مهارتهای یادگیری سازمانی

مهارتهای یادگیری سازمانی

مارکوارت مهارت‌های کلیدی پنجگانه‌ی زیررا برای کاهش ناتوانایی‌های سازمانی و ایجاد و حداکثرسازی یادگیری سازمانی ضروری می‌داند.

١- تفکرسیستمی: چهارچوب مفهومی برای ایجاد الگوهای روشنترارائه نموده و تعیین می‌کند که چگونه آنها به طوراثربخش تغییر می‌کند.

٢- مدلهای ذهنی: مفروضات عمیقی هستند که بر نگرشها و اقداماتمان در دنیا تاثیرمی‌گذارند. برای مثال مدلهای ذهنی با تصورمان ازیادگیری کاریا وطن پرستی بر تعاملات و رفتارمان درموقعیتهای خاص که  این مفاهیم را به کارمی بریم تأثیرمی گذارد.

٣- شایستگی‌های شخصی: بیانگرسطح بالایی ازحرفه‌ای بودن دریک موضوع یا حوزه‌ای ازمهارت

خاص است. این شایستگیها مستلزم تعهد بلند مدت به یادگیری می‌باشد که منجر به تخصص، تبحر ویژه وجذابیت درزمینه‌های وظایف یا مسئولیتهای سازمانها می‌شود.

۴- یادگیری خود هدایتی[1]: ابزاری است که فرد آگاهانه و مشتاقانه، مسئولیت یادگیرنده شدن خود را می‌پذیرد. عناصریادگیری خود هدایتی شامل: آگاهی ازسبک یادگیری تیمی، شایستگی‌های خود و توانمندی ارزیابی نیازها ومرتبط کردن اهداف کسب وکاربا نیازهای یادگیری است.

۵- گفتمان[2]: بیانگرسطح بالایی از شنود و ارتباطات میان افراد است. این امر، نیازمند کشف آزاد و خلاق مسایل مناسب، توانایی شنود عمیق نظرات یکدیگرهمراه با مطلق ساختن دیدگاه‌های خویش است. گفتمان، یک ابزارکلیدی برای مرتبط ساختن، کشف کردن و ایجاد هماهنگی بین یادگیری و عمل درمحیط کاراست. (مارکوارت، ١٣٨۵، ص ٧۴ -٧٠)

 

[1]– Self-directed  learning

[2]– Dialogue

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تغذیه در سفر؛ نکاتی که مسافرت شما رو دلچسب تر می کنه