پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، رگرسیون، آموزش از راه دور، تحلیل عامل

پارکر نشان داد بیشتر دانشجویان مشمول افت تحصیلی، مرکز کنترل بیرونی داشتهاند و علت شکست خود را به عوامل بیرونی چون کار، خانواده، نبود تجهیزات کامپیوتری و … نسبت دادهاند. در مورد منبع تأمین کنند? هزینه تحصیل نیز افت تحصیلی با پرداخت هزینه توسط خود دانشجو قابل پیشبینی است تا سایر منابع.
گیلز۱۸۵(۱۹۹۹)، با استفاده از نمایه هدف گزینی آتمن۱۸۶، رابطه بین سبک هدف گزینی با ادامه تحصیل، در بیست درس دانشگاهی را بررسی کرده است. بیست و پنج متغیر پیشبین، انتخاب و با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل شده است. با شش دانشجو نیز به روش کیفی مصاحبه عمیق انجام شده است. سه متغیر پیشبینیِ شناسایی شده که در ۹۸ تا ۱۰۰ درصد موارد، قابلیت پیشبینیِ افت تحصیلی را داشتهاند. این سه متغیر عبارتند از : ۱) آیا دانشجویان به انتخاب درس دیگر برخط توصیه شده‌اند؟ ۲) آیا دانشجویان تکالیف درسی خود را در موقع مقرر ثبت کرده‌اند؟؛ ۳) “عمل کردن۱۸۷”(بر اساس نمای? هدف گزینی گاتمن). در فرایند مصاحبه عمیق نیز دانشجویان به مشکل ایجاد تعادل بین مسئولیتهای خانوادگی، کاری و دانشگاهی به ویژه در ترم‌های کوتاه تر اشاره کردهاند.
چیونگ۱۸۸(۲۰۰۱) در مقاله خود بر اساس پیشینه مطالعاتی برای افت دانشجویان در آموزش از راه دور سه دلیل را شناسایی کرده است:
* عدم انطباق بین علایق فرد با ساختار رشتهای که برای ادامه تحصیل انتخاب کرده است.
* عدم اطمینان به موفقیت در مطالعه و یادگیری از راه دور.
* رفع نیاز یادگیری و عدم علاقه به پایان رساندن دوره (رسیدن به اهداف خود).
چیونگ، از علل فوق این‌گونه نتیجه میگیرد که مهم‌ترین علت افت تحصیلی، کمبود انگیزه و یا از دست دادن انگیزه در طول تحصیل است. این محقق علل افت تحصیلی دانشجویان را بر اساس مدل طراحی آموزشی انگیزشی کلر۱۸۹ این‌گونه تفسیر میکند:
* محیط آموزشی برخط و ارائههای دروس برای دانشجویان آنقدر جذاب نیست که توجه آنان را بر انگیزد.
* آنچه که در محیطهای برخط یاد میگیرند به علایق و اهداف آن‌ها مرتبط نیست.
* آن‌ها مطمئن نیستند که یادگیرنده برخط موفقی خواهند بود.
* آن‌ها نسبت به محیط‌های یادگیری برخط رضایت‌مندی کمتری دارند.
چهار گزینه فوق مبتنی بر چهار سازه بنیادی در الگوی طراحی انگیزشی کلر است. این مفاهیم عبارتند از توجه، ارتباط، اطمینان، رضایت (ARCS190). این محقق پیشنهاد میکند مدرس در محیطهای برخط، سطح انگیزشی دانشجویان را به عنوان یک متغیر بیرونی مورد سنجش قرار دهد و آموزش خود را متناسب با سطح انگیزش یادگیرندگان تنظیم و ارائه نماید.
اگزنوس، پیراکیز و پینتلاس۱۹۱(۲۰۰۲) با بررسی پروفایل دانشجویان و مصاحبه با آن‌ها به بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان الکترونیکی پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آنان نشان میدهد، افت تحصیلی با به‌کارگیری ابزارهای فناورانه ارتباط نزدیک دارد، یعنی دانشجویان موفق بیشتر از کامپیوتر و پست الکترونیکی استفاده میکردهاند. بین افت و سن رابطه وجود دارد، به دلیل حجم بالا و تغییرات شغلی، میزان افت در سن ۲۹ تا ۳۵ سال بیشتر از سایر طبقات سنی است. بین افت تحصیلی و جنسیت رابطهای وجود ندارد؛ هر چند خانمها به شروع دروس رغبت چندانی ندارند اما بعد از شروع، نسبت به آقایان تعهد و التزام بیشتری به ادامه تحصیل دارند. افت تحصیلی با سابقه تحصیل در زمینه انفورماتیک و کامپیوتر ارتباط دارد، هر چه این سابقه بیشتر باشد افت کمتر است. دانشجویان در مصاحبه‌ها گزارش کردهاند مهم‌ترین علت افت تحصیلیشان ناتوانی در برآورد زمان لازم برای مطالعه دروس دانشگاهی و برداشتشان از میزان سختی دروس کامپیوتری است.
