پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک

دانلود پایان نامه

تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.
۴. شناسایی نقش متغیرهای روانی- فنی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.
۵. شناسایی نقش متغیرهای رسانهای در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.
۶. شناسایی نقش متغیرهای مربوط به تجارب یادگیری الکترونیکی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.
۷. شناسایی نقش متغیرهای مدیریتی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.
۸. شناسایی علل موفقیت و عدم موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.
۹. شناسایی مدل مناسب هوش مصنوعی برای پیشبینی موفقیت دانشجویان الکترونیکی.
۱۰. آزمون مدل بدست آمده برای موفقیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکی با استفاده از داده‌های تجربی.
۱-۶ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی
یادگیری الکترونیکی: آموزشی است که از طریق کامپیوتر و تکنولوژیهای وابسته به آن مانند لوح فشرده، اینترنت و اینترانت و … ارائه میشود (کلارک و مایر۲۶،۲۰۰۳)
هوش مصنوعی: فرایندهای کامپیوتری که سعی دارند فرایند تفکر انسان را تقلید نمایند، این فرایندها با فعالیتهایی که نیاز به استفاده از هوش دارند در ارتباط هستند (غضنفری و کاظمی، ۱۳۸۲)
مرکز کنترل۲۷: برداشت فرد از این امر که دستاوردهای فرد ناشی از رفتار خود فرد بوده تا سایر عوامل و افراد (روتر۲۸، ۱۹۶۶ به نقل از لوی، ۲۰۰۷).
اطمینان رایانه ای۲۹: سطح اطمینان فرد در مواجه با رایانه و انجام کارهایی که با رایانه سرکار دارد (اسبوم۳۰، ۲۰۰۱ به نقل از هلدر۳۱،۲۰۰۷).
استقلال در یادگیری۳۲: توانایی پذیرش مسئولیت یادگیری توسط خود فرد (لیتل۳۳،۲۰۰۷).
خودگردانی در یادگیری: یادگیری مستقل و اثربخش تحصیلی که شامل فراشناخت، انگیزش درونی و اقدام راهبردی میشود (زیمرمن۳۴، ۲۰۰۲).
اعتیاد اینترنتی۳۵: وابستگی روانی به اینترنت، صرف نظر از نوع کاری که انجام می‌شود (کندل۳۶،۱۹۹۸).
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی
۱) جنس: مذکر، مؤنث
۲) سن: سنین تقویمی
۳) وضعیت تأهل: متأهل و مجرد
۴) وضعیت سکونت: تهران، شهرستانهای تهران، سایر شهرستانهای ایران
۵) فاصله بین دوره قبل با دوره الکترونیکی: برای دانشجویان کارشناسی حد فاصل سن پذیرش از ۱۸ سال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد عبارت است از حد فاصل سن پذیرش از ۲۳ سال.
۶) معدل دوره تحصیلی قبل: برای دانشجویان کارشناسی معدل دیپلم و برای دانشجویان کارشناسی ارشد معدل کارشناسی
۷) معدل اولین ترم تحصیل: معدل اولین ترم تحصیل به روش الکترونیکی.
۸) اشتغال: اشتغال یا عدم اشتغال دانشجو در حین تحصیل
۹) نوع دسترسی به اینترنت: خط اینترنت Dial up در مقابل ADSL
۱۰) تأمین کننده هزینه تحصیل: خود دانشجو، خانواده، مشارکتی بین خود و خانواده، سایرین
۱۱) عادت به یادگیری الکترونیکی: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به عادت به یادگیری الکترونیکی در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۲) مرکز کنترل: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به مرکز کنترل در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۳) اطمینان رایانهای: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به اطمینان رایانهای در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۴) مدیریت زمان: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به مدیریت زمان در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۵) خود نظمدهی: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به خود نظمدهی در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۶) استقلال در یادگیری: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به استقلال یادگیری در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۷) اضطراب امتحان: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به اضطراب امتحان در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۸) رضایت تحصیلی: امتیاز کسب شده در سؤالات مربوط به رضایت تحصیلی در پرسشنامه محقق ساخته.
۱۹) دانشجوی ناموفق: دانشجویانی را شامل میشوند که دارای میانگین پایینتر از ۱۲ است.
۲۰) میزان موفقیت: معدل کل دانشجو طی سنوات تحصیل الکترونیکی
۲۱) آموزش الکترونیکی: نوعی از آموزش که در مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران جریان دارد.
۲۲) مدل هوشمند: مدلی بر گرفته از مدلهای پیشبینی کننده در هوش مصنوعی است. به عنوان نمونه می‌توان به شبکه عصبی مصنوعی اشاره کرد.
۱-۷ خلاصه فصل
آموزش الکترونیکی به طور روز افزونی سیستمهای آموزشی به ویژه آموزش عالی کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. امروزه کمتر دانشگاهی را میتوان یافت که خدمات آموزش الکترونیکی را به عنوان یک گزینه آموزشی یا مکمل آموزشهای خود قرار نداده باشد. سرآمد نمونه دانشگاههایی که آموزشهای کاملاً الکترونیکی ارائه میکند دانشگاه برخط Phoenix است که به گزارش وب سایت این دانشگاه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳۰۰ هزار دانشجو در دوره های رسمی، غیر رسمی و کوتاه مدت از خدمات آموزش الکترونیکی این دانشگاه بهره بردهاند. علاوه بر این نمونه، دانشگاههایی که آموزش الکترونیکی را به عنوان مکمل آموزشهای خود ارائه میکنند، بسیار فراوان هستند. در ایران نیز از اوایل دهه ۸۰ دانشگاههای زیادی وارد این حوزه شدند که امروزه تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی رسیده است. قریب به دو دهه از آموزش الکترونیکی در جهان و یک دهه در آموزش عالی ایران میگذرد. یکی از چالشهای اساسی و مشترک ایران و جهان بالا بودن ریزش، مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان است. در این فصل به عنوان نمونه، آماری از میزان افت تحصیلی دانشجویان الکترونیکی ارائه شد. در چند نمونه گزارش شده بازهای بین ۱۸% تا ۵۴% افت قابل مشاهده است. بالا بودن افت تحصیلی در کشورهایی که خود بهترین بسترهای فناوری را دارند، به عنوان یک مسئله بنیادی توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. مسئله‌ای که محور اصلی پژوهش حاضر را شکل میدهد.
با توجه به پیچیده بودن عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان به ویژه در آموزشهای الکترونیکی، پژوهش حاضر بر اساس پیشینه پژوهشها مهم‌ترین عوامل را شناسایی و در صدد است میزان ارتباط آن‌ها را با موفقیت تحصیلی دانشجو به ویژه قدرت پیشبینی متغیرها را شناسایی کند. شناسایی عوامل پیشبین موفقیت دانشجو از جهات مختلف ضروری بوده و بر اهمیت این پژوهش میافزاید که مهم‌ترین مزیّت آن برای دانشجو است. اگر دانشجوی الکترونیکی بتواند پس از یک ترم کسب تجربه در آموزش الکترونیکی وضعیت خود را پیشبینی کند، میتواند در مورد ادامه تحصیل به این روش آگاهانه تصمیم گیری نماید. شناسایی دانشجویان در معرض خطر ریزش می‌تواند زمینهای فراهم آورد تا دانشجو یا موسسه ارائهدهنده خدمات آموزش الکترونیکی با تدارک اقدامات پیشگیرانه، موفقیت دانشجویان الکترونیکی را تضمین کند.
۲. فصل دوّم (مرور مطالعاتی)
۲-۱ یادگیری الکترونیکی
به عنوان شروع بحث، مقدمهای بر یادگیری الکترونیکی، آموزش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصطلاحات رایج در این حوزه ضروری است. در ادامه جایگاه آموزش الکترونیکی در میان سایر انواع آموزشهای مبتنی بر فناوری تشریح شده و همچنین اصطلاحاتی چون آموزش مبتنی بر وب؛ آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر اینترنت از یکدیگر تفکیک خواهد شد.
آموزش‌هایی که به نحوی تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته‌اند تحت عناوین مختلفی یاد می‌شود (الی۳۷،۲۰۰۴، آناهینا۳۸،۲۰۰۵). جدول ‏۲-۱ برخی از اصطلاحات متداول در دو حوز? فناوری اطلاعات و آموزش را نشان می‌دهد. برخی از این اصطلاحات معادل هم هستند و برخی تفاوت‌های جزئی یا بعضاً بنیادی با یکدیگر دارند.
جدول ‏۲-۱: اصطلاحات به کار رفته برای انواع آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات
آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات
معادل لاتین
سرواژه
آموزش مبتنی بر وب
Web Based Instruction
WBI
کارآموزی مبتنی بر وب
Web Based Training
WBT
یادگیری مبتنی بر وب
Web Based Learning
WBL
یادگیری ارتقاء داده شده توسط وب
web-enhanced Learning
WEL
تدریس مبتنی بر وب
Web- Based Teaching

خودآموزهای مبتنی بر وب
Web-Based Tutorials

سیستم‌های آموزشی مبتنی بر وب
Web-based Educational System
WEBS
آموزش و پرورش مبتنی بر رایانه
Computer -Based Education
CBE
آموزش مبتنی بر رایانه
Computer- Based Instruction
CBI
آموزش مدیریت شده توسط رایانه
Computer- Managed Instruction
CMI
آموزش به کمک رایانه
Computer -Assisted Instruction
CAI
آموزش مبتنی بر اینترنت
Internet Based Instruction
IBI
یادگیری بر خط
Online Learning

یادگیری الکترونیکی
Electronic -Learning
E-Learning
یادگیری مجازی
Virtual Learning
VL
همان‌گونه که در جدول ‏۲-۱ مشاهده می‌شود به جز یادگیری برخط، یادگیری الکترونیکی و یادگیری مجازی؛ اغلب اصطلاحات یا واژگان فوق از سه قسمت تشکیل شده است:
۱) مفهوم تربیتی: این دسته مفاهیمی هستند که در بین متخصصان علوم تربیتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند که عبارتند از: تعلیم تربیت، آموزش، یادگیری، تدریس، کارآموزی و معلم خصوصی.
۲) کلمه میانجی (ارتباطی) : این کلمات مفهوم تربیتی را به مفهوم مربوط به نوع فناوری متصل می‌کند. “مبتنی بر”، “مدیریت شده” و “به کمک” در این دسته قرار دارند.
۳) مفهوم مربوط به نوعِ فناوری: این دسته از مفاهیم به نوع فناوری به کار رفته در آموزش اشاره دارند که “وب”، “اینترنت” و “رایانه” متداول‌ترین مفاهیمِ همراه با مفاهیم تربیتی هستند.
یادگیری، آموزش، کارآموزی مبتنی بر وب یا اینترنت از متداول‌ترین مفاهیم مطرح هستند. کلارک۳۹(۱۹۹۶) آموزش مبتنی بر وب را نوعی آموزش انفرادی شده می‌داند که از طریق شبکه های رایانه ایِ عمومی یا خصوصی ارائه و به وسیله مرورگرهای وب دریافت می‌شود. آموزش مبتنی بر وب، دانلود آموزش‌های مبتنی بر رایانه (CBT) نیست بلکه آموزش‌های مورد نیاز و به روزی است که در سِروِر ذخیره می‌شوند و قابلیت دسترسی از طریق شبکه را دارند. آموزش مبتنی بر وب به سرعت به روز شده و دسترسی به محتوای آموزشی، توسط تهیهکنندگان کنترل می‌شود.
خان۴۰(۱۹۹۷) آموزش مبتنی بر وب را این‌گونه تعریف میکند:” برنامههای آموزشی مبتنی بر فرامتن که از منابع و ویژگی‌های www برای خلق و پشتیبانی محیطهای یادگیری معنادار استفاده میکند (ص ۶) “. در تعریفی جدیدتر خان (۲۰۰۱) آموزش مبتنی بر وب را رویکرد نوآورانه به ارائه برنامه های آموزشی توصیف می‌کند که مبتنی بر فرا رسانه است و مخاطبانی که در فواصل دورتر از مراکز آموزشی هستند، می‌توانند با بهره گیری از توانمندیها و منابع وب به آموزشهای خوب طراحی شده، یادگیرنده محور، تعاملی، درگیر کننده و آسان شده دست یابند (ص ۵) .
یادگیری الکترونیکی مفهوم عامتری است که شامل انواع آموزش مبتنی بر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید