پایان نامه ارشد رایگان درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، اعتباریابی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه

بیشترین قدرت پیشبینی باشد، شناسایی شد.
۷. برای آزمون مدل هوش مصنوعی انتخاب شده، داده‌های جدیدی از دانشجویان جمعآوری و قدرت پیشبینی مدل پیشنهادی بررسی شد.
۳-۳ روایی و پایایی ابزار پژوهشی
روایی و پایایی، دو ویژگی بسیار مهم برای هر ابزار اندازهگیری است. روایی اصطلاحی است که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است (سیف،۱۳۸۶، ص ۴۱۸). پژوهش حاضر نیز برای سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرده است. پایایی به زبان ساده، قابلیت تکرارپذیری نتایج آزمون است. به این معنا که اگر آزمونی روی دسته خاصی از آزمودنیها تکرار شود، نتایج مشابهی حاصل شود. محاسبه پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ صورت گرفت. از آنجا که مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر پیشبینی است، روایی پیشبین ابزار نیز با تحلیل رگرسیون محاسبه شد. مبنای توسعه پرسشنامه تحقیقاتی پیشینه ابزارهای موجود در حوزه پژوهش حاضر بوده است که مهم‌ترین ابزارهای لاتین موجود گزارش میشود. سپس فرایند توسعه، عاملها و نتایج مربوط به روایی و پایایی گزارش خواهد شد؛ برخی از مهم‌ترین ابزارهای موجود به قرار زیر است:
– پیمایش برخط یادگیرنده از راه دور۳۳۷: این ابزار توسط اسبورن۳۳۸(۲۰۰۱،۲۰۰۰) توسعه و اعتباریابی شده است. پرسشنامهای ۲۶ سؤالی که از طیف لیکرت استفاده کرده و یادگیرندگان از کاملاً مخالف (۱) تا کاملاً موافق (۵) به آن پاسخ میدهند. عواملی که اسبورن برای یادگیرند? آنلاین شناسایی کرده است عبارتند از: ۱) تجارب یادگیری قبلی؛ ۲) تشویق به مطالعه؛ ۳) حمایت خانوادگی؛ ۴) زمان و محیط مطالعه؛ ۵) تشویق به ثبتنام ۶) مرکز کنترل؛ ۷) اطمینان رایانهای؛ ۸) عادت مطالعاتی. توضیح جزئیات ابزار در این گزارش پژوهشی نمیگنجد. این ابزار ۶۴.۷ % واریانس موفقیت یادگیرنده الکترونیکی را تبیین میکند. ضریب پایایی درونی زیر مقیاسها از ۷۲ /۰ تا ۳۹/۰ گزارش شده است. روایی پیشبین این ابزار با استفاده از تحلیل تشخیص مورد بررسی قرار گرفته که در مجموع ۸/۸۲% از دانشجویان موفق و ناموفق را در تحصیل الکترونیکی به درستی طبقهبندی کرده است.
– واتکینز، لیق و ترینر۳۳۹(۲۰۰۴) پرسشنامهای با طیف لیکرت طراحی و اعتباریابیکردند. این پرسشنامه ابتدا ۴۰ گویه داشته که پس از تحلیل عاملی به ۲۷ گویه کاهش یافته است. تحلیل عاملی، ۶ عامل را شناسایی کرد. علاوه بر این در مجموع ۹۲% درصد از واریانس آمادگی دانشجو توسط این ابزار تبیین شد. این عوامل عبارتند از: ۱) دسترسی به فناوری؛ ۲) مهارتهای آنلاین و همبستگیها؛ ۳) انگیزش؛ ۴) صوت و تصویر آنلاین؛ ۵) مباحثه برخط؛ ۶) موارد مهم برای موفقیت. برای زیر مقیاسهای مختلف، آلفای کرونباخ از ۷۴/۰ تا ۹۵/۰ متغیر بوده است. روایی پیشبین برای این ابزار گزارش نشده است.
– برنارد و همکارانش۳۴۰(۲۰۰۴) در کانادا، پرسشنامهای برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی یادگیرنده آنلاین تدوین کردند. نتیجه تحلیل عاملی، چهار عامل زیربنایی را شناسایی کرده است که عبارتند از: ۱) نظرات کلی یادگیرنده راجع به آموزش از راه دور؛ ۲) اطمینان در مهارتهای پیشنیاز؛ ۳) خودراهبری و ابتکار؛ ۴) انتظار برای تعامل. این عوامل ۴۸.۸۸% از واریانس اندازهگیری را تبیین میکرد. آلفای محاسبه شده برای زیر مقیاسهای این ابزار ۶۷/۰ برای عامل چهارم تا ۸۲/۰ برای عامل دوم متغیر بوده است. نتیجه تحلیل رگرسیون برای روایی پیشبین نشان داد، این عوامل در مجموع ۸% از واریانس نمره نهایی پیشرفت تحصیلی دانشجوی آنلاین را تبیین میکنند.
– اسمیت۳۴۱(۲۰۰۵) در استرالیا پرسشنامه ای شامل ۱۳ گویه جهت سنجش آمادگی برای یادگیری برخط طراحی و اعتباریابی کرد. نتیجه تحلیل عاملی، دو عامل را شناسایی کرده که ۴۲.۲% از واریانس سازه آمادگی یادگیرنده الکترونیکی را تبیین میکرد. این عوامل عبارتند از: ۱) یادگیری خودگردان؛ ۲) راحتی با یادگیری الکترونیکی. آلفای گزارش شده برای این ابزار ۷۹/۰ بوده و روایی پیشبین برای این ابزار گزارش نشده است.
– آزمون موفقیت یادگیری الکترونیکی (TOOLS342)، توسط کر، رینرسون و کر۳۴۳(۲۰۰۶) در آمریکا طراحی و اعتباریابی شده است. این ابزار ۵۰ گویه داشته که پس از تحلیل عاملی به ۴۵ گویه کاهش یافت. پنج عامل استخراج شده در این ابزار عبارتند از: ۱) مهارتهای رایانهای؛ ۲) یادگیری مستقل؛ ۳) یادگیری وابسته؛ ۴) نیاز به یادگیری آنلاین؛ ۵) مهارتهای تحصیلی. پایایی کل این ابزار ۸۴/۰ =? بوده است. تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین عوامل فوق فقط مهارت‌های تحصیلی معنیدار بوده و ۹% از واریانس نمره نهایی دانشجو را تبیین میکند.
– آمادگی دانشجویان برای یادگیری برخط (۳۴۴TSROL): این مقیاس توسط پیلایا، اروینگا و تونسا۳۴۵(۲۰۰۷) در دانشگاه فنی کویزلند استرالیا ساخته و اعتباریابی شده است. این ابزار دارای چهار زیر مقیاس است: ۱) مهارتهای فنی، ۲) خودکارآمدی رایانهای۳۴۶، ۳) ترجیحات یادگیری و ۴) نگرش به رایانه؛ این چهار عامل بر روی هم ۶۳% از واریانس آمادگی برای یادگیری آنلاین را تبیین میکنند. میزان پایایی گزارش شده از ۵۵/۰ تا ۹۲/۰ برای هر کدام از خرده مقیاسها متغیر بوده است. نتایج گزارش شده نشان از روایی و پایایی مطلوب زیر مقیاس مهارتهای فنی و خودکارآمدی رایانهای داشتهاند و نیاز به بازبینی برای ترجیحات یادگیری را ضروری دانستهاند.
– هلدر۳۴۷(۲۰۰۷)، با ادغام و برداشت از گویههای سایر پرسشنامههای موجود در زمینه خودکارآمدی رایانهای، سبک یادگیری، انگیزه تحصیلی و … پرسشنامهای ۶۰ سؤالی تدوین و برای پیشبینی موفقیت و عدم موفقیت یادگیرنده الکترونیکی به کار برده است. این ابزار از ۱۲ خرده مقیاس تشکیل شده که عبارتند از : ۱) روش کار۳۴۸؛ ۲) مأموریت۳۴۹؛ ۳) مدیریت زمان و مطالعه؛ ۴) فراشناخت و خودگردانی؛ ۵) استقلال یادگیری؛ ۶) اطمینان رایانهای؛ ۷) حمایت مالی؛ ۸) حمایت هیجانی؛ ۹) هدف گزینی درونی؛۱۰) جهتگیری هدفی نهایی؛۱۱) خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد؛ ۱۲) یادگیرنده مطیع بودن. از آنجا که توضیح تمام جزئیات ابزار در این گزارش نمیگنجد، به شرح روایی و پایایی ابزار پرداخته میشود. هلدر برای بررسی روایی سازه به تحلیل عاملی نپرداخته، اما ضریب آلفای کرونباخ برای حمایت عاطفی =۰/۳۹ ? و =۰/۷۵ ? برای یادگیرنده مطیع بودن، گزارش شده است. نتایج تحلیل تشخیص نشان داد ابزار، توانایی تشخیص دانشجویان موفق را دارد. ابزار میتواند ۹/۰ واریانس متغیر وابسته را پیشبینی نماید. تابع تشخیص برای دوازده متغیر نشان داده، این ابزار ۸۱.۵/۰ از دانشجویان موفق را به درستی طبقهبندی میکند.
– هانگ و همکارانش۳۵۰(۲۰۱۰) در تایوان مقیاس آمادگی برای یادگیری برخط (۳۵۱OLRS) را با پنج خرده مقیاس تدوین و با تحلیل عاملی تأییدی اعتباریابیکردند. مدل پنج عاملی این ابزار برازش مطلوبی داشته است. این عوامل عبارتند از: ۱) خودکارآمدی رایانهای/ اینترنتی؛ ۲) یادگیری خودراهبر؛ ۳) کنترل یادگیرنده؛ ۴) انگیزه یادگیری؛ ۵) خودکارآمدی کار با رایانه. روایی پیشبین برای این ابزار گزارش نشده اما پایایی آن ۷۳/۰ تا ۸۶/۰ برای خرده مقیاسها گزارش شده است.
– درای و همکارانش۳۵۲(۲۰۱۱) ابزاری برای سنجش میزان آمادگی دانشجو برای یادگیری آنلاین ساخته و اعتباریابی کردند. این ابزار از نوع پرسشنامه بوده و با ۳۲ گویه از دو خرد مقیاس تشکیل شده است: ۱) ویژگیهای یادگیرنده ۲) مشغولیت فناوری اطلاعات و ارتباطات۳۵۳. خرده مقیاس ویژگیهای یادگیرنده شامل مواردی میشود که در تحصیلات معمولی نیز مهم است. مواردی از قبیل مسئولیت یادگیرنده در برابر حل مسئله، توانایی مدیریت زمان، توانایی نوشتن، ابراز عقیده و … در این خرده مقیاس قرار میگیرد. خرده مقیاس دوم شامل مهارتهای پایه فناوری، دسترسی به فناوری، میزان استفاده از فناوری و نگرش به فناوری (مانند: اطمینان و راحتی کار با رایانه) است. پژوهشگران فوق مدل را با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی اعتباریابی کردند که نتایج آن موید برازش مطلوب عوامل پرسشنامه است. گزارشی مبنی بر قدرت پیش بینی برای این ابزار گزارش نشده است.
اگر بخواهیم جمعبندی برای ابزارهای گزارش شده داشته باشیم، متوجه میشویم تمام ابزارها از نوع خود سنجشی بوده و اغلب در طیف لیکرت ارائه شده است. نکته مهم مربوط به عوامل و یا همان خرده مقیاسها است، خرده مقیاسها همگی از یک منطق زیر بنایی مشخص پیروی میکنند، اگر به کلمه “یادگیرنده الکترونیکی” توجه کنیم برخی به “یادگیرنده” و برخی دیگر به “الکترونیکی” تاکید دارند، اغلب ابزارها از این قاعده کلی پیروی میکنند. مواردی مانند مهارتهای نوشتاری، یادگیری خودگردانی، یادگیرنده مستقل و… مهارتهای دانشجویی را میسنجد. البته در این طبقه آنچه که توجه محققان را به خود جلب کرده است توانایی یادگیرنده برای مطالعه مستقل و خودراهبر است. به عبارتی این مهارتها بیشتر از سایر مهارتهای دانشجویی چون تفکر انتقادی، حل مسئله و یا مهارت‌های نوشتاری مورد توجه بوده است. خرده مقیاس‌هایی که به بعد الکترونیکی یادگیرنده آنلاین پرداختهاند، اغلب تحت عناوین خودکارآمدی رایانهای، مهارتهای فناورانه، دسترسی به فناوری و … نامگذاری شدهاند. در این دسته از متغیرها به خودکارآمدی رایانهای و اطمینان رایانهای توجه بیشتری شده است. میتوان گفت به مرور زمان دسترسی به فناوری و توانایی کار با آن عملاً از ابزارهای سنجش حذف شده و ابعاد روان‌شناختی و عاطفی کار با فناوری جایگزین آن شده است. علت هم کاملاً شفاف است؛ زیرا هر آن کس که روش الکترونیکی را برای ادامه تحصیل انتخاب میکند این حداقلها را برای خود فراهم میکند. از طرفی کار با سامانههای مدیریت یادگیری و فناوریهای آن برای دانشجویان به قدری سهل است که مهارتی در سطح کلیک کردن کافیست تا یادگیرنده بتواند وارد سامانه شود و از آن یاد بگیرد.
وجود ابزارهایی برای شناخت میزان آمادگی یادگیرنده الکترونیکی در جهان از دو جهت، ساخت ابزاری برای این هدف در ایران را ضروری مینمود. اول اینکه، وجود و ساخت چندین ابزار از اوایل شروع جدی آموزش الکترونیکی- حدوداً از سال ۲۰۰۰ به بعد – ضرورت توجه به این امر و ساخت ابزاری برای سنجش میزان آمادگی و پیشبینی موفقیت دانشجو در آموزش الکترونیکی عالی ایران را تبیین میکند. ثانیاً از آنجا که آموزش الکترونیکی ایران از حیث فناوری، یادگیرنده، مدرس و محتوا تفاوت فاحشی با سایر کشورها دارد، لزوم ساخت ابزاری با بهرهگیری از تجارب سایر کشورها و با توجه به ویژگیهای بومی آموزش الکترونیکی ایران ضروری است. به عنوان نمونهای از این تفاوتها، استاد محوری نظام آموزشی ایران در مقابل دانشجو محوری در نظام آموزش الکترونیکی غرب است. بهکارگیری برخی فناوریها در آموزش الکترونیکی دنیا رواج زیادی دارد. از این رو

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مجمع البیان

دیدگاهتان را بنویسید