تلو۱۹۲(۲۰۰۲) به بررسی رابطه بین ماندگاری دانشجویان در سیستم آموزشی برخط با الف) فراوانی تعامل آموزشی؛ ب) نوع تعامل آموزشی؛ و ج) نگرش دانشجویان به تعامل در تجارب برخطشان، پرداخته است. علاوه بر این، نظر دانشجویان در مورد علت انصرافشان بررسی شده است. نتیج? بررسی نشان داده است که بین همکاری در فروم مباحثه و نرخ ماندگاری، رابطه مثبت وجود دارد. برداشت و نگرش دانشجویان به طور مثبتی با فراوانی تعامل بین دانشجو- مدرس و کاربرد روش‌هایی تعامل غیر همزمان (مانند فرومهای مباحثه و ایمیل) مرتبط است.
شین و گامون۱۹۳ (۲۰۰۲) در پژوهشی رابطه بین سبک یادگیری (مستقل، وابسته)، راهبردهای یادگیری و الگوهای یادگیری را با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی کردهاند. حجم نمونه این پژوهش ۹۹ دانشجو در دو درس زیست شناسی بوده است. نتیجه این تحقیق نشان داد، دانشجویان از راهبردهای یادگیری مختلفی برای حفظ و درک محتویات مهم درس خود استفاده میکنند. از نظر الگوهای یادگیری نیز مشخص شد، دانشجویان علاقه بیشتری دارند که نمرات خود را ببینند تا اینکه با هم‌کلاسی‌ها یا مدرس از طریق رایانامه، فرومهای بحث یا اتاقهای گفتگو ارتباط برقرار کنند. این بررسی نشان داد از بین متغیرهای سبک یادگیری، راهبرد یادگیری و الگوی یادگیری؛ راهبردهای یادگیری تنها متغیر معناداری بود که یک چهارم پیشرفت دانشجویان را در نمره نهایی تبیین میکرد.
هیوجز۱۹۴(۲۰۰۲)، موفقیت دانشجو در آموزش الکترونیکی و حضوری را بر اساس سبک یادگیری مقایسه کرده است. در این پژوهش از سیاهه سبک یادگیری کانفیلد۱۹۵برای سنجش سبک یادگیری ۵۸۶ دانشجوی حضوری و ۳۰۷ دانشجوی الکترونیکی استفاده شد. یافتههای این بررسی نشان داد: بین دو گروه حضوری و الکترونیکی بر اساس سبک یادگیری تفاوت فاحش وجود دارد. به عنوان مثال ۹۱ درصد دانشجویان حضوری که دارای سبک یادگیری اجتماعی هستند، دروس خود را با موفقیت به پایان رساندهاند، حال اینکه این میزان برای دانشجویان الکترونیکی ۲۰ درصد بوده است. نتایج بررسی دانشجویان الکترونیکی از موفقیت ۸۰ درصدی افراد دارای سبک یادگیری مستقل و موفقیت ۸۵ درصدی افراد با سبک یادگیری مفهومی مستقل۱۹۶حکایت دارد.
موسه جر۱۹۷(۲۰۰۳) در پژوهش خود که شبه تکراری۱۹۸از پژوهش آسبوم۱۹۹(۲۰۰۱) بوده، هفت عامل تأثیرگذار بر افت تحصیلی دانشجویان را به روش تحلیل عاملی استخراج و با هفت عامل مربوط به پیشینه ترکیب کرده است. برای تحلیل نقش پیشبین چهارده عامل در متغیر ملاک اتمام یا عدم اتمام کلاس مبتنی بر وب از روش تحلیل ممیزی استفاده شده است. نتیجه تحلیل عاملیِ این پژوهش نشان داده است GPA200(بالاتر)، محیط مطالعه۲۰۱(توانمندی مدیریت زمان)، سن (بیشتر)، مدت زمانی که از آخرین کلاس دانشگاهی گذشته است (مدت زمان بیشتری گذشته باشد) و آمادگی قبلی (کسانی که اطمینان داشتند، پیشینه آن‌ها را به خوبی برای آموزش مبتنی بر وب آماده کرده است) عوامل معنادار تفکیک کننده بین دانشجویان موفق و ناموفق بوده است. این پژوهش از تحقیق کیفی نیز بهره برده است و به طور تصادفی از ۲۲ دانشجو که در درس مبتنی بر وب، افتادهاند (ناموفق)؛ علت افت را با استفاده از مصاحبه، جویا شده است. نتیج? تحقیق کیفی این پژوهش نشان داد: دانشجویان اغلب در هفته اول از درس، خسته و نامید شدهاند و نتوانستند به مواد و برنامههای درسی خود دست یابند یا آن‌ها را دانلود و نصب نمایند. اغلب آن‌ها زمانی درس را ناقص گذاشتهاند که هنوز فرصتی برای تکمیل و ارسال کارها داشتهاند.
گوِکِوِرِره۲۰۲(۲۰۰۳) برای شناسایی عوامل موثر در افت و ماندگاری دانشجویان در سیستمهای آموزش از راه دور برخط از روش تحقیق پدیدارشناسی (یکی از انواع روش تحقیق کیفی) استفاده کرده است. این مطالعه در سال تحصیلی ۲۰۰۰-۲۰۰۱ در دانشگاه آتاباسکای کانادا انجام شد. تعداد ۷ دانشجوی زن برخط با استفاده از مصاحبه تلفنی در این تحقیق شرکت کردند که چهار نفر آن‌ها دانشجویانی ماندگار (موفق) و ۳ نفر دیگر مشمول افت بودند. این تحقیق نشان داد خانواده، شغل و دوستانِ هم دانشگاهی عواملی هستند که مشارکت و ادام? تحصیل دانشجویان را در یادگیری برخط تحت تأثیر قرار میدهد.
در پژوهش برناث و روبین۲۰۳(۲۰۰۴) بالا بودن افت تحصیلی در هفته های اول مشهود است. از مجموع ۵۰۹ نفر که در دوره آموزش از راه دور دانشگاه مریلند شرکت کرده بودند در هفتههای اول (از ۱۵ هفته) در درس مقدماتی، انصراف داده‌اند. این به معنای ۱۳.۲% افت در هفته های اول است. دانشجویان در مورد علت انصراف زود هنگام خود دلایل شخصی را بیان کردهاند. به عنوان مثال، دانشجو، نیاز به زمان زیاد و فشار کاری را به عنوان علت افت خود بیان کرده است. تعداد ۱۴۰ نفر (۲۳.۷%) نیز پس از به پایان رساندن اولین درس مقدماتی خود (مبانی آموزش از راه دور) در دروس دیگر ثبت نام نکردند، که این آمار را هم میتوان به مجموعِ افراد مشمول افت در شروع تحصیل افزود. برخی، علت افت خود را تجربه منفی امتحان بیان کرده‌اند و برخی دیگر اعلام کردهاند در همان یک درس به اهداف خود رسیده‌اند و نیازی به ادامه تحصیل نداشتهاند.
ویلینگز و جانسون (۲۰۰۴) در بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان برخط در دانشگاه ایلونویز، نرخ افت تحصیلی را ۳۳.۷% گزارش کردهاند. بیشترین میزان افت تحصیلی دانشجویان پس از تکمیل اولین درسهای برخط بوده است. این به بدان معنا است که اگر دانشجویی چند درس را با موفقیت به پایان برساند، مایل به ترک دوره نیست. نتیجه تحلیل رگرسیون در مورد عوامل دموگرافیک در این پژوهش، رابطه پیشبین بین متغیرهای دموگرافیک و افت تحصیلی را نشان نداده است. دانشجویان نیز عوامل مختلفی را برای افت خود گزارش کرده‌اند. الف) عوامل شخصی مانند مشکل تأمین هزینه؛ ب) عوامل شغلی مانند عدم حمایت مدیر برای ادامه تحصیل یا تغییر مسئولیت؛ ج) دلایل مربوط به دوره، مانند کمبود تعامل بین دانشجویان و دانشجویان با مدرس، سختی دروس؛ د) دلایل مربوط به فناوری مانند غیر انسانی بودن محیط یادگیری، عدم آمادگی فنی برای دوره.
بدوره جر۲۰۴(۲۰۰۵) برای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و نرخ ماندگاری دانشجویان در کلاسهای برخط، پژوهش خود را بر ۲۰ رشته از دانشجویان هنر که در موسس? برخطِ هنر۲۰۵ تحصیل میکردند، متمرکز کرده است. در این بررسی مجموع? ۶۴ عامل با استفاده از روش تحلیل عاملی به ۱۷ عامل کاهش یافت. در تحلیل رگرسیونِ چندگانه دو عامل از ۱۷ عامل معنی دار بودند، الف) رضایتمندی از محتوا و مدرس برخط؛ ب) رضایتمندی از تجارب یادگیری برخط. در تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل رگرسیون لجستیک نیز دو عامل فوق معنادار بودهاند. در تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی، عامل رضایتمندی از محتوا و مدرس تنها متغیر معنیدار بوده است. به طور کلی در این پژوهش رضایت تحصیلی عامل اثرگذار در موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی بوده است.
جون۲۰۶(۲۰۰۵) برای پیشبینی افت و موفقیت دانشجویان بزرگ‌سال در آموزش الکترونیکی به ترکیب متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای انگیزشیِ مستتر در الگوی کلر (توجه، ارتباط، اطمینان،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعشخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید