منبع مقاله درباره ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه

سپس تعداد 384 پرسشنامه با بهره گرفتن از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بین مشتریان برند تک ماکارون در سطح شهر تهران توزیع و جمعآوری شد و در مرحله بعدی داده های حاصل با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بهمنظور بررسی وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون پیرسون استفاده گردید. در مرحله بعدی با بهرهگیری از رگرسیون یک متغیره به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته پرداختیم. در ادامه با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره، میزان تاثیر هر یک از اجزای 9 گانه طراحی بستهبندی بر هویت برند و معادله خط تعیین گردید. در نهایت برابری اثر اجزای 9 گانه طراحی بسته بندی از نظر پاسخ دهندگان با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که طراحی بستهبندی بر هویت برند و تمامی اجزای سازنده آن در برند تک ماکارون تاثیر دارد. همچنین اجزا و عناصر 9 گانه طراحی بستهبندی از دیدگاه پاسخدهندگان یکسان نیستند. نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین میانگین رتبه های آنها وجود دارد.

رحیمی (1389) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات شرکتهای بیمه دولتی، بر ارزش ویژه برند آنها از دیدگاه مصرفکنندگان تهرانی (مورد مطالعه: شرکتهای بیمه ایران و آسیا)” به بررسی روابط بین اجزای چهارگانه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان، طبق مدل آکر، (شامل”کیفیت ادراک شده“، ”آگاهی از برند”، ”وفاداری به برند“، و ”تصویر ذهنی از برند“) در صنعت بیمه ایران پرداخت. در این پژوهش جهت سنجش کیفیت ادراک شده، با بهره گرفتن از تحقیقات پیشین، از مفهوم SERVPERF و ابعاد پنجگانه آن در بخش خدمات استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش از 460 نفر از مشتریان حقیقی صنعت بیمه نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش مدل سه بعدی ارزش ویژه برند در صنعت بیمه را پیشنهاد میدهد (بعد “آگاهی از برند” حذف شد). همچنین مطالعهی حاضر با تفکیک ساختار ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان به اجزای تشکیلدهنده آن در صنعت بیمه و آزمون روابط بین این اجزا، به درک بهتر از مفهوم ارزش ویژه برند در این صنعت کمک مینماید.

ایوبی یزدی (1388) در پژوهشی با عنوان “عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری شهر یزد ” به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری شهر یزد پرداخت. ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق، متغیرهای مرتبط با این موضوع شناسایی شد. در مرحله بعد، پرسشنامه با 34 شاخص انتخاب شد و در اختیار گردشگران قرار گرفت. با بهره گرفتن از اطلاعات پرسشنامه 4 عامل وفاداری به برند مقصد گردشگری، آگاهی به برند مقصد گردشگری، تصویر برند مقصد گردشگری و کیفیت ادراکشده از مقصد گردشگری مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونهگیری مورد استفاده نمونهگیری در دسترس بود. در تحلیل داده های تحقیق، از روش های توصیفی شامل جداول اکتشافی و از روش های استنباطی شامل رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون K-s ، آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلف برای فرضیات مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که آگاهی از برند مقصد گردشگری، تصویر برند مقصد گردشگری، وفاداری به برند مقصد گردشگری و کیفیت ادراک شده از مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری یزد تأثیر مثبت دارد.

2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور

ون هورن و پیترز (2013) در مقالهای با عنوان “ترجیح برندهای مقلّد؛ عدماطمینان احساس خوبی را نسبت به تقلید ایجاد میکند”، با انجام 3 آزمایش این فرضیه را که ارزیابی ازتقلید، بهطور جد، به عدم اطمینان بستگی دارد مورد بررسی قرار دادند. آزمایشات با بهره گرفتن از نمونههایی از دانشجویان هلندی، نامهایی برند بههمراه تصاویرشان و دسته های مختلف از محصول نوشیدنی انرژیزا و برندهای منتخب پیشرو انجام شد. 3 آزمایش با آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که هنگامیکه تردید دربارهی کیفیت محصول پایین بیاید، مردم برند مقلّد را دوست ندارند، اما هنگامیکه این تردید بالا میرود، این ترجیح برعکس میشود.

مطالعه گارسیا و همکاران (2013) مقالهای را با عنوان “گرایش کارآفرینی و تهدید تقلید: تأثیر قابلیتهای بالادست و پایین دست ” انجام دادند. این مقاله پیچیدگی بین کارآفرینیگرایی و عملکرد را آشکار میسازد. در این مقاله به بررسی اثر تهدید تقلید، بهعنوان یک عامل خارجی کلیدی برای توضیح نیروی رقابتی و سپس تاکید بر اثربخشی و بهرهوری کارآفرینیگرایی دارد. همچنین این مقاله تواناییهای نقش بالادست (فنی) و پایین دست (بازاریابی) را بهعنوان عامل اثرگذار بر اثربخشی کارآفرینیگرایی شرح میدهد. مقاله با انتخاب شرکتهایی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد. داده ها با بهره گرفتن از نرمافزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که، در شرایطی که خطر تقلید وجود داشته باشد، قابلیتهای بازاریابی پایین دست به بهرهبرداری از فرصتهای بهدستآمده از کارآفرینیگرایی، که اثرات مثبتی بر عملکرد دارد، کمک میکند. در مقابل، تواناییها و قابلیتهای فنی بالادست موجود، زمانیکه تهدید تقلید در محیط وجود داشته باشد، در کارآفرینیگرایی به نتیجهای نمیرسد.

مطالعه ملنیک و همکاران (2013) مقالهای را با عنوان “نشاندار سازی تجارت شما: عوامل فرهنگی در ماندگاری علائم تجاری” انجام دادند. انجمنهای حمایت از علائم تجاری و نام برند در استراتژی برند بسیار مهم هستند، اما شناخت کمی در مورد عوامل تعیینکنندهی ماندگاری و بقای علامت تجاری وجود دارد. برای شرح و توضیح ماندگاری علائم تجاری، مقاله یک مدل چند سطحی ریسک حسابداری برای ویژگیها و مشخصات علامت تجاری، ویژگیهای شرکت و کشور شرکت از فرهنگ ملی مبدأ را برآورد کرده است. مجموعه داده شامل سرشماری 2911 علامت تجاری صنعت امنیت نرم افزار در آمریکا، طی یک دورهی هشت ساله، متعلق به شرکتهای 11 کشور جهان است. نتایج نشان میدهد، منشاء فرهنگ یک شرکت اثر سیستماتیکی بر انواع علامت تجاری شرکت دارد که به احتمال زیاد دوام و ماندگاری را مدتدار میکند. عمر علامت تجاری و عمر شرکت، احتمال بقا و ماندگاری علامت تجاری را افزایش میدهد. شرکتهای بزرگ و خلاقانهتر تمایل دارند زودتر به علائم تجاری خود پایان دهند.

مطالعه وربیک و وانگ (2013) در مقالهای با عنوان، “بهتر از اصل؟ موفقیت نسبی صندوقهای مقلّد”، به بررسی عملکرد استراتژیهای مالیِ سواری مجانی میپردازد. در این مقاله صندوقهای مقلّدی بهطور فرضی، برای بررسی عملکرد استراتژیهایی (بهاصطلاح سواری مجانی) که موجب تقلید از داراییهای افشا شده صندوقهای مشترک سرمایهگذاری فعال میشود، درنظر گرفته شدند. بهطور میانگین، با در نظر گرفتن هزینه ها و مخارج معامله، صندوقهای مقلّد قادرند تا عملکرد قابل قیاسی با صندوقهای مشترک مورد هدف و مورد نظرشان داشته باشند. همچنین موفقیت نسبی این صندوقهای مقلّد، بهطور قابل ملاحظهای بعد از سال 2004، هنگامیکه کمیسیون بورس اوراق بهادار مقرراتِ افشا (اطلاعات در مورد دارایی) را در مورد تمامی صندوق مشترک سرمایهگذاری بهطور فصلی مطرح کرد، افزایش یافت. نتایج همچنین نشاندهندهی پراکندگی مقطعی اساسی در عملکرد نسبی صندوقهای مقلّد میباشد. استراتژی سواری مجانی در مورد پرتفوهایی که بهوسیله صندوق موفق گذشته افشا میشود میتواند عملکرد قابل ملاحظه بهتری از مخارج و هزینه معامله را نسبت به اکثر صندوقهای مشترک سرمایهگذاری ایجاد کند (گاهی اوقات استفاده از این استراتژی عملکرد بهتری را برای صندوقهای مقلّد نسبت به خود صندوقهای مشترک سرمایه گذاری ایجاد میکند). نتایج نشاندهندهی آن است که سواری مجانی از داراییهای افشاشده صندوقها یک استرتژی جذابی است و همچنین نشاندهندهی این موضوع است که صندوق مشترک سرمایهگذاری از افشا اطلاعاتشان رنج میبرند و متضرر میشود.

مطالعه یانگ و هیلند (2013) در مقالهای با عنوان “شباهت در مالکیتها و ادغامهای برون مرزی: تقلید، عدم اطمینان و تجربه در میان شرکتهای چینی، 1985-2006″، مفاهیمی را برای تئوری و پژوهش در مالکیت و ادغام برون مرزی و تقلید و همچنین شرکتهای چند ملیتی از اقتصادهای در حال ظهور را فراهم میکند. در این مقاله، در جستجوی عوامل مؤثر بر فرایند تصمیمگیری مالکیتها و ادغامهای برونمرزی ، بحث هم شکلی تقلیدی مطرح میشود تا موارد زیر مورد بررسی قرار بگیرد؛ (1) آیا شرکتها از بازارهای درحال ادغام، از یکدیگر تقلید میکنند و در تصمیمگیریهای متعدد مالکیتها و ادغامهای برونمرزی مشابه میشوند؛ و (2) چه عواملی بر قدرت همشکلی تقلیدی تأثیر میگذارد. منبع اصلی داده های پژوهش توسط شرکت مالی تامسون فراهم شد و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت. با شروع 1580 مالکیت و ادغام برون مرزی توسط 937 شرکت چینی طی سالهای 1985-2006 ، آشکار شد که همشکلی تقلیدی در مالکیتها و ادغامهای برون مرزی بهصورت جزئی توسط شرکتهای چینی پشتیبانی میشود. نتایج نشان میدهد که تمام تصمیمگیریهای مالکیت و ادغام برون مرزی با شیوهی یکسان به نیروی تقلید واکنش نشان نمیدهند. در نهایت، نیروی هم شکلی تقلیدی، با بیثباتیهای محیطی تقویت اما توسط شرکتهای خود تجربه اندوز تضعیف میشود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آبهای زیرزمینی

ون هورن و پیترز (2012) در مقالهای با عنوان “زمانیکه تقلیدکنندگان با شباهت بالا متضرر میشوند و تقلیدکنندگان با شباهت متوسط متوسط سود بهدست میآوردند؛ تأثیر ارزیابی تطبیقی”، به بررسی این موضوع میپردازند که ارزیابی از تقلیدکنندگان مشابهتر به برند اصلی، به چهصورت است. سه مطالعهی تجربی به بررسی این ایده میپردازد که ارزیابی تقلیدکنندگان بهطور فزایندهای به درجهی شباهت با برند و به حالت ارزیابی مصرفکنندگان بستگی دارد. سه مطالعه با بهره گرفتن از نمونههایی از دانشجویان و مصرفکنندگان معمولی، برندهای متنی (نام برند) و تصویری (طرح بستهبندی) و دسته های مختلف از محصولات و برند اصلی انجام شد. مطالعات باآزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ارزیابی تقلیدکنندگان و همینطور درجهی شباهت به برند، شدیدا به حالت ارزیابی مصرفکننده بستگی دارد. علاقه و تمایل به برند مقلّد تنها زمانیکه ارزیابی غیرتطبیقی بود بهطور همزمان با درجهی بالایی از شباهت افزایش پیدا کرد. در مقابل، زمانیکه ارزیابی تطبیقی بود و تقلید آشکارا با برند اصلی مقایسه شد، تقلیدکنندگان با شباهت بیشتر نسبت به تقلیدکنندگان با شباهت متوسط کمتر بهطور مثبت ارزیابی شدند.

مطالعه اولسن (2012) در مقالهای با عنوان “استنتاج عرضهکنندهی کالا بهمنظور افزایش درک برچسب اختصاصی”، بررسی میکند که چگونه باور مصرفکنندگان در مورد مبدأ و منشأ برچسبهای اختصاصی برند تولید کننده ممکن است تمایل درونیشان را افزایش دهد. این موضوع با آزمایش اثر بخشی دو تاکتیک خرده فروشی کنترل شده که تشابه مشخصات و یافتن منابع استنباط در مورد برچسبهای خصوصی را ایجاد میکند و درجهای که این استنتاج شکاف ادراکی بین برچسبهای خصوصی و برندهای تولیدی مورد هدف را پر میکند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 243 شهروند نروژی در مطالعه شرکت داده شدند. مطالعه با آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که برچسب اختصاصی بستهبندی برند مقلّد و ترغیب که تاکتیکهای برند تولیدکننده را مقایسه میکنند برای ایجاد چنین استنباط و کاهش شکاف ادراکی به طور قابل توجهی یافت میشوند، در حالیکه نگرش خرده فروش را نیز بهبود میبخشد.
مطالعه ون هورن و پیترز (2012) در مقالهای با عنوان “ارزیابی مصرفکنندگان از برندهای مقلّد؛ پیامد نوع تقلید”، به بررسی و ارزیابی انواع تقلید (تقلید از مضمون و تقلید از ویژگیهای ظاهری) از نگاه مصرفکننده پرداختند. برای بررسی این ایده که نوع تقلید بر ارزیابی تقلید تأثیر میگذارد و بررسی فرایند روانی این اثر، 3 مطالعه انجام شد. با بهره گرفتن از محرکهای کلامی (نام برند، مطالعه 1)، محرکهای بصری (بستهبندی برند، مطالعات 2 و 3)، دستهبندی محصولات مختلف این پیشبینیها انجام شده است. مطالعات با آزمونANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که مصرفکنندگان تقلید از ویژگی ظاهری را نابخشودنی تلقی میکنند که باعث واکنش به برند مقلّد میشود.

مطالعه سنتیل ناتهان و طارمی (2011) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید”، ارزش ویژه برند را بهعنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید محصول را بهعنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفتند و سعی در بررسی ارتباط بین این دو متغیر بین برندهای منتخب صابون بچه نمودند. داده ها از طریق شناسایی 7830 خانواده در بخشی از سریلانکا و انتخاب 200 خانواده بهطور تصادفی توسط پرسشنامه با سؤالهای بسته جمعآوری شد. و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ارتباط میان این دو متغیر مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیار قوی بین ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی به برند، وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود می باشد؛ به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایین ترین نمره را در این پژوهش به خود اختصاص دادند.

 
 
مطالعه نیام و کاشیک (2011) در مقالهای با عنوان “تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری” با توجه به رقابت شدید در صنعت خودروسازی، بر روی برندهای این صنعت در هند تمرکز نمودند. هدف این مقاله، روشن کردن ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری برند، دارایی برند) برای بازاریابان جهت جذب و حفظ مشتریان میباشد. داده های این پژوهش از پرسشنامهای که دارای سؤالهای باز و بسته میبود از 130 پاسخ دهنده جمعآوری شد و در جهت رسیدن به اهداف تحقیق یعنی شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار ارزش ویژه برند بر قصد خرید از نرمافزار SPSS استفاده شد که نتیجه بیانگر تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری بود و البته در این پژوهش تاکید شد که شرکتها باید بر ایجاد وفاداری مشتری تمرکز نمایند.

مطالعه حسین شاه و همکاران (2012) در مقالهای با عنوان “بررسی تأثیر ابعاد برندها بر قصد خرید مصرفکننده” به بررسی ترکیب تصویر برند، نگرش به برند و دلبستگی به برند و تأثیر این فاکتورها بر قصد خرید مصرفکنندگان پرداختند. همچنین در این تحقیق پیشامدهای محیطی بهعنوان عاملی که بر فرم دادن قصد خرید مصرفکننده مؤثر است در نظر گرفته شد. داده های تحقیق بهوسیله نمونهگیری غیراحتمالی از 150 پرسشنامه که توسط مصرفکنندگان سیگار شرکت تنباکو پاکستان (PTC) پرشده بود، در پاکستان جمعآوری شد و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق بیانگر این موضوع بود که تصویر برند که برگرفته از ترجیح و آگاهی برند بود و نگرش به برند تأثیری مثبت بر قصد خرید مشتریان دارند. از طرفی نتایج نشان داد دلبستگی به برند که تلفیقی از رضایت و اعتماد به برند بود، اثر معناداری بر قصد خرید ندارد و همچنین در آخر اشاره شد که پیشامدهای محیطی همچون سیاستهای دولت تأثیری منفی بر قصد خرید مشتریان دارد.

مطالعه شهارودین و همکاران (2010) در مقالهای با عنوان “قصد خرید مواد غذایی ارگانیک: درک و بازنگری ارزش” و با هدف شناسایی و اندازهگیری عوامل مؤثر بر قصد خرید، به بررسی چهار فاکتور آگاهی، ارزش درک شده، مفهوم ایمنی مواد غذایی، عامل مذهب و تأثیر این عوامل بر قصد خرید در مالزی پرداختند. داده های این پژوهش با پرسشنامهای که براساس طیف لیکرت طراحی شده بود، جمعآوری و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این پژوهش این بود که آگاهی بهداشتی و ارزش درک شده تأثیری قابل توجه بر قصد خرید دارد اما ایمنی مواد غذایی و عامل مذهب تأثیر خیلی کمی بر قصد خرید مواد غذایی حلال غذایی ارگانیک دارند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعه هرمن و همکاران (2010) در مقالهای با عنوان “تأثیر تقلید بر فروش – شواهدی از آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی”، به این موضوع اشاره دارند که مشاهدهی یک یا چند نفر در حال مصرف یک محصول هستند، میتواند خریدار را نیز، به مصرف محصول سوق دهد. شواهدی که از تقلید مصرف ناخودآگاه و غیر عمدی (به صورت خودکار) حمایت میکند، نشان میدهد که آن یک پدیده فراگیر و قوی است. با این وجود، تا به حال، اکثر یافتهها دربارهی منشأ تقلید از مطالعات آزمایشگاهی است. با بهره گرفتن از یک مطالعهی میدانی 2507 مسافر مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج 3 مطالعه، با

دیدگاهتان را بنویسید