منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

د سازمانی و جوسازمانی، تهران: علم و دانش.
53-کسایی، میترا، 1383، نگرش کارکنان به کیفیت زندگی کاری و رابطهی آن با عملکرد، تحول اداری، سال هفتم، شماره 47.
54-کمال زاده، حمیده؛ خسروی، صدر اله؛ سروقد، سیروس،1392، بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری و شادکامی، ماهنامه علمی تخصصی سیمان، شمارهی 65.
55-گریفین، ریکی؛ مورهد، گرگوری،1387، رفتار سازمانی، سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، چاپ اول، تهران: مروارید، 402-401.
56-گلپرور، محسن؛ عریضی، حمیدرضا، 1385، پیش‌بینی تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن بر اساس متغیرهای هفدهگانه فردی و سازمانی. دانش و پژوهش در روانشناسی. شمارهی 29. 68-41.
57-گوهری، سید سعید، 1376، کیفیت زندگی کاری و اثر آن بر عملکرد کارکنان واحدهای تولیدی، صنعت خودرو، سال اول، شماره 1.
58-الله دادی، اسماعیل، 1382، تعهد سازمانی، نشریه مدیریت، شمارههای 78 و 77.
59-محمد میر کمالی، فاطمه نارنجی ثانی، 1387، بررسی رابطهی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارهی 48.
60-مدنی، حسین و زاهدی، محمدجواد،1384، تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان، (مطالعه‌ی موردی در شرکت‌های پالایش گاز و بیدبلند)، جامعه‌شناسی ایران، سال ششم، شمارهی 1، صص 3-33.
61-مرادیان، زهره، 1382، بررسی رابطهی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان شاغل در ستاد راه و ترابری، پایاننامهی کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
62-مصدق راد، علی محمد، 1384، ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارمندان بیمارستان علوم پزشکی اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.
63-ملکیها، مرضیه؛ باغبان، ایران؛ فاتحی زاده، مریم،1388، آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده (یک بررسی تجربی در کارمندان زن)، روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی. سال ششم. شمارهی 44.
64-میر سپاسی، ناصر، 1371، تأثیر متقابل بهرهوری و کیفیت زندگی کاری، مجله اقتصاد و مدیریت، شمارهی 15.
65-نصرت پناه، سیاوش؛ حسنی، کاوه؛ یزدی، امید، 1391، بررسی رابطهی بین کیفیت زندگی کاری و بهرهوری نیروی انسانی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال چهارم. شمارهی 1 صص 206-189.
66-نعیمی، گیتا؛ نظری، علیمحمد؛ ذاکر، باقر ثنایی،1390، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل، فصلنامه مشاوره شغلی، شمارهی 10. 72-57.
67-نیرویی، مریم، 1382، بررسی نظام ارزشی و کیفیت زندگی کاری با ریسک‌پذیری و تعهد سازمانی در مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. اهواز.
68-یاوری، یوسف، امیر تاش، علی‌محمد و تندنویس، فریدون، 1388، مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاسهای آن در بین اعضای هیئت‌علمی دانشکدهها و گروههای آموزشی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی. نشریه علوم حرکتی و ورزشی، سال هفتم، شمارهی 12، 109-99.

69-Adhikari, D. R., Gautam, D. K. 2010. Labor legislations for improving quality of work life in Nepal. International Journal of Law and Management, 52(1): 40-53.
70-Ahmad, A. 2008. Direct and indirect effects on work-family conflict on job performance. The journal of international management studies, 3: 176-179.
71-Allen, J., Meyer, P. 2002. Tree Component of Organizational Commitment-Human Resource. Management Review, 1(1):61-68.
72-Allen, N. J., Meyer, J.P. 1990. The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.
73-Allen. G.J. 1996. On developing a General Index of work commitment. Journal of vocational behavior.
74-Allen. N. J. 2007. Organizational commitment. Encyclopedia of industrial and organizational psychology. SAGE publications, 1: 548-551.
75-Aycan, Z. 2005. Relative contributions of childcare, spousal and organizational support in reducing work-family conflict for men and women: the case of turkey. Sterols: A journal of research.
76-Bailyn, L. 1970. Career and family orientations of husbands and wives in relation to marital happiness. Human Relations, 23: 97-113.
77-Balfour, D. L., Wechsler, B. 1996. Organizational Commitment: Antecedents and out comes in public organizations. Public productivity Management Review, 19(3): 256-277.
78-Bateman, T., Strasser, S. 1984. A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal, 21: 95-112.
79-Becher, T. E. 1992. Foci and Bases of commitment: Are they distinctions worth making? The academy of management journal, 35(1): 332-244.
80-Buchanan, B. 1974. Government managers, business executive and organizational commitment. Public administration review, 34: 339-347.
81-Carnevale, D., Wechsler, B. 1992. Trust in the public sector: Individual and organizational determinants. Administration & society. 23: 471-494.
82-Cascio, F. Wayne. 1998. Managing Human resources: fifth Edition, Mc Graw-Hill.
83-Celep, C., Yilmaz Turk, O. E., 2012. The relationship among organizational trust, multidimensional organizational commitment and perceived organizational support in educational organizations. Social and behavioral science. 46: 5763-5776.
84-Chang, S. U., Lee. M. 2006. Relationship between personality traits, job characteristics, Job satisfaction and organizational commitment: An empirical study the business Review, Cambridge. 6(1): 122-130.
85-Cohen, G., Brower, Q. 2006. Work-family conflict management. Journal of Applied Psychology, 87: 398-407.
86-Cole. D., Rabson, C., Lynda, S., Charles, L., Mc.Guire, W. 2005, Quality of Working life Indicators in Canadian Health Care Organization: A Tool for Healthy, Health Work Places, Society of Occupational, 55(1): 54-59.
87-Conolly, S. 2000. The work-family role system. Journal of Social problems, 24: 417-427.
88-Dockel, A., 2003. The effects of retention factors on organizational commitment: an investigation of high technology employees. University of Pretoria.
89-Dong, J. L., Anusorn, S., Sigry, M. J. 2007. Further Validation of a Need-Based quality of work-life (QWL) Measure: Evidence from Marketing Practitioners, Applied Research Quality Life. 2: 273-287.
90-Dubrin, A & et al 1989. Management and organization, Cincinnati, Ohioi south Western publishing co.
91-Dunham, R. B., Grube, J.A., Castaneda, M. B. 1994. Organizational commitment:
the attitudinal moderators of the hesitation and performance relation. Personal psychology, 59: 365-593.
92-Falkenburg, k., Schyns, B. 2007. Work satisfaction, organizational commitment and withdrawal behaviors. Management Research News, 30(10): 708-723.
93-Ginnodo. N.E. 1981. Measurement and Evaluation in teaching. New York: Mc Millan.
94-Greenberg, J., Baron, R.A. 2000, Behavior in organization, New Jersey.
95-Greenhaus, J. H., Beutell, N. J. 1985. Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10: 76-88.
96-Grusky, O. 1966. Career mobility and organizational commitment. Administrative science quarterly, 10: 488-508.
97-Gutman T., Van Dick R., Wavger U. 2004. Organizational identification and organizational commitment: distinct aspect of two related concept. Asian journal of social psychology, 301-15
98-Hackman, J R., Oldham, G. R. 1980. Work redesign. Reading, M A: Adison-Wesley.
99-Har, J.M. 2006. Work-family conflict outcomes: Testing the moderating effects of conflict frame both work and family domain.
100-Hartmann, L. C., Bambacas. M. 2000. Organizational commitment: A multi method scale analysis and test of effects. International Journal of Organizational Analysis, 8(1): 89-108.
101-Havolo, D. E. 1991. An experiential approach to organizational development. Third edition, prentice- Hall international Editions.
102-Herbiniak, L.G., Alutto, J. A. 1972. Personal and role-related factors in the development of organizational commitment. Administrative science quarterly, 18: 554-573.
103-Hill, E.J. 2005. Work-family fascination and conflict, working fathers and mothers work-family stressors and support. Journal of family issues, 26(6): 793-819.
104-Hyun-jung, C. 2009. An exploratory study on the effect of work-family conflict on job satisfaction and job performance among hotel frontline employees with testing gender difference. Korean journal of hospitality administration, 18: 203-219.
105-Johnsrud, P. k. 2002. Faculty member’s morale and their intention to leave. Journal of, Vol. 10, 9. P: 136.
106-Jones, E., Chonko, L., Rongarajan, D., Robert, J. 2007.The role of role overload on job attitudes, turnover intention, and saleperson performance. Journal og Buslness Research, 60(7): 663-671.
107-Jortaft, A. 1993. Depression, creativity and mental health, performance psychology in the schools. Journal of vocational Psychology, 12: 304-309.
108-Kanten, S., Sadullah, O. 2012. An empirical research on relationship quality of work life and work engagement. Social and be

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان دربارهتعهد سازمانی، رگرسیون، رضایت شغلی، رضایت شغل

دیدگاهتان را بنویسید