدیریت مسائل مالی برنامه.
لوی۲۱۳(۲۰۰۷) در پژوهشی نقش مرکز کنترل۲۱۴و رضایت تحصیلی را در موفقیت یا افت دانشجویان در دروس الکترونیکی بررسی کرده است. در این پژوهش اطلاعات دموگرافیک، مرکز کنترل و رضایت تحصیلی دانشجویان در ۱۸ درس الکترونیکی در یکی از دانشگاه های آمریکا جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج اولیه این بررسی نشان داده از مجموع ۴۵۳ دانشجو، تعداد ۳۷۲ نفر دروس را تکمیل و ۸۱ نفر افت تحصیلی داشتهاند، این به معنای ۱۸ درصد افت تحصیلی در دروس الکترونیکی است. این در حالی است که در دروس حضوری میزان افت ۸ درصد بوده است. نتایج تحلیل واریانس روی داده های حاصل از پرسشنامهها در این پژوهش نشان داده که تفاوت معناداری بین دو گروه موفق و مشمول افت از نظر مرکز کنترل وجود نداشته است؛ از نظر رضایت تحصیلی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد به این معنا که دانشجویان موفق، رضایت تحصیلی بیشتری در دروس الکترونیکی داشتهاند.
هولدر۲۱۵(۲۰۰۷) برای پیش بینی ادامه تحصیل یا عدم ادامه تحصیل دانشجویان در دروس بر خط از متغیرهایی چون امید،۲۱۶ عوامل انگیزشی، محیطی و تحصیلی استفاده کرده است. این پژوهش با استفاده از پرسشنام? ۶۰ سئوالی، داده‌های ۲۰۹ دانشجوی ادامه دهنده و ۵۰ دانشجوی مشمول افت را بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان داد: دانشجویان ادامه دهند? تحصیلات برخط در نمرات پشتیبانی هیجانی (متغیر محیطی)، خودکارآمدی (انگیزشی)، مدیریت زمان و مطالعه (تحصیلی) نمره بالاتری داشتهاند. از نتایج قابل توجه پژوهش هولدر این است که نمره استقلال دانشجویان مشمول افت بیشتر از دانشجویان ادامه دهنده بوده است.
سان و همکارانش۲۱۷(۲۰۰۸) در بررسی علل افت تحصیلی یادگیرنده الکترونیکی بر اساس پیشینه پژوهشها، عدم رضایتمندی دانشجو را عامل حیاتی شکست دانشجویان شناسایی کردهاند. در این پژوهش علل موثر در رضایتمندی دانشجو مورد تحلیل قرار گرفت. این عوامل در شش طبقه قرار گرفتهاند:۱) یادگیرنده؛ ۲) مدرس؛ ۳) درس؛ ۴) فناوری؛ ۵) طراحی؛ و ۶) محیط. در مجموع ۱۳ متغیر با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. از مجموع ۱۳ عامل، شش عامل مهم در رضایت‌مندی دانشجویان رشته MBA عبارت بود از: ۱) اضطراب رایانهای ۲) نگرش اساتید نسبت به یادگیری الکترونیکی؛ ۳) انعطاف در دروس یادگیری الکترونیکی؛ ۳) کیفیت دروس الکترونیکی؛ ۴) برداشت از مفید بودن؛ ۵) برداشت از سهولت استفاده؛ ۶) تنوع در ارزشیابی و امتحان.
نیکولز (۲۰۰۸) در آمریکا به بررسی نقش ۱) نگرش دانشجویان به رایانه؛ ۲) انگیزش درونی و بیرونی؛ ۳) رضایتمندی؛ ۴) پیشینه تحصیلی؛ و ۵) وضعیت دموگرافیک دانشجو در پیشبینی ادامه دروس آنلاین پرداخته است. نمونه پژوهش ایشان ۸۷ دانشجوی رشته تربیت بدنی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد، معدل مقطع دبیرستان مهم‌ترین پیشبین است، و در مقام مقایسه، خانمها انگیزش درونی و بیرونی بیشتری نسبت به آقایان دارند.
هرنانز۲۱۸(۲۰۰۸) به شناسایی عوامل پیشبینی کننده موفقیت دانشجو در دروس برخط از دیدگاه مدرسین برخط پرداخته است. در این تحقیق پرسشنامهای بر اساس نظریه حضور اجتماعی و نظریه غناء رسانه۲۱۹تدوین و با استفاده از تحلیل عاملی اعتباریابی شده است. داده‌های ۱۹۲ مدرس برخط، جمع آوری شد. چهار عامل که ۴۸.۸ % واریانس را تبیین میکرد عبارتند از: ۱) بی واسطهگی۲۲۰؛ ۲) بی واسطهگی فناورانه۲۲۱؛ ۳) ارتباطات برخط و تعاملی بودن ۴) صمیمیّت۲۲۲. نتایج تحلیل عاملی نشانگر اهمیت حضور اجتماعی در مقابل نظریه غناء رسانه بوده است. نتیجه تحلیل رگرسیون، دو عامل از چهار عامل فوق را به عنوان پیشبین موفقیت دانشجویان از دید مدرسان شناسایی کرده است. این دو عامل ۱۱ درصد واریانس را تبیین میکند که عبارتند از: ۱) ارتباطات برخط و تعاملات ۲) بی واسطهگی. به طور خلاصه این پژوهش بر تأثیر حضور اجتماعی و عدم فاصله روانی بین مدرس و یادگیرنده و افزایش تعامل بین آن‌ها به عنوان عامل موثر در موفقیّت دانشجوی الکترونیکی از منظر مدرسین برخط تاکید میکند.
برنارد و همکارانش۲۲۳(۲۰۰۹) با استفاده از فرا تحلیل به بررسی نقش انواع تعامل در پیشرفت تحصیلی یادگیرنده از راه دور پرداخته‌اند. این پژوهشگران از بین یک هزار و ۳۴ پژوهش گزارش شده مربوط به سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ با توجه هدف پژوهش ۷۴ مورد را انتخاب کردهاند. تعامل در این پژوهش به سه دسته تقسیم شده است: ۱) تعامل یادگیرنده با استاد؛ ۲) تعامل یادگیرنده با یادگیرنده و ۳) تعامل یادگیرنده با محتوا. نتایج این فرا تحلیل حاکی ست، هر سه نوع تعامل نقش معناداری در پیشرفت تحصیلی یادگیرنده دارند. نتایج مقایسهای انواع تعامل نشان داد که اثر تعامل یادگیرنده- یادگیرنده و یادگیرنده -محتوا بر پیشرفت تحصیلی یادگیرنده به مراتب معنادارتر از تعامل یادگیرنده-مدرس است.
پارک و چوئی (۲۰۰۹) پژوهش خود را بر افت تحصیلی دانشجویان در کارآموزیهای برخط

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درموردشخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید