پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، روش تحقیق، یادگیری الکترونیک، تحقیق کیفی

دانلود پایان نامه

دارای توانمندی رایانهای بالا و در کار با رایانه و اینترنت از عزت نفس بالاتری برخوردارند، انتظار میرود زودتر به مطالعه با روش الکترونیکی عادت نمایند. مرکز کنترل بیرونی با افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی در تحقیق پارکر (۱۹۹۹) و اسمیت (۲۰۰۶) مرتبط بوده است. اضطراب امتحان، از دیگر متغیرهای روانی- فنی است که ارتباط آن با معدل اولین ترم تحصیل طبیعی است. از آنجا که دانشجویان دارای مرکز کنترل بیرونی، سیستم و مجموعه مدیریتی و امکانات را مقصر شکست خود میدانند، روز به روز بر نارضایتی آن‌ها از سیستم افزوده میشود. سبک یادگیری مستقل، دیگر متغیر روانی- فنی است که ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در تحقیقات تامپسون (۱۹۸۴)، شین و گامون (۲۰۰۲)، هیوج (۲۰۰۲) و کر، راینیرسون و کر (۲۰۰۶) ثابت شده است. این استقلال یا عدم استقلال ممکن است از طریق رضایت‌مندی و توانمندی مدیریت زمان بر معدل اولین ترم تحصیل الکترونیکی مرتبط شود؛ لذا در مدل پیشنهادی بین متغیرهای روانی- فنی با تجارب یادگیری الکترونیکی ارتباط پیش بینی شده است.
هر چه دسترسی به اینترنت سهلتر باشد، انتظار میرود به دلیل کار بیشتر و کسب تجربه اطمینان رایانهای بیشتر شود، لذا ارتباط بین متغیرهای رسانهای و روانی- فنی در مدل قابل توجیه است.
نوع دسترسی به اینترنت و بالا بودن سرعت و قطع و وصل شدن کم، باعث می‌شود دانشجویان در یک محیط مطمئن با محتوا و کلاس مجازی مرتبط شوند؛ لذا انتظار میرود رضایتمندی این دسته از افراد از ارتباطات برخط بیشتر باشد. بر این اساس ارتباط بین متغیرهای رسانهای با تجارب یادگیری الکترونیکی در مدل قابل دفاع است.
از بین متغیرهای مدیریتی، مدیریت زمان و ارتباط آن با افت تحصیلی در تحقیقات شین و کیم (۱۹۹۹)، گیلز (۱۹۹۹)، اگزنوس، پیراکیز و پینتلاس (۲۰۰۲)، موسه جر (۲۰۰۳)، روبین (۲۰۰۴)، دوهرتی (۲۰۰۶)، یوکسال ترک و اینان و اینان (۲۰۰۶)، هولدر (۲۰۰۷)؛ ثابت شده است. در این تحقیق نیز با توجه به کثرت پژوهشها آن را به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر وضعیت تحصیلی قرار دادهایم و ارتباط آن با سایر متغیرها توضیح داده شد.
رضایتمندی از تحصیل الکترونیکی که به رضایتمندی از روش، سیستم، تعاملات و… اشاره دارد در تحقیقاتِ چیونگ (۲۰۰۱)، موسه جر (۲۰۰۳)، بدوره جر (۲۰۰۵)، جون (۲۰۰۵)، لوی (۲۰۰۷)، سان و همکارانش (۲۰۰۸) بررسی و ارتباط آن با افت تحصیلی اثبات شده است. در این مدل نیز، این متغیر را به عنوان یکی از عوامل بنیادی در مدل قرار دادهایم و تبیین کننده ارتباط قوی بین تجارب یادگیری الکترونیکی و موفقیت و عدم موفقیت دانشجو در یادگیری الکترونیکی است.
نکته پایانی و مهم در مورد مدل استخراج شده بر اساس پیشینه پژوهشها این است که مدل مذکور و ارتباطات بین متغیرها و زیر متغیرها بر اساس پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران استخراج شده که نیازمند پژوهش و آزمایش در ایران است. از طرفی عادت به یادگیری الکترونیکی متغیر جدیدی است که بر حسب تجربه و علاقه پژوهشگر وارد مدل شده است، لذا آزمون مدل یکی از اهداف این پژوهش بوده که در بحث اهداف آمده است.
۲-۶ خلاصه فصل
در این فصل از گزارش پژوهشی یادگیری الکترونیکی و مفاهیم مطرح در حوزه آموزشهای مبتنی بر وب به عنوان مدخل مبحث، تعریف و تاریخچهای مختصر از آموزشهای الکترونیکی با تاکید بر نوع فناوری بکار رفته در آن گزارش شد. با توجه به هدف پژوهش حاضر که پیشبینی وضعیت تحصیلی یادگیرنده الکترونیکی است، مجموعه مدلهایی گزارش شدند که به صورت شماتیک روند عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان را به تصویر کشیدهاند. عمده این مدلها بر متغیرهای دموگرافیک و نظریههای انگیزشی و یکپارچگی اجتماعی مطرح در تئوری خودکشی دورکیم مبتنی بودهاند.
هوش مصنوعی و کاربردهای آموزشی آن در ادامه مطرح و یادگیری ماشینی و دادهکاوی آموزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای مدلهای هوش مصنوعی در نظامهای آموزشی تشریح شد. همچنین به شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان نمونهای از الگوریتمهای پیشبینی در روش‌هایی یادگیری ماشینی، اشاره شد.
پیشینه پژوهشهایی که به پیشبینی وضعیت تحصیلی یادگیرنده الکترونیکی پرداختهاند در سه دسته گزارش شدند. در دسته اول پژوهشهایی قرار گرفتند که با استفاده از روش‌هایی کمی چون آزمونهای آماری و رگرسیون عوامل پیشبین موفقیت یادگیرنده الکترونیکی را شناسایی میکردند. در دسته دوم پژوهشهایی قرار دارند، که با استفاده از روش تحلیل مسیر، ساختار عوامل مرتبط و روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پیشبین را مورد توجه قرار می‌دادند. در دسته سوم پژوهشهایی گزارش شدند که با استفاده از روش‌هایی مختلف یادگیری ماشینی چون شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتمهای یادگیری مبتنی بر مثال، درخت تصمیمگیری، استنتاج قانون و … برای پیشبینی وضعیت تحصیلی دانشجویان بهره می‌برند.
به عنوان جمعبندی پژوهشها مهم‌ترین متغیرهای پیشبین شناسایی و طبقهبندی شدند. این متغیرها در چند دسته قرار گرفتند. متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، اجتماعی- اقتصادی و متغیرهای نظری، دستهبندی ارائه شده در این بخش بوده است. مهم‌ترین متغیرهای نظری نیز عبارت بودند از: نظریههای انگیزشی، تعامل، نظریه خودگردانی، استقلال یادگیرنده، مرکز کنترل، بار شناختی و حضور اجتماعی. در پایان بر اساس پیشینه بررسی شده، مدل مسیر پژوهش حاضر ارائه و تبیین شد.
۳. فصل سوّم (روش شناسی)
۳-۱ روش تحقیق
برای رسیدن به هدف این پژوهش از ترکیب روش تحقیق کمّی-کیفی و دادهکاوی آموزشی استفاده شد. به این سیاق که برای رسیدن به اهداف جزئی اول و دوم پژوهش با مراجعه به سیستم اطلاعات دانشجویان دانشگاه، داده‌های مورد نیاز جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق به کار رفته در راستای رسیدن به اهداف مذکور پژوهش علی- مقایسه ای۳۳۰ است که در طبقه انواع تحقیقات کمّی قرار میگیرد. دلاور (۱۳۸۰) درباره این روش پژوهش آورده است:
“هدف از روش تحقیق علّی- مقایسهای، یافتن علتهای احتمالی یک الگوی رفتاری میباشد… این روش را غالباً پژوهش “پس رویداد” مینامند. زیرا اشاره به مواردی دارد که در آن‌ها علت از پیش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثری که بر متغیر دیگر- که معلول خوانده می‌شود- گذارده و برجا مانده است، امکان دارد.” (دلاور، ۱۳۸۰، ص ۳۹۴).
برای رسیدن به اهداف سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم از روش تحقیق پیمایشی۳۳۱ استفاده شد. این روش نیز جزء تحقیقات کمّی است. از آنجا که برای پاسخ به این سؤالات با استفاده از پرسشنامه و پیمایش، اطلاعات لازم جمعآوری خواهد شد، این تحقیق جزء انواع تحقیق پیمایشی محسوب میشود.
برای رسیدن به هدف جزئی هشتم از روش” مطالعه موردی” که یکی از انواع روش تحقیق کیفی است استفاده شد. مطالعه موردی نوعی روش تحقیق کیفی است که وضعیت موجود پدیده را (در برابر وضعیت تاریخی) در حدّ و مرز مشخص بررسی میکند، نمونههایی از مرزهای مشخص در موضوعات آموزشی میتواند یک برنامه، یک واقعه، فرد، فرایند، موسسه یا گروه اجتماعی باشد (هچ۳۳۲،۲۰۰۲، ص ۳۰).
این تحقیق از ادبیات پژوهش نیز به عنوان دانش زمینهای برای یافتههای خود استفاده نموده است. فلیک۳۳۳ (۱۳۸۷) در این باره آورده است: “تحقیق کیفی مثل تحقیق کمّی نیست که فرضیههایتان را از ادبیات موجود استخراج و بعداً آن‌ها را آزمون کنید. در تحقیق کیفی شما از اطلاعات و بصیرتهای مأخوذ از ادبیات موجود به منزله دانش زمینهای استفاده میکنید تا در بستر این ادبیات به مشاهدات و گزارههای تحقیقتان نظر کنید” (فلیک، ۱۳۸۷، ص ۶۵). بر اساس چهارچوبی که “فلیک” برای طرح سئوالهای تحقیق کیفی معرفی کرده است، در این پژوهش که هدف آن شناسایی علل مطرح شده توسط دانشجویان الکترونیکی برای موفقیت و عدم موفقیت خودشان است، بر اساس پیشینه مطالعاتی و مطالعه موردی به دنبال پاسخ به این سئوال است که : دانشجویان چه دلایلی را برای موفقیت و افت تحصیلی خود بیان میکنند؟
برای رسیدن به هدف نهم و دهم که شناسایی و آزمون مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی موفقیت یادگیرنده الکترونیکی است، از روش‌هایی دادهکاوی آموزشی استفاده شده است. متداول‌ترین روش دادهکاوی “کریسپ۳۳۴” است. این روش دارای مراحل زیر است:
۱) شناخت حوزه مورد بررسی و تعیین اهداف مطالعه.
۲) شناسایی داده‌های مرتبط با اهداف مطالعه
۳) پیش پردازش داده‌ها، انتقال داده‌ها به فرمت مناسب
۴) توسعه مدل با به‌کارگیری روش‌هایی تحلیل مقایسهای
۵) ارزیابی اعتبار و کاربردی بودن مدل در مقایسه با سایر مدلها و اهداف پژوهش
۶) به‌کارگیری مدل در فرایند تصمیمگیری (دلن،۲۰۱۰، ص ۴۹۹).
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات و داده ها
مراحل پژوهش و روش گردآوری داده‌ها به قرار زیر است:
۱. گردآوری داده‌های لازم برای پاسخ به سؤالات اول، دوم و سوم پژوهش با مراجعه به سامانه اطلاعات آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران.
۲. ساخت و اجرای آزمایشی پرسشنامه تحقیقاتی برای سنجش متغیرهای موجود در سئوال چهارم تا هفتم پژوهش و اعتباریابی ابزار پژوهشی.
۳. ارسال پرسشنامه الکترونیکی اعتباریابی شده به دانشجویان و تحلیل آماری داده‌ها.
۴. برای پاسخ به سئوال هشتم که از نوع تحقیقات کیفی است، از منابع داده چندگانه استفاده شد که مهم‌ترین آن‌ها، مصاحبه چهره به چهره و ایمیلی است. بازرگان (۱۳۸۹) برای تحقیقات کیفی چهار نوع اصلی از داده‌ها را معرفی میکند: “داده‌های مصاحبهای، داده‌های مشاهدهای؛ داده‌های اسنادی، داده‌های حاصل از ابزارهای شنیداری دیداری. به طور یقین، نوع جدیدتری از داده‌ها میتواند ظهور کند که این دستهبندی مرسوم را به چالش میکشاند. برای مثال صدا، پیامهای پست الکترونیکی و نرمافزارهای رایانهای را در کدام دسته جای می‌دهیم؟ بدون تردید، مایه اصلی تحقیق کیفی را گردآوری تفصیلی داده‌ها از منابع چندگانه تشکیل میدهد” (بازگان، ۱۳۸۹، ص ۳۵). از آنجا که پژوهش در محیط سیستم آموزش الکترونیکی اجرا شده است، برای گردآوری داده‌ها از منابع چندگانه استفاده شده است. منابع به کار رفته در این پژوهش عبارتند از: الف) فروم مباحثه؛ ب) مصاحبه چهره به چهره؛ ج) پیامهای ارسالی از طرف دانشجویان در سیستم ارسال پیام سامانه یادگیری الکترونیکی؛ ه) پاسخ دانشجویان به سئوال باز پاسخ انتهای پرسشنامه محقق ساخته.
۵. برای آزمون مدل ساختاری پیشنهادی، مجموع داده‌های بدست آمده با استفاده از نرمافزار آموس۳۳۵ تحلیل و مدل بدست آمده آزمون شد.
۶. در مرحله پایانی برای شناسایی مدل هوشمند، داده‌های حاصل از نمون? مورد بررسی با استفاده از نرمافزار ویکا۳۳۶ تحلیل شد. بنابراین مدل مناسب برگرفته از هوش مصنوعی که دارای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   علامه طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